gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob online
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De Streekomroep…..de stand van zaken.


Sittard-Geleen, 14 september 2021
VERZONDEN 1 7 SEP, 2021

Geachte heer Claessens,

Op 6 juli jongstleden hebben wij uw brief ontvangen waarin u vragen ex artikel 43 RvO stelt over de chaos bij Streekomroep Bie Os. Hieronder treft u ons antwoord aan.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van de in de krantenartikelen geschetste problematiek bij streekomroep Bie Os?

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

Vraag 2
Klopt het dat een groot deel van de vrijwilligers van de voormalige streekomroep Start niet meer als vrijwilliger actief zijn bij streekomroep Bie Os? Indien dit klopt, wat is de oorzaak hiervan en heeft dit gevolgen voor de aandacht voor het nieuws uit Sittard-Geleen?

Ten tijde van de fusie per 1-1-2020 is een aantal vrijwilligers van beide omroepen, om diverse redenen, niet meegegaan in de fusie. Vanaf december 2020 tot en met juli 2021 is de verdeling van de vrijwilligers naar woonplaats: 25 Sittard-Geleen, 5 Beek en 45 Stein.
Dit had en heeft geen gevolgen gehad voor de aandacht voor het nieuws uit de diverse gemeenten, waaronder Sittard-Geleen.

Vraag 3
Wat is de werkelijke achterliggende reden geweest voor secretaris, voorzitter, penningmeester en hoofdredacteur te vertrekken?

Het is niet aan ons om de redenen van bestuurders die opstappen te achterhalen. Het enige waar wij op kunnen toetsen is de vraag of de omroep voldoet aan de eisen van de Mediawet met inachtneming van het afgesloten convenant met Bie Os.

Vraag 4.
Hoe is het bestuur van Bie Os momenteel georganiseerd? Is er voldoende capaciteit en kwaliteit in het bestuur? Klopt het dat het huidige bestuur ook directietaken uitvoert en niet op afstand bestuurt?

Het huidige bestuur kent de volgende functies:
Voorzitter
Secretaris
Vice Voorzitter
Penningmeester
2e Secretaris.

Voor de invulling van de bestuursfuncties verwijzen wij naar de website van Bie Os waar de namen staan vermeld.

Het bestuur geeft aan dat voldoende capaciteit en kwaliteit in het bestuur aanwezig is.

De voorzitter en secretaris voeren directietaken uit, omdat de hoofdredacteur is opgestapt. De directie voert haarlaken uiteraard uit met inachtneming van het programma-/ redactiestatuut (dus geen bemoeienis met de redactionele inhoud van programma’s, dan wel wat wel of niet uitgezonden gaat worden).

Vraag 5
Klopt het dat bestuursleden/directie zich bemoeien met de samenstelling van de programmering en de inhoud van de journalistiek, programma’s, alsmede de taken van de hoofdredacteur?

Nee, het bestuur bewaakt alleen of het LIMA (Lokaal Toereikend Media Aanbod) gehaald wordt (voorwaarde zendvergunning streekomroepen). De programmering, alsmede de journalistieke inhoud van de programma’s, is de verantwoordelijkheid van de redactieraad. Hierin heeft normaliter de hoofdredacteur zitting, gezien zijn vertrek zitten momenteel twee journalisten in de redactieraad. Hieraan ligt het programma-/redactiestatuut ten grondslag (voorwaarde voor het verkrijgen van een zendvergunning door streekomroepen).

Vraag 6
Is er na het vertrek van diverse sleutelfiguren nog wel voldoende kennis, kunde en ervaring om de omroep te laten draaien en kwaliteit te leveren?

Bie Os is gestart met een procedure om te komen tot een nieuwe betaalde hoofd redacteur passend binnen het functieprofiel van de streek. Er zijn op dit moment 2 betaalde journalisten gestationeerd voor de duur van een jaar door de NOS in samenwerking met L1 ter versterking van de lokale journalistiek. Deze 2 journalisten van de NOS hebben momenteel zitting in de redactieraad. Hiermee wordt de borging van kennis, kunde en ervaring mede ondersteund.

Vraag 7
Wordt het programmabeleid bepalende orgaan (pbo) wel in staat gesteld op basis van de huidige samenstelling zijn toezichthoudende taak op een onafhankelijke programmering conform de regels van de Mediawet uit te voeren?

Ja, het programma beleid bepalende orgaan (pbo) functioneert conform de Mediawet en komt geregeld bijeen. Zij houdt toezicht op de onafhankelijke programmering en stuurt daar waar nodig bij.

Vraag 8
Wat is de relatie tussen platform Stein Lokaal en streekomroep Bie Os? Graag een toelichting op de onderlinge samenwerking.

De relatie tussen beide is dat het platform Stein Lokaal voor het merendeel bestaat uit vrijwilligers van Bie Os, die via dit medium, Facebook en You Tube het lokale nieuws van Stein verzorg(d)en. Om de vrijwilligers voor de toekomst te behouden en om de nieuwsvoorziening voor Stein te combineren ten voordele van Bie Os.
Hiervoor zijn partijen ook overeengekomen dat Stein Lokaal haar weeknieuws op vrijdag vanaf 19.00 uur tot max 30 minuten kan uitzenden op de zender van Bie Os in de Gemeente Stein. In de gemeenten Sittard-Geleen en Beek wordt dit niet uitgezonden, hier loopt dan de reguliere uitzending. Het bestuur van Bie Os streeft erna om deze vorm van lokale nieuwsverspreiding in het vierde kwartaal ook te organiseren in Sittard-Geleen en Beek. Hiertoe wordt toenadering gezocht tot lokale initiatieven op dit gebied in de betreffende gemeenten. Onze zorg over de
ontstane situatie heeft geleid tot contact met het St. Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Daarna volgt een gesprek met het bestuur van de Streekomroep.

Vraag 9
Hoe staat de financiële situatie van streekomroep Bie Os ervoor? Kan streekomroep Bie Os met de huidige middelen zorgen voor voldoende kwaliteit en continuïteit van de programmering?

De financiële positie van Bie Os is goed te noemen voor een vrijwilligersorganisatie. De begroting 2022 kent een omzet van € 137.000, waarvan 110.000 aan inkomsten afkomstig is vanuit de drie gemeenten (subsidies en opdracht voor
uitzending raadsvergaderingen). Dit is o.i. een goede en voldoende basis voor de kwaliteit en de continuïteit van de programmering. Het is aan het pbo te oordelen of het verzorgingsgebied in voldoende mate wordt bediend en of alle
maatschappelijke groeperingen voldoende aan bod komen. Verdere professionalisering met betaald personeel vraagt om additionele financiering vanuit de drie gemeenten
.

Vraag 10
Vanuit de omroep is meerdere malen aangegeven dat de huidige financiering onvoldoende is voor een stabiele onafhankelijke omroep. Hoe is hierop door het college gereageerd?

De gezamenlijke gemeenten hebben per brief van 3 november 2020 aangegeven dat de Streekomroep maatregelen dient te nemen om te komen tot een sluitende begroting 2021. Op 14 december 2020 heeft hierover een bestuurlijk overleg plaats gehad met de portefeuillehouders van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen en het bestuur van de omroep. Per brief van 7 december 2020 heeft het nieuwe bestuur van de omroep geantwoord dat een nieuw bestuur is aangetreden en dat een sluitende begroting 2021 kan worden overlegd.

Vraag 11
Heeft het college hier zelf onderzoek naar gedaan en hierover de dialoog gevoerd met de omroep?

Het college gaat het gesprek aan met het pbo en het bestuur van Bie Os over de eisen die aan de streekomroep worden gesteld vanuit de Mediawet en de uitgangspunten die geformuleerd zijn in het Keurmerk Nederlandse
Streekomroepen.

Vraag 12
Is de beoogde doelstelling om de omroepen Start en LOS te laten fuseren voldoende ondersteund en behaald volgens het college?

Professionalisering, schaalvoordelen en meer nieuws in een groter verzorgingsgebied zijn hierbij leidend geweest. Centraal bij de regionale omroep staat voor ons een professioneel aangestuurde en goed zichtbare streekomroep,
functionerend in de directe woon- en leefomgeving van burgers. Zie ook het antwoord op vraag 2
.

Vraag 13
Hoe ziet het college de toekomst van streekomroep Bie Os? Zijn er alternatieve mogelijkheden denkbaar? Is een volledige vrijwilligersorganisatie wel de juiste vorm voor een onafhankelijke streekomroep?

In de eerste plaats dient de streekomroep te voldoen aan de eisen van de Mediawet wil de streekomroep ook in 2024 worden aangewezen door het Commissariaat voor de Media om gedurende 5 jaar (2025-2029) als lokale omroep
media-aanbod te verzorgen voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Ons college ziet de toekomst van deze fusieomroep positief, indien er wordt gewerkt aan een verdere professionalisering en het bestuur van Bie Os streeft na
een vorm van lokale nieuwsvergaring te organiseren in Sittard-Geleen en Beek, zoals dat nu door Stein Lokaal wordt georganiseerd.

Vraag 14
Wat is de visie van het college op de toekomst van een omroep?

De visie van het college op de streekomroep is dat de streekomroep als vrijwilligersorganisatie professioneel kan opereren in haar verzorgingsgebied conform de eisen van de Mediawet. Het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen
vormt daarbij de leidraad om te komen tot verdergaande kwaliteit/professionaliteit, efficiëntie en het gewenste productaanbod. Daarbij is het streven een vorm van lokale nieuwsvergaring te organiseren in Sittard-Geleen, zoals dat nu door Stein Lokaal wordt georganiseerd in Stein, om het nieuws uit Sittard-Geleen (beter) te waarborgen. De visie op de middellange termijn is afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met en de ontwikkelingen op korte termijn bij Streekomroep Westelijke Mijnstreek.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,