gob
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard
gob geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob online
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen inzake chaos bij Streekomroep Bie Os.

Sittard-Geleen, 6 juli 2021


Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake chaos bij Streekomroep Bie Os

Geachte voorzitter,

Enkele jaren geleden (2019) is streekomroep Start de samenwerking aangegaan met LOS en is streekomroep Bie Os ontstaan. Dat dergelijke fusies meestal gepaard gaan met de nodige hobbels en problemen kunnen we ons voorstellen, echter recente krantenartikelen hieromtrent geven de gob fractie toch wel reden tot zorg.

Op 1 juli 2021 heeft in De Limburger een artikel gestaan met de titel “Volgend kopstuk vertrekt bij streekomroep Bie Os: ‘Het is mijn omroep niet meer’. Een dag later stond het volgende artikel in de krant: ‘Ook penningmeester Hein Martens vertrokken bij streekomroep Bie Os’. Afgelopen jaar hebben we ook een aantal zorgwekkende artikelen kunnen lezen over de gang van zaken bij streekomroep Bie Os, zoals ‘Meerdere vrijwilligers weg bij streekomroep Bie Os: ‘Ik zie kapot gaan waar ik bijna dertig jaar aan heb gewerkt’ (13-11-2020) en ‘Voorzitter en secretaris streekomroep Bie Os stappen op: meningsverschil over toekomst’ (29-11-2020).
In december 2019 heeft ook het bestuurslid marketing de omroep verlaten.

Uit de artikelen blijkt dat er voornamelijk vrijwilligers uit Stein actief zijn gebleven bij Streekomroep Bie Os en dat het aandeel vrijwilligers uit Sittard-Geleen zeer gering is. Een kwalitatieve nieuwsvoorziening uit de gemeente Sittard-Geleen lijkt in het gedrang te komen. Ook bestuurlijk zijn er problemen en zijn de bestuurders die bij aanvang van de fusie actief waren opgestapt. Daarnaast wordt duidelijk dat het financieel erg moeilijk is en dat er onvrede heerst onder de vrijwilligers.

Al met al geven de bovenstaande artikelen een zorgelijk beeld over de gang van zaken bij streekomroep Bie Os, de gob fractie heeft dan ook een aantal vragen aan het college van B&W.

 1. Is het college op de hoogte van de in de krantenartikelen geschetste problematiek bij streekomroep Bie Os?
 2. Klopt het dat een groot deel van de vrijwilligers van de voormalige streekomroep Start niet meer als vrijwilliger actief zijn bij streekomroep Bie Os? Indien dit klopt, wat is de oorzaak hiervan en heeft dit gevolgen voor de aandacht voor het nieuws uit Sittard-Geleen?
 3. Wat is de werkelijke achterliggende reden geweest voor secretaris, voorzitter, penningmeester en hoofdredacteur te vertrekken?
 4. Hoe is het bestuur van Bie Os momenteel georganiseerd? Is er voldoende capaciteit en kwaliteit in het bestuur? Klopt dat het huidige bestuur ook directietaken uitvoert en niet op afstand bestuurd?
 5. Klopt het dat bestuursleden/directie zich bemoeien met de samenstelling van de programmering en de inhoud van de journalistiek, programma’s alsmede de taken van de hoofdredacteur?
 6. Is er na het vertrek van diverse sleutelfiguren nog wel voldoende kennis, kunde en ervaring om de omroep te laten draaien en kwaliteit te leveren?
 7. Wordt het Programma Bepalend Orgaan (PBO) wel in staat gesteld op basis van de huidige samenstelling zijn toezichthoudende taak op een onafhankelijke programmering conform de regels van de mediawet uit te voeren?
 8. Wat is de relatie tussen platform Stein Lokaal en streekomroep Bie Os? Graag een toelichting op de onderlinge samenwerking.
 9. Hoe staat de financiële situatie van streekomroep Bie Os ervoor? Kan streekomroep Bie Os met de huidige middelen zorgen voor voldoende kwaliteit en continuïteit van de programmering?
 10. Vanuit de omroep is meerdere malen aangegeven dat de huidige financiering onvoldoende is voor een stabiele onafhankelijke omroep. Hoe is hierop door het college gereageerd?
 11. Heeft het college hier zelf onderzoek naar gedaan en hierover de dialoog gevoerd met de omroep?
 12. Is de beoogde doelstelling om de omroepen Start en LOS te laten fuseren voldoende ondersteund en behaald volgens het college?
 13. Hoe ziet het college de toekomst van streekomroep Bie Os? Zijn er alternatieve mogelijkheden denkbaar? Is een volledige vrijwilligersorganisatie wel de juiste vorm voor een onafhankelijke streekomroep?
 14. Wat is de visie van het college op de toekomst van een omroep?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn. Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie                                                            
Marcel Claessens