gob sittard geleen politiek
gob online
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De coalitiepartijen stelden vragen aan het college inzake incident chemelot van 3 augustus 2019 in relatie tot IFV rapport.

Geachte fracties,

Op 7 juli 2020 stelden de fracties GOB, CDA, Groenlinks en Stadspartij art 43 vragen inzake ‘IFV rapport incident Chemelot 3 augustus 2019. Hieronder volgen de antwoorden op de door de fracties gestelde vragen.

Vraag 1
Heeft het college kennis genomen van het IFV- rapport?

Ja, het college heeft kennis genomen van het IFV- rapport.

Vraag 2
Neemt het college de aanbevelingen uit het IFV rapport over?

De gemeente Sittard-Geleen heeft tijdens bijeenkomsten op 22 januari en 4 maart in samenspraak met Chemelot, omwonenden en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg concrete afspraken gemaakt over diverse acties. Voor de gemeente zien wij een rol weggelegd om samen met de bewoners die actiepunten op te pakken. Specifiek gaat het om drie proceslijnen rond materie die samen met de inwoners opgepakt worden en die vooral een herhaald of permanent karakter moeten krijgen. Er zit vooral een uitdaging in een praktische aanpak. Er gaat samen met de omwonenden gebouwd en uitgevoerd worden, waarbij het met name om de 3 volgende proceslijnen gaat:

  • Het instructiefilmpje en de bijbehorende posters moeten met herhaling worden verspreid. Inwoners hebben behoefte aan een vertaling van het materiaal naar tenminste Pools en Arabisch om zo een breed mogelijke doelgroep te bereiken.
  • Samenredzaamheid borgen in het gedrag van medewerkers in winkels en bedrijven. Denk dan bijvoorbeeld aan het bieden van schuilgelegenheid. Dat vraagt aanpassing in bedrijfsnoodplannen, in werkinstructies en in publiekscommunicatie door de verschillende organisaties.
  • Instrueren, trainen en oefenen. Hier gaat het om inwoners informeren en telaten begrijpen waarom welk gedrag nodig is en om hen pas daarna dat gedragaan te leren. De gemeente wil hier samen met de omwonenden een programma voor maken en uitvoeren

Vraag 3
Zijn er in de lijn van het IFV rapport stappen gezet om de communicatie te verbeteren?

Ja, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft naar aanleiding van het incident op 3 augustus 2019, de evaluatie en het IFV-rapport diverse acties ondernomen en verbeteringen aangebracht. Een aantal acties is lopende, een aantal is inmiddels afgerond:

  • De informatie over hoe te handelen in geval van een incident op Chemelot is actief naar omwonenden verspreid middels een meterkastkaart/folder.
  • Het contact tussen de woordvoerders van Chemelot en de woordvoerders van VRZL is geïntensiveerd. Bestaande werkafspraken zijn tegen het licht gehouden en waar nodig aangescherpt. Dit leidt ertoe dat met name in het eerste uur van een incident communicatie sneller en eenduidiger kan verlopen. Een peiling naar de veiligheidsbeleving van de omwonenden rondom Chemelot moet inzicht geven in de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen (dus ook organisaties) om specifiekere communicatie en boodschappen mogelijk te maken. Deze is 10 juli verspreid onder 5000 huishoudens van de vijf deelnemende gemeenten, waarvan 2000 in Sittard- Geleen. De eindresultaten worden medio oktober/november 2020 verwacht.
  • In nauwe samenwerking met Chemelot wordt momenteel bekeken hoe we het proces van het verschaffen van informatie tussen Chemelot en VRZL in geval van crisis sneller en adequater vormgegeven kan worden. Deze werkgroep bekijkt of innovaties hierin een rol kunnen spelen.

Vraag 4
Zo niet, is het inzichtelijk wanneer er stappen gezet gaan worden?

Zie antwoord vraag 3.

Vraag 5
Hebben er al gesprekken plaats gevonden met winkels, zorgcentra, scholen enz. naar aanleiding van het incident?

Naar aanleiding van het incident hebben de gemeente Sittard-Geleen en de
Brandweer Zuid-Limburg bezoeken aan maatschappelijke instellingen (scholen en zorgcentra) rondom Chemelot gebracht. De bezoeken werden als positief ervaren en hebben een bijdrage geleverd aan het risicobewust zijn en het overdragen van kennis met betrekking tot het juiste handelingsperspectief. In bijlage treft u de raadsinformatiebrief aan waarin in een eerder stadium de raad is bijgepraat over dit onderdeel.
probleemhouder. Wij zullen hierover nauw afstemmen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Vraag 6
Zo niet, op welke termijn denkt de gemeente het gesprek aan te gaan met de diverse organisaties?

Zie antwoord vraag 5.
De huidige burgemeester heeft op maandag 13 juli kennis gemaakt met de
deelnemers van de werkgroep Samenredzaamheid Chemelot.

Vraag 7
Heeft het college zicht in hoeverre de aanbevelingen uit het OVV rapport overgenomen zijn in het IFV rapport?

De onderzoeksvragen en daarmee ook de aanbevelingen in beide rapporten raken niet dezelfde materie. IFV onderzoekt crisis- en risicocommunicatie, OVV richt zich op de beheersing van de procesveiligheid van de chemische installatie om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Inmiddels is een projectorganisatie ingesteld van diverse partijen waaronder Chemelot, Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg die beide onderzoeksgebieden overziet.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen