politiek sittard geleen
gob online
gob
gob sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Voorlopig geen landelijke windturbinenormen.

Sittard-Geleen, 6 mei 2022

Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Regionale Energie Strategie”

Geacht heer Verheijen,

Op 20 april 2022 hebben wij kennisgenomen van het antwoord van minister Jetten
inzake RES-beraad, het coalitieakkoord en de Regionale Energie Strategie. Hierin staan
o.a. antwoorden op de gestelde vragen over RES en de klimaatambities in het landelijk
coalitieakkoord.
Conform de motie Leijten – Erkens (kamerstuk 32813, nr. 985) zullen er voorlopig nog
geen landelijke windturbinenormen worden vastgesteld.
Verder is in het landelijk coalitieakkoord afgesproken dat er vooral ingezet wordt op
zon op dak en multifunctioneel gebruik van zon op land.

Op basis van deze brief stelt de fractie van gob de volgende vragen aan het college van
B&W:

Vraag 1
Welke consequenties hebben de uitgangspunten in de brief van minister Jetten voor de
planning van de drie windturbines in Holtum-Noord?

Vraag 2
Is het wijs om de plannen voor het plaatsen van drie windturbines in Holtum-Noord
überhaupt door te laten gaan? Als er landelijke afstandsnormen worden vastgesteld
zullen deze niet veel afwijken van de gestelde normen door de landen om ons heen. Zo
is in Denemarken en enkele andere landen vastgesteld dat de afstand tot de bebouwde
kom ongeveer 10 keer de hoogte van de turbine moet zijn. Dus voor een windmolen van
150 meter hoog, moet een afstand van 1,5 km tot de bebouwde kom worden
aangehouden. Dit is niet het geval als de windturbines geplaatst worden in Holtum-
Noord.
Kan er in dit geval niet beter gezocht worden naar alternatieve bronnen om energie op
te wekken?

Vraag 3
De voorkeur gaat uit naar zon op dak en multifunctioneel gebruik van zon op land.
Hierover vraagt gob of er in de gemeente Sittard-Geleen hier al voorbeelden van zijn.
Zo ja, heeft er dan reeds een inventarisatie plaatsgevonden van deze wijze van energieopwekken
om te komen tot de doelstellingen uit het RES? Dient hiervoor een
beleidskader te worden opgesteld en zo ja, wanneer is dat de bedoeling ?

Vraag 4
Zijn er voor aanstaande nieuwbouwprojecten zoals bijvoorbeeld bij Chemelot en/of
Nedcar afspraken gemaakt om zon op dak toe te passen om de doelstellingen uit de
RES te halen of in elk geval bij te dragen aan het behalen van deze doelen?

Vraag 5
Kan de Brightlands campus verzocht worden om op zoek te gaan naar alternatieve
energiebronnen? Eventuele proefopstellingen kunnen geplaatst worden langs de weg
van het centrum van Geleen richting de campus tw de Kampstraat. Zo kan onze
gemeente zich profileren met deze alternatieven voor het opwekken van energie.

Hoogachtend, namens de gob-fractie,
Jeroen Tholen
Raadslid gob

Vragen art 43 windmolens GOB.docx