gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob online
gob geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
politiek sittard geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Art. 43 RvO vervolgvragen inzake ‘chaos’ bij Streekomroep BieOs.

Sittard-Geleen, 8 november 2022

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO vervolgvragen inzake ‘chaos’ bij Streekomroep BieOs

Geachte voorzitter,

Het afgelopen jaar heeft de gob fractie aandacht gevraagd voor de situatie bij Streekomroep
BieOs naar aanleiding van enkele krantenartikelen over het reizen en zeilen bij de omroep.

Het betreft de volgende krantenartikelen; Op 1 juli 2021 heeft in De Limburger een artikel
gestaan met de titel “Volgend kopstuk vertrekt bij streekomroep BieOs: ‘Het is mijn omroep
niet meer’. Een dag later stond het volgende artikel in de krant: ‘Ook penningmeester Hein
Martens vertrokken bij streekomroep BieOs’. Eerder hebben we ook een aantal zorgwekkende
artikelen kunnen lezen over de gang van zaken bij streekomroep BieOs, zoals ‘Meerdere
vrijwilligers weg bij streekomroep BieOs: ‘Ik zie kapotgaan waar ik bijna dertig jaar aan heb
gewerkt’ (13-11-2020) en ‘Voorzitter en secretaris streekomroep BieOs stappen op:
meningsverschil over toekomst’ (29-11-2020).

Uit de artikelen bleek dat er voornamelijk vrijwilligers uit Stein actief zijn bij Streekomroep
BieOs en dat het aandeel vrijwilligers uit Sittard-Geleen zeer gering is. Ook bestuurlijk zijn er
problemen en zijn er diverse bestuurders opgestapt. Daarnaast wordt duidelijk dat het
financieel erg moeilijk is en dat er onvrede heerst onder de vrijwilligers.

Al met al gaven de bovenstaande artikelen een zorgelijk beeld over de gang van zaken bij
streekomroep BieOs, de gob fractie heeft dan ook destijds een aantal vragen aan het college
van B&W gesteld.

Wij zijn inmiddels meer dan een jaar verder en op 19 augustus 2022 heeft de gemeenteraad
een brief ontvangen van Marcel Boreas (voormalig medewerker van BieOs) waarin hij een
uitvoerige uiteenzetting geeft van de gang van zaken bij BieOs.

Daarnaast hebben we vernomen dat het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) die toezicht
houdt op een onafhankelijke programmering inmiddels deels/geheel is opgestapt.

De gob fractie maakt zich nog altijd zorgen over de gang van zaken bij Streekomroep BieOs en
heeft dan ook een aantal vragen aan het college van B&W;

1. Het college heeft in de antwoorden op de vragen destijds aangegeven in gesprek te gaan
met het PBO en het bestuur van BieOs over de eisen die aan de omroep worden gesteld
vanuit de Mediawet en de uitgangspunten die geformuleerd zijn in het Keurmerk
Nederlandse Streekomroepen. Wat zijn de bevindingen van deze gesprekken?
2. Is er bij de Streekomroep inmiddels een nieuwe hoofdredacteur aangesteld, indien nee,
waarom niet?
3. Uit de antwoorden op de vragen die we destijds gesteld hebben blijkt dat er 25 vrijwilligers
uit Sittard-Geleen actief zijn bij BieOs, 5 uit Beek en 45 uit Stein, hetgeen zou volgens het
college geen invloed hebben op de aandacht voor het nieuws uit Sittard-Geleen. Uit een
eigen inventarisatie blijkt dat er wel degelijk meer aandacht uitgaat naar Steinse items? Hoe
ziet het college dit?
4. Is het college bekend met het gegeven dat de PBO deels dan wel geheel is opgestapt?
Indien ja, wat betekent dit voor de continuïteit van de omroep?
5. De gemeente dient te zorgen voor een passende controle op de voorwaarden omschreven
in het convenant. Voldoet de omroep aan de in het convenant omschreven voorwaarden?
6. Wordt er door de gemeente controle uitgevoerd op het gevoerde beleid, aangezien de
gemeente de grootste subsidievertrekker is?
7. Wat wil en kan de gemeente doen met alle negatieve informatie die via (oud)medewerkers
en krantenartikelen tot ons komen om de huidige crisis en bestuurlijke problemen op te
lossen?
8. In de vragen die we destijds hebben gesteld inzake de toekomst van BieOs heeft het college
het volgende aangegeven; In de eerste plaats dient de streekomroep te voldoen aan de
eisen van de Mediawet wil de streekomroep ook in 2024 worden aangewezen door het
Commissariaat voor de Media om gedurende 5 jaar (2025-2029) als lokale omroep
media-aanbod te verzorgen voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Ons college
ziet de toekomst van deze fusieomroep positief, indien er wordt gewerkt aan een verdere
professionalisering en het bestuur van Bie Os streeft naar een vorm van lokale
nieuwsvergaring te organiseren in Sittard-Geleen en Beek, zoals dat nu door Stein Lokaal
wordt georganiseerd. Hoe kijkt het college hier inmiddels tegenaan?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie
Marcel Claessens

Art. 43 RvO vervolgvragen inzake chaos bij Streekomroep BieOs