gob online
gob sittard
politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord vanuit het college inzake ‘chaos’ bij Streekomroep Bie Os.

Schriftelijke vragen ex art. 43 RvO inzake ‘chaos’ bij Streekomroep Bie Os.
Sittard-Geleen, 6 december 2022
VERZONDEN 0 8 DEC. 2022

Geachte heer Claessens,

Op 8 november jongstleden hebben wij uw brief ontvangen waarin u vragen ex artikel 43
RvO stelt over de ‘chaos’ bij Streekomroep Bie Os. Hieronder treft u ons antwoord aan.

Vraag 1
Het college heeft in de antwoorden op de vragen destijds aangegeven in gesprek te gaan met het PBO en het bestuur van Bie Os over de eisen die aan de omroep worden gesteld vanuit de Mediawet en de uitgangspunten die geformuleerd zijn in het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Wat zijn de bevindingen van deze gesprekken?

Ten behoeve van de Uitvraag voor de subsidie 2023 heeft het bestuur van Bie Os aangegeven wat de stand van zaken is inzake de 20 onderdelen waaraan voldaan moet worden wil de Streekomroep voldoen aan het Keurmerk Nederlandse
Streekomroepen. In het laatste gesprek met het bestuur en een vertegenwoordiger van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) op 10 november jl. is erop aangedrongen om een kwartiermaker aan te stellen, die Bie Os verder kan begeleiden om te voldoen aan de eisen van het Keurmerk. Het Keurmerk geeft aan in hoeverre de omroep fungeert als professionele streekomroep. Daarnaast is, als vervolg op een gesprek met de portefeuillehouders van de
deelnemende gemeenten aan Bie Os, een gesprek met de portefeuillehouders en het bestuur van Bie Os in januari 2023 ingepland om nogmaals aan te dringen op een kwartiermaker.

Vraag 2
Is er bij de Streekomroep inmiddels een nieuwe hoofdredacteur aangesteld, indien nee, waarom niet?

Bie Os werkt inmiddels met de voorzitter van de redactieraad als hoofdredacteur. Deze vrijwilligster heeft, volgens het bestuur, bijna het complete pakket van de hoofdredacteur in haar portefeuille. Bie Os geeft aan nog op zoek te gaan naar een professionele hoofdredacteur die binnen de huidige exploitatie kan worden bekostigd.

Vraag 3
Uit de antwoorden op de vragen die we destijds gesteld hebben blijkt dat er 25 vrijwilligers uit Sittard-Geleen actief zijn bij Bie Os, 5 uit Beek en 45 uit Stein, hetgeen zou volgens het college geen invloed hebben op de aandacht voor het nieuws uit Sittard-Geleen. Uit een eigen inventarisatie blijkt dat er wel degelijk meer aandacht uitgaat naar Steinse items? Hoe ziet het college dit?

Navraag bij Bie Os leert ons dat de verdeling nieuwsprogramma’s Radio en TV momenteel als volgt is: circa 50% van de programma’s heeft betrekking op Sittard-Geleen, 30% op Stein en 20% op Beek. Uit de werving van 5 camera medewerkers zijn er 3 afkomstig uit de gemeente Sittard-Geleen, waarmee het vrijwilligersbestand evenredig afkomstig is uit de Westelijke Mijnstreek. Uiteindelijk stelt het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) het media-aanbodbeleid vast en controleert ze of met de programma’s wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals
a. evenwichtige redactionele aandacht voor burgers en kernen in het verzorgingsgebied,
b. dagelijks nieuws en informatie op alle kanalen,
c. interactie en participatie van burgers en groeperingen en
d. tenminste 50% van de content is informatief, cultureel en/of educatief.

Vraag 4
Is het college bekend met het gegeven dat de PBO deels dan wel geheel is opgestapt? Indien ja, wat betekent dit voor de continuïteit van de omroep?

Het bestuur van Bie Os heeft 15 november jl. een brief van het PBO mogen ontvangen met daarin een aantal afmeldingen (incl. de voorzitter die reeds medio 2022 had aangekondigd te stoppen). Twee leden blijven zitting nemen in het PBO.
Het bestuur heeft nieuwe leden voor het PBO benaderd, waarvan een aantal, inclusief een nieuwe voorzitter, al heeft toegezegd zitting te willen nemen in het PBO.

Vraag 5
De gemeente dient te zorgen voor een passende controle op de voorwaarden omschreven in het convenant. Voldoet de omroep aan de in het convenant omschreven voorwaarden?

Zoals in het antwoord op vraag 3 is aangegeven is het de taak van het PBO om het media-aanbodbeleid vast te stellen en te toetsen of de omroep voldoet aan de voorwaarden. In de Beleidsvisie 2020-2024 van Bie Os wordt als één van de taken
van het PBO genoemd het vaststellen van het programmabeleid. Het convenant gaat op deze twee onderdelen in. Uit een gesprek met de voorzitter van het PBO blijkt dat het PBO niet in positie is gebracht om het programmabeleid (media aanbodbeleid) vast te stellen. Dit wordt meegenomen in het gesprek dat in januari plaatsvindt met de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en het bestuur de omroep (zie antwoord vraag 7).

Vraag 6
Wordt er door de gemeente controle uitgevoerd op het gevoerde beleid, aangezien de gemeente de grootste subsidieverstrekker is?

Om de journalistieke onafhankelijkheid te waarborgen is de controle op de lokale omroepen minimaal. De controle op het gevoerde beleid vindt in belangrijke mate plaats door het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Zij berichten hierover aan de gemeenten in de opmaat naar een eventuele nieuwe zendmachtiging 2025-2030.

Vraag 7.
Wat wil en kan de gemeente doen met alle negatieve informatie die via (oud)medewerkers en krantenartikelen tot ons komen om de huidige crisis en bestuurlijke problemen op te lossen?

Vanuit onze gemeente is wederom contact gezocht met het NLPO en wij zijn met het NLPO in gesprek gegaan met Bie Os met het verzoek om een kwartiermaker aan te stellen. Met het NLPO streven de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein
naar een Keurmerk Nederlandse Streekomroepen voor de streekomroep Bie Os waarmee blijk wordt gegeven van professionaliteit op een 20-tal items (https://www.opweqnaarhetkeurmerk.nl/20-criteria). Het is aan het bestuur van Bie Os om hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. Hierover is een vervolgafspraak met de portefeuillehouders en het bestuur Bie Os ingepland in januari 2023.

Vraag 8.
In de vragen die we destijds hebben gesteld inzake de toekomst van Bie Os heeft het college het volgende aangegeven; In de eerste plaats dient de streekomroep te voldoen aan de eisen van de Mediawet wil de streekomroep ook in 2024 worden aangewezen door het Commissariaat voor de Media om gedurende 5 jaar (2025-2029) als lokale omroep media-aanbod te verzorgen voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Ons college ziet de toekomst van deze omroep positief, indien er wordt gewerkt aan een verdere professionalisering en het bestuur van Bie Os streeft naar een vorm van lokale nieuwsvergaring te organiseren in Sittard-Geleen en Beek, zoals dat nu door Stein
Lokaal wordt georganiseerd. Hoe kijkt het college hier inmiddels tegenaan?

Wij staan hier nog steeds achter en stimuleren Bie Os om verder in te zetten op professionalisering door te voldoen aan het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. In dit kader hebben wij het bestuur van Bie Os geadviseerd om een kwartiermaker aan te stellen (zie antwoord vraag 7). Wij vinden ons hierin gesteund door het NLPO en de gemeenten Beek en Stein. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Bie Os om te voldoen aan de voorwaarden, die zijn gesteld in de Mediawet, waaronder het instellen van een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Het PBO stelt het media aanbodbeleid vast en controleert of de programma’s voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in het antwoord op vraag 3.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

02 Brief aan MClaessens gob inz chaos bij Streekomroep Bie Os