politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob online
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob
gob sittard
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Gebruikersvergoeding sportaccommodaties…..samen met onze coalitiepartners stelden wij vragen hierover.

Schriftelijke vragen ex artikel 43 RVO inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis Sittard-Geleen, 7

juli 2020
VERZONDEN – 9 JULI 2020


Geachte heer Breidenbach,


Op 22 april 2020 hebben we uw brief ontvangen met vragen ex art. 43 RVO, mede namens de fracties CDA, Groenlinks en Stadspartij ingediend, inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis.
Aangezien er op dit punt ook landelijke en lokale ontwikkelingen een rol spelen, hebben wij deze zo veel mogelijk in de beantwoording betrokken. Hierdoor heeft beantwoording langer geduurd dan de in het reglement van orde genoemde termijn. Onderstaand treft u onze antwoorden aan.
Vraag 1.
De Sportstichting brengt bij de buitensportaccommodaties de volledige kosten in rekening. Kan de gemeente iets doen om de verenigingen hierin tegemoet te komen?
Om verenigingen tegemoet te komen heeft de gemeente allereerst de
subsidiebetaling vervroegd naar april 2020, om te voorkomen dat de verenigingen in deze periode in liquiditeitsproblemen komen. De Sportstichting volgt het advies vanuit de NOC-NSF om alles zoveel mogelijk door te laten lopen met daarbij de oproep aan alle verenigingen om de leden te bewegen om contributies te blijven betalen. Daarom heeft de Sportstichting in een brief aan de verenigingen gevraagd om de overeengekomen betalingsafspraken na te komen. In een brief aan de
buitensportverenigingen biedt de Sportstichting, bij liquiditeitsproblemen, de mogelijkheid om per 1 april 2020 de betaling van de kosten 3 maanden op te schorten tot uiterlijk 31 december 2020. Dit is in lijn met de gemeentelijke regeling voor huurders van gemeentelijk vastgoed.
We zien dat verenigingen het zwaar hebben omdat naast eventuele opzeggingen door leden, ook ander mogelijke inkomsten wegvallen, zoals de omzet van de kantine. Bovendien kunnen sponsoren, vaak MKB, afhaken. De totale financiële impact hebben we nu nog niet in beeld. Het College heeft inmiddels specifiek beleid in voorbereiding inzake negatieve consequenties als gevolg van de coronacrisis. Uitgangspunt hierbij is dat lokale maatregelen met een financiële impact volgend zijn op dan wel complementair zijn aan (steun)maatregelen van provincie, Rijk of brancheorganisaties. Aanvullende lokale ondersteuningsmaatregelen worden beoordeeld vanuit het principe van maatwerk. Niet elke situatie is hetzelfde en als gemeente willen we graag samen met verenigingen die in aantoonbare financiële problemen komen, kijken naar oplossingsmogelijkheden. Inmiddels weten we dat ook het kabinet 110 miljoen euro beschikbaar stelt voor sportverenigingen. Daarvan is 90 miljoen bestemd om sportverenigingen te ondersteunen door de huur kwijt te schelden en is 20 miljoen bestemd ter ondersteuning van verenigingen met een eigen accommodatie. De gemeentelijke ondersteuning zal een uitwerking zijn van deze steunmaatregel van het Rijk. De exacte voorwaarden die aan deze regeling zijn verbonden, worden naar verwachting binnenkort gepubliceerd.

Vraag 2.
Waarom wordt er door de sportstichting onderscheid gemaakt tussen de binnen- en buiten-sportverenigingen?
Uit navraag bij de Sportstichting blijkt dat het onderscheid is gemaakt omdat de huur- en gebruikersovereenkomsten verschillend zijn. Waar de buitensport werkt met een jaarcontract voor de huur van de accommodatie, werkt de binnensport met gereserveerde zaaluren. De Sportstichting heeft aangegeven niet voornemens te zijn om het gehele huurbedrag bij de binnensportverenigingen in rekening te brengen, aangezien men bij afname per uur het recht heeft tot annulering. Vanaf 6 april jl. wordt 25% van de huurkosten in rekening gebracht, conform de overeengekomen algemene voorwaarden bij annuleringen. Deze 25% van de huurkosten is gelijk aan de annuleringskosten.
Vraag 3.
Wat kan de gemeente betekenen voor de verenigingen die particulier huren binnen onze gemeente en ook volledig door moeten betalen? (bijv. Laco Glanerbrook en het Anker)
Om verenigingen tegemoet te komen, heeft de gemeente allereerst de
subsidiebetaling vervroegd naar april 2020. Zoals hierboven beschreven, zullen aanvullende lokale ondersteuningsmaatregelen worden beoordeeld vanuit het principe van maatwerk. Daarbij zal geen onderscheid gemaakt worden tussen verenigingen die gebruikmaken van een accommodatie beheerd door de Sportstichting en verenigingen die particulier huren bij bijvoorbeeld Laco Glanerbrook en Het Anker.Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.