gob online
gob politiek geleen
gob geleen
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob politieke vereniging
gob sittard
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Herontwikkeling basisschoollocatie Holtum…….is een mix tussen koop en huurwoningen/sociale huurwoningen mogelijk?

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake Herontwikkeling voormalig basisschoollocatie Holtum

Geachte voorzitter,

Al geruime tijd is de gemeente Sittard-Geleen bezig met de plannen omtrent de herontwikkeling van de voormalige bassischool te Holtum. Tijdens twee informatiebijeenkomsten in 2018 en 2019 heeft de gemeente Sittard-Geleen samen met omwonenden en andere belangstellende gesproken over de mogelijke invulling van deze locatie. Door middel van de co-creatie is vervolgens het stedenbouwkundige en beeldkwaliteitskader voor deze locatie opgesteld.

Mulleners Vastgoed heeft de opgehaalde wensen inmiddels vertaald naar een concreet bouwplan en ontwerpbestemmingsplan. De plannen zijn door Mulleners Vastgoed tijdens een online informatiebijeenkomst voor omwonenden gepresenteerd en toegelicht. Deze online- bijeenkomst heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 maart van 18:30 tot 20:00.

De gob fractie heeft gesproken met enkele deelnemers aan de informatieavond en heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college van B&W;

  1. Tijdens de bijeenkomsten in 2018 en 2019 is de wens geuit vanuit de omwonenden dat er een mix zou zijn tussen koop en huurwoningen/sociale huurwoningen. Nu blijkt dat het uitsluitend relatief dure koopwoningen betreft. Is het nog mogelijk om een mix te realiseren van koop en huur/sociale huurwoningen?
  • In de plannen van Mulleners Vastgoed worden de kavels aan de Martinusstraat niet betrokken, echter in de oorspronkelijke plannen waren deze kavels wel opgenomen, waarom is ervoor gekozen deze kavels niet in de plannen mee te nemen?
  • Is het mogelijk de twee kavels aan de Martinusstraat, indien nodig in overleg met de woningcorporaties, in te richten voor huurwoningen/sociale huurwoningen?
  • Er is in dit traject gekozen om alleen de direct aanwonenden uit te nodigen om bij de informatieavond aanwezig te zijn. Een dergelijke centrale en bijzondere locatie in een kleine gemeenschap zoals Holtum verdient ons inzien een gesprek met een bredere vertegenwoordiging van de Holtumse gemeenschap. Waarom is er niet voor gekozen om alle inwoners in de gelegenheid te stellen zijn/haar mening te geven?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn. Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie                                                            
Marcel Claessens