gob online
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard
gob
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

brief ex art. 43 RvO inzake vragen maaibeleid gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 23 mei 2023

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vragen maaibeleid gemeente Sittard-Geleen

Geachte voorzitter,

Natuur in de gemeente Sittard-Geleen brengt voordelen met zich mee op ecologisch, sociaal en
economisch gebied. Het vermindert de gevolgen van klimaatverandering voor bewoners, zoals
wateroverlast en hittestress maar ook vanuit ecologisch perspectief draagt een groene omgeving bij
aan het behoud en herstel van biodiversiteit.

Beleidsmaatregelen op het gebied van natuur verlangen geen eenmalige acties, natuurontwikkeling
en beheer is een kwestie van visie, planning en doorzetting. Maaibeleid van al ons gemeentelijke
gazons, sportvelden, bermen en natuurterreinen behoren hier ook bij.

Ik heb dan ook namens de gob fractie onderstaande vragen aan het college omtrent het maaibeleid
van gemeente Sittard-Geleen.

1) kan het college aangeven hoe vaak en wanneer gemeentelijk gras gemaaid wordt ? Graag
aangeven voor: a) sportvelden b) gazons woonwijken c) bermen gemeentelijke wegen d)
gemeentelijke natuurterreinen

2) in het jaar 2020 en 2021 zijn er initiatieven opgezet zoals bijenoase Sittard-Geleen(motie
uitvoering augustus 2021) en natuur- en bermenbeleid( brief september 2020 IVN en Plo k aan de
raad) met acties en aanbevelingen. Welke initiatieven zijn thans nog in uitvoering?

3) welke projecten, die afgelopen 3 jaar gestart waren, zijn geborgd in meerjarige visie, planning en
doorzetting?

4) is het college bekend met de actie “maai mei niet”? zo ja, kunnen we dit terugzien in gemeentelijk
groen? Zo nee, kunnen we in het jaar 2024 starten met deze actie? Gelijk hierbij de suggestie;
aangeven (publiek) middels bebording waar deze actie in uitvoering is, waardoor publiek
meegenomen wordt in deze visie/beleid.

5) de maaiwerkzaamheden worden altijd door groenaannemers uitgevoerd. Hoe is het tijdstip
vastgelegd binnen de contracten, wanneer deze uitgevoerd worden?

6) word er door de gemeente ook gekeken naar voldoende kennis binnen het bedrijf bij
bovenstaande aannemers? Een goede en tijdige uitvoering begint namelijk bij kennis en kunde van
werkvoorbereiding door alle uitvoerders.

Wij ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Rob Klee
Raadslid gob

brief ex art. 43 RvO inzake vragen maaibeleid gemeente Sittard-Geleen.