gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob sittard
politiek sittard geleen
gob
gob politieke vereniging
gob online
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake diefstal AED toezichtmonitors Paardestraat.

Sittard-Geleen, 6 februari 2024

VERZONDEN 0 8 FEB. 2024

 

Geachte heer van Rijswijk,

Op 10 januari 2024 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO inzake ’diefstal AED/toezichtmonitors Paardestraat’.

Hieronder treft u onze antwoorden aan op de door u gestelde vragen.

Vraag 1

Waarom is de diefstal van deze AED niet opgemerkt via de monitoringcamera’s in de Paardestraat en/of omgeving? Stonden de camera’s aan en heeft iemand de beelden bekeken? Is het toezicht ter plekke adequaat?

Over deze casus is navraag gedaan bij de politie. Van de diefstal van de AED In de Paardestraat Is aangifte gedaan. De mogelijke pleegdatum van de diefstal kent een tijdspanne van circa vijf weken. Deze late aangifte en bijbehorende tijdspanne van de pleegdatum maakt opsporing vrijwel onmogelijk. Dit heek onder meer te maken met de bewaartermijn van eventuele camerabeelden. Het Is om deze reden dan ook van belang om tijdig aangifte te doen bij de politie.

De camerabeelden worden op het politiebureau op vrijdag en zaterdag In de avond- en nachturen live bekeken. Buiten deze momenten nemen de camera’s alleen beelden op van het gebied waar ze op gericht staan. Cameratoezicht is primair bedoeld voor toezicht op de openbare orde en niet voor objectbewaking. De beelden kunnen echter wel ondersteunend zijn in de opsporing van een strafbaar feit. Voor het toezicht op de openbare orde is het cameratoezicht ter plekke adequaat.

Vraag 2

Heeft de opsporing van deze gestolen AED’s prioriteit bij de opsporingsinstanties?

Opsporingsinstanties worden geconfronteerd met een veelheid aan strafbare feiten. Tegelijkertijd is de beschikbare opsporingscapaciteit beperkt Dit dwingt tot het maken van keuzes. Steeds wordt afgewogen of in een zaak tot opsporing wordt overgegaan. Aan deze afweging liggen beleidsmatige en juridische criteria ten grondslag, zoals lokale planvorming en de landelijke veiligheidsagenda. Ook wordt gekeken naar opsporingsindicatie. Om reden van deze afweging is reeds gekozen om geen opsporingsonderzoek te starten.

Vraag 3

Als een AED ontvreemd wordt is er dan nog sprake van een dekkend AED-aantal in die omgeving. In het verlengde daarvan: is het aantal AED’s in onze gemeente ruim dekkend of marginaal dekkend?

In de periode 2019-2022 is er met inzet van Stichting Burgerhart een dekkend AED netwerk met een buffer van 500 meter gerealiseerd in gemeente Sittard-Geleen. In de periode 2023-2026 voegt Stichting Burgerhart nog 20 extra AED’s aan het netwerk toe om zo te komen tot een nog Intensiever, risico verlagend netwerk op basis van zogenaamde 6 minuten cirkels. De reden hiervoor is dat er plekken zijn waar, ondanks de 500 meter dekking, de tijd om van een persoon met een hartstilstand of circulaire stilstand naar de dichtstbijzijnde AED te komen toch te lang is (langer dan 6 minuten) of kan zijn. Dit kan komen doordat er blijvoorbeeld een hoofdweg, spoorweg of een tunnel op de route is, waardoor je om moet rijden. Binnenkort wordt in de wijken de Haese en Janskamperpark beide één extra AED toegevoegd, omdat in deze gebieden de dekking nu onvoldoende is. Als een AED ontvreemd wordt, kan het zijn dat er geen sprake meer is van een dekkend AED-aantal in die omgeving. Stichting Burgerhart is hier alert op en vervangt dan zo snel als mogelijk de ontvreemde AED.

Vraag 4

Bent u het eens met de gob fractie om een bewustwordingscampagne bij het bredere publiek te organiseren, zodat meer sociale controle op deze AED-apparaten plaatsvindt en in het verlengde daarvan weer meer reanimatie burgerhulpverleners geworven kunnen worden†

Ja, daar zijn we het mee eens. Eind 2023 is dit idee beeproken met Stichting Burgerhart. Het eerste kwartaal van 2024 stelt de gemeente een communicatiebericht op in samenwerking met Stichting Burgerhart dat breed via de gemeentelijke communicatiekanalen gedeeld wordt. In het bericht is aandacht voor oproep tot sociale controle, de successen die Stichting Burgerhart reeds heeft behaald (zoals een dekkend AED netwerk) en een oproep aan vrijwilligers om aan te melden voor (herhaal) trainingen.

Vaag 5

Wat zijn de kosten van een ontvreemde of vernielde AED?

De kosten om de gestolen AED aan de Paardestraat te vervangen waren €1.664,05.

Vaag 6

Hoe snel kan de Stichting Burgerhart Sittard-Geleen een vernielde of ontvreemde AED vervangen?

Stichting Burgerhart heeft over het algemeen een aantal AED’s op voorraad. Hierdoor kan meestal binnen enkele dagen tot vervanging worden overgegaan. Hierbij kijkt Burgerhart ook of er in de nabije omgeving nog een AED beschikbaar is. In het geval van de gestolen AED aan de Paardestraat was snel vervangen noodzakelijk, omdat er geen andere AED dicht in de buurt beschikbaar is en het gebruik van de AED op deze locatie frequent is. Stichting Burgerhart heeft met medewerking van AED Solutions de AED binnen één dag vervangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake diefstal AED toezichtmonitors Paardestraat.