vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob stelt vragen over PFAS-PFOS problematiek

Geachte voorzitter,

Maandag 8 juli 2019 heeft het ministerie van I&W een kamenbrief doen uitgaan inzake ‘handelings kader PFAS houdende grond en baggerspecie’.

Het handelingskader PFAS beoogt invulling te geven aan beleid tav ZZS-stoffen welke mogelijk voorkomen in grondwerken ter bescherming van mens en milieu inzake behoren tot de stofgroep poly-en perfluoralkylstoffen (stofgroep PFAS).

Consequentie is dat dat vrijkomende grond alleen mag worden hergebruikt en/of afgevoerd als die (1) op PFAS is onderzocht en (2) geen verhoogde gehalten bevat (of de grond al vóór 8 juli j.l. was onderzocht).

Uiteenrecente publicatie in DeLimburger 5 september j.l. weten we dat ditdefactonu aleen grote rem op bouwactiviteiten oplevert.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Worden in onze gemeente bouw- en grondwerken getroffen door dit handelingskader PFAS ? Zo ja, welke activiteiten betreft het, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente hiermee om?

2. Heeft dit handelingskader gevolgen voor vastgestelde, nog vast te stellen of beoogde bestemmingsplannen ? Zo ja, waar en wat zijn de gevolgen?

3. Zijn er financiële gevolgen te verwachten mbt de door ministerie opgedragen onmiddelijke invoering van dit PFAS handelingskader ? Zo ja, welke omvang hebben deze en hoe verwerken we dat in het budgettaire kader van de gemeente ? 4. Wat is het gemeentelijk handelingperspectief als daarwerkelijk PFAS/PFOS stoffen in af te graven grond worden aangetroffen ? Blijven we met die grond zitten ?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,