gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg
gob
gob sittard geleen
gob online
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Stand van zaken Frans Klooster.

Schriftelijke vragen ex art. 43 RvO inzake “Frans Klooster”
Sittard-Geleen, 21 december 2020

Geachte heren Vroomen en Van Rijswijk,
In uw brief van 28 november jl. stelt u het college een aantal vragen met betrekking tot het “Frans Klooster”. Onderstaand treft u een toelichting en de antwoorden aan.
Toelichting
Voor het programma van het voormalige Frans Klooster heeft de gemeenteraad in 2016 het bestemmingsplan gewijzigd. De ontwikkelaar/eigenaar heeft, onder andere, verzocht de herontwikkeling te temporiseren en in eerste instantie te beginnen met een herprogrammering van het monumentale deel van het Frans Klooster.

Vraag 1
Wat is de stand van zaken betreffende het voornemen om het “Frans Klooster” op te waarderen naar een top-hotel?
Voor de ontwikkeling is een inmiddels onherroepelijke Omgevingsvergunning afgegeven.

Vraag 2
Welke belemmeringen verhinderen een spoedige doorstart van dit project, hoe kan worden voorkomen dat het project doodbloedt?
De ontwikkelaar I eigenaar heeft, onder andere, verzocht de herontwikkeling te temporiseren en in eerste instantie te beginnen met een herprogrammering van het monumentale deel van het Frans Klooster. Het college heeft, zonder dat daar al enige rechten aan ontleend kunnen worden, verzocht dit verzoek binnen drie maanden concreet te maken en een aangepast plan met planning in te dienen.

Vraag 3
Is er een herziene project time-line en hoe ziet die er dan uit?
Het college heeft aangegeven dat een aanvraag nieuwe c.q. afwijkende
Omgevingsvergunning uiterlijk voor 1-3-2021 moet plaatsvinden en de start
renovatie uiterlijk 1-7-2021 moet aanvangen met oplevering uiterlijk 1-7-2022. Vervolgens start de nieuwbouw en parkeergarage dan uiterlijk 1-5-2022.

Vraag 4
Zijn er inmiddels andere geïnteresseerde aanbieders in de markt die tot een snellere ontwikkeling m.b.t. dit monumentale pand kunnen komen?
Nee.

Vraag 5
Is er gevaar voor verloedering door de langdurige ‘stilstand’ van het pand?
Welke mogelijkheden ziet u om evt. verloedering/vandalisme van pand en omliggende
park tegen te gaan?
Ja.
De gemeente heeft met de Nederlandse vertegenwoordiger van de ontwikkelaar afspraken gemaakt over het minimale beheer van het gebouw en het terrein. Tevens hebben wij de initiatiefnemer / eigenaar dringend verzocht om middelen beschikbaar te stellen zodat er op een acceptabel niveau onderhoud kan worden gepleegd.

Vraag 6
Zijn er nog andere consequenties voor de gemeente nu dit project ernstig vertraagd dreigt te raken en welke mogelijkheden ziet het college van B&W om deze consequenties aan te pakken?
Nee. Indien en zover er afgeweken zal gaan worden van de geldende
overeenkomst zullen wij u daarover informeren.

Vraag 7
Zijn er mogelijkheden om op andere wijze klanten en nieuwe bezoekers naar Sittard- Geleen en dit stadsdeel in Sittard te creëren?
De ontwikkeling van de Oude Ziekenhuislocatie maakt deel uit van Zitterd
ReviSited. Voor dit deelplan staat in principe een woonfunctie geprogrammeerd en geen publiekstrekkers zoals detailhandel en/of culturele functies.

Vraag 8
Gelet op de eigendomsverhoudingen in relatie tot het Frans Klooster: Wat is de positie van de gemeente als het plan in het geheel niet doorgaat?
Bij het niet (tijdig) nakomen van de overeenkomst dient de ontwikkelaar/eigenaar het gebouw en het perceel terug te leveren aan de gemeente.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen