gob sittard geleen
gob
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen politiek
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vestiging Black Bear…..mogelijk moeten er stappen in het vergunning traject overgedaan worden.

Sittard-Geleen, 9 juni 2021

Onderwerp: aanvullende vragen ex art. 43 RvO inzake “stand van zaken autobanden zwartsel fabiek rCBNL op Chemelot”

Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van voorgaande gob art43 vragen d.d. 4 januari inzake de voorgenomen bouw van een autozwartsel fabriek op Chemelot en de antwoorden daarop 25 febr en 22 maart j.l. heeft gob enkele aanvullende vragen ten aanzien van de stand van zaken en vragen mbt een recente stellingname van IL&T (inspectie leefomgeving en transport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat) mbt rCBNL.

De fractie gob heeft dienaangaande enkele vervolg art43 vragen:

1) De meest recente, publieke vergunning overzichten van de RUD bevatten géén vergunningaanvraag rCBNL. Wat is de status van het vergunning traject ? Welke achterliggende oorzaken zijn er dat er nog steeds geen vergunning aanvraag is gedaan ?
2) Het ministerie VWS afdeling IL&T heeft 15 april 2021 middels een schrijven met kenmerk 492765 zaak nummer 2020-207671 een aanvullende advies gegeven aan RUD/Gedeputeerde Staten. In dit advies neemt IL&T stelling jegens opvattingen RUD.
Is B&W bekend met dit schrijven ?
Wat is de invloed c.q. consequenties van dit IL&T-schrijven op het vergunningproces en eerdere besluitvorming van de RUD/GS mbt tot het voorgenomen project ? Moeten er enkele voorgaande vergunning processtappen overnieuw gedaan worden ?

We hopen in deze een reactie van u te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob-fractie Fred Vroomen

Raadslid & Fractievoorzitter gob-fractie Yvonne Salvino-Meijer

Raadslid gob-fractie Roy Breidenbach