gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob
politiek sittard geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Verontrusting over vervuild grondwater, terecht of niet?

Sittard-Geleen, 14 april 2022

Onderwerp: vragen ex art. 43 RvO inzake “Grondwatervervuiling DSM”

Geachte voorzitter,

In een deel van de wijk Lindenheuvel is sprake van een historische grondwatervervuiling, die
afkomstig is van het DSM-terrein, thans Chemelot. Recent is duidelijk geworden dat het advies
met betrekking tot het (niet) mogen gebruiken van opgepompt grondwater voor drenken c.q.
consumptie niet meer bekend is bij inwoners en andere betrokkenen en ook niet actief wordt
uitgedragen.

In Dagblad De Limburger van vandaag, 14 april 2022, laat zowel de GGD bij monde van
milieugezondheidskundige Cindy Gielkens als milieu-chemicus Joop Harmsen weten dat het
grondwater onder Stein en een deel van Sittard-Geleen wel degelijk een gevaar kan zijn voor de
volksgezondheid.

Dit bericht zorgt voor onrust in onze samenleving. Gelet daarop vraagt gob onderstaande vragen
in het kader van artikel 43 van het Reglement van Orde op de kortst mogelijke termijn te
beantwoorden, in de hoop en veronderstelling dat de antwoorden deze onrust wegnemen.

Vraag 1
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben rapporten van DSM ter inzage
gelegen over de grondwatervervuiling die afkomstig is van het DSM-terrein. Is het college op de
hoogte van deze rapporten en de plannen van aanpak die daarop gebaseerd zijn? Welke
maatregelen zijn reeds uitgevoerd en wat is de stand van zaken ten aanzien van deze vervuiling?

Vraag 2
Deelt B&W met het gob de opvatting dat ten snelste brede publiekscommunicatie en
voorlichting noodzakelijk is om de inwoners van Sittard-Geleen (en ook die van de gemeente
Stein) te informeren over de grondwaterproblematiek, bovenop en naast de inloopsessie 25 april
a.s. die door de Provincie Limburg wordt gehouden ?

Vraag 3
Welke maatregelen zijn getroffen om de huidige gebruikers van grondwater adequaat te
informeren en te begeleiden bij problemen in hun bedrijfsvoering.

Vraag 4
Waarom is er sprake van een ‘advies’ en niet ‘een gebruiksverbod’ van dit grondwater?

Vraag 5
Heeft het college iedereen in beeld die grondwater gebruikt in het vervuilde gebied?
Onze zorg gaat met name uit naar kleine verbruikers die niet in de provinciale registratie van
grondwater verbruik vallen. Zo nee, waarom niet en wat kan c.q. wil het college doen om deze
gebruikers wel in beeld te krijgen ?

Vraag 6
Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van gemeente, GGD, DSM,
Waterschap en provincie inzake grondwatergebruik voor consumptie doeleinden ?

Vraag 7
Hoe gaat het college nieuwe inwoners van het betreffende gebied er op wijzen dat er een
grondwatergebruiksadvies is?

Hoogachtend
Roy Breidenbach
Raadslid gob

Art. 43 grondwater problematiek