gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob
gob sittard geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob online
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob stelt vragen over PFAS-PFOS problematiek

Geachte voorzitter,

Maandag 8 juli 2019 heeft het ministerie van I&W een kamenbrief doen uitgaan inzake ‘handelings kader PFAS houdende grond en baggerspecie’.

Het handelingskader PFAS beoogt invulling te geven aan beleid tav ZZS-stoffen welke mogelijk voorkomen in grondwerken ter bescherming van mens en milieu inzake behoren tot de stofgroep poly-en perfluoralkylstoffen (stofgroep PFAS).

Consequentie is dat dat vrijkomende grond alleen mag worden hergebruikt en/of afgevoerd als die (1) op PFAS is onderzocht en (2) geen verhoogde gehalten bevat (of de grond al vóór 8 juli j.l. was onderzocht).

Uiteenrecente publicatie in DeLimburger 5 september j.l. weten we dat ditdefactonu aleen grote rem op bouwactiviteiten oplevert.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Worden in onze gemeente bouw- en grondwerken getroffen door dit handelingskader PFAS ? Zo ja, welke activiteiten betreft het, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente hiermee om?

2. Heeft dit handelingskader gevolgen voor vastgestelde, nog vast te stellen of beoogde bestemmingsplannen ? Zo ja, waar en wat zijn de gevolgen?

3. Zijn er financiële gevolgen te verwachten mbt de door ministerie opgedragen onmiddelijke invoering van dit PFAS handelingskader ? Zo ja, welke omvang hebben deze en hoe verwerken we dat in het budgettaire kader van de gemeente ? 4. Wat is het gemeentelijk handelingperspectief als daarwerkelijk PFAS/PFOS stoffen in af te graven grond worden aangetroffen ? Blijven we met die grond zitten ?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,