gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob sittard geleen politiek
gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

DaCapo college Born krijgt nieuwe bestemming, de stand van zaken.

Iets meer duidelijkheid omtrent de herbestemming van het DaCapo-college Born

In december 2020 heeft Marcel Claessens namens de gob fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders inzake de herbestemming van het DaCapo-college in Born. Het gob krijgt regelmatig vragen van omwonenden van het DaCapo-college in Born omtrent de herontwikkeling van deze locatie, zoals; wat gaat er komen, wanneer wordt er begonnen en hebben we inspraak op de plannen?  We vinden het als gob van belang dat er snel duidelijkheid komt omtrent de plannen, inspraak en het tijdspad. Daarnaast vinden we het belangrijk dat locaties die voor herontwikkeling in aanmerking komen niet te lang leegstaan en verloederen. Ook daar hebben we in de vragen aan het college van B&W aandacht voor gevraagd.

Begin februari heeft het college van B&W gereageerd op de vragen van gob. Uit de antwoorden blijkt het volgende;

Momenteel wordt onderzocht naar welke functie behoefte is, zodra duidelijk is welke functie(s) een plek zouden kunnen krijgen in dit gebied, zal hierover met de bewoners gesproken worden. Op welke wijze dat gebeurt, is afhankelijk van de geldende COVID-richtlijnen. Naar verwachting zal een digitale participatie plaatsvinden enzal het overleg met omwonenden in het 2e kwartaal van 2021 kunnen plaatsvinden. De planuitwerking kan dan in het derde of vierde kwartaal gereed zijn.

Aangezien de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de locatie bij de gemeente ligt, gaat gob ervan uit dat de locatie in de onderhoudsplannen is opgenomen. Dit is inderdaad het geval, n.l. de locatie Graaf van Loonstraat 39 te Born is opgenomen in de reguliere onderhoudsplannen en zal worden onderhouden op onderhoudsniveau 5 of 6 (afkoppelen gas en elektra, kapotte ramen worden dichtgetimmerd) dat geldt voor dergelijke locaties. Het pand wordt op korte termijn in leegstandsbeheer gegeven.

Indien een ontwikkelaar de gronden aankoopt zal in de koop- of projectovereenkomst met een ontwikkelaar een verplichting worden opgenomen om – binnen een nader te bepalen termijn – het plan te realiseren, zodat na overdracht de locatie niet verloedert.  Voor zover zijn wij tevreden met de plannen en het proces. Nu doorpakken!

Antwoorden van het college.

Sittard-Geleen, 8 februari 2021
VERZONDEN 1 1 FEB. 2021
Geachte heer Claessens,

Door de raadsfractie van gob is ingevolge artikel 43 RvO gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de herbestemming van het voormalig DaCapo-college aan de Graaf van Loonstraat te Bom.

Vraag 1
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie van het voormalig DaCapo college in Bom?

Op dit moment wordt onderzocht aan welke functies behoefte is.

Vraag 2
Zijn of worden bij de planvorming van de locatie van het voormalig DaCapo college in Bom de omwonenden betrokken. Indien ja, op welke wijze wordt of is dit vorm gegeven. Indien nee, is het college bereid om de omwonenden alsnog te betrekken bij de planvorming?

Zodra duidelijk is welke functie(s) een plek zouden kunnen krijgen in dit gebied, zal hierover met de bewoners gesproken worden. Op welke wijze dat gebeurt, is afhankelijk van de geldende COVID-richtlijnen. Naar verwachting zal een digitale participatie plaatsvinden.

Vraag 3
Is er reeds duidelijkheid omtrent het tijdspad om tot ontwikkeling van voornoemde locatie te komen?

Naar verwachting zal het overleg met omwonenden in het 2e kwartaal van 2021 kunnen plaatsvinden. De planuitwerking kan dan in het derde of vierde kwartaal gereed zijn.

Vraag 4
Aangezien de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de voornoemde locatie bij de gemeente ligt, gaan we ervan uit dat de locatie in de onderhoudsplannen is opgenomen, kan dit bevestigd worden? Indien nee, waarom niet?

Ja, de locatie Graaf van Loonstraat 39 te Born is opgenomen in de reguliere
onderhoudsplannen en zal worden onderhouden op onderhoudsniveau 5 of 6 (afkoppelen gas en elektra, kapotte ramen worden dichtgetimmerd) dat geldt voor dergelijke locaties. Het pand wordt op korte termijn in leegstandsbeheer gegeven
.

Vraag 5
Indien een ontwikkelaar de gronden aankoopt, hoe kan er dan voor gezorgd worden dat gedurende de periode dat de voornoemde locatie nog niet in ontwikkeling is, de locatie niet verloederd?

In de koop- of projectovereenkomst met een ontwikkelaar zal een verplichting worden opgenomen om – binnen een nader te bepalen termijn – het plan te realiseren, zodat na overdracht de locatie niet verloedert.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen