gob sittard geleen
gob geleen
gob online
gob sittard
gob politiek geleen
gob
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Roy Breidenbach informeert bij college naar de stand van zaken problematiek arbeidsmigranten.

Geleen, 05-05-2021

Onderwerp: Vervolg brief ex art. 43 inzake problematiek arbeidsmigranten
Burgemeester Lemmensstraat e.d.

Geachte voorzitter,

Vorige jaar Juni heb ik namens gob een art. 43 brief gestuurd met daarin een aantal vragen over de problematiek die werd veroorzaakt door arbeidsmigranten.
Op 9 juli 2020 heeft het college de vragen beantwoord.
Sindsdien zijn er een aantal punten die duidelijk verbeterd zijn.
Als voorbeeld het onderhoud rondom de woningen en de snelheid waarmee handhaving aanwezig is als er problemen zijn. Waarvoor dank!

Ook waren er veel problemen in en rondom de winkels.

• Zijn er inmiddels met de winkeliers afspraken gemaakt over wat ze moeten doen als er overlast is door het gedrag van arbeidsmigranten?

In de beantwoording op de art. 43 vragen wordt aangeven dat er vanuit het cluster beleid is gestart met de ontwikkeling van beleid met betrekking tot arbeidsmigranten.

• Wat is de stand van zaken met betrekking tot het arbeidsmigranten beleid?
• Komt de raad in positie aangaande dit beleid?

In de beantwoording staat ook dat de gemeente bereid is om samen met de politie te onderzoeken welke maatregelen er verder genomen kunnen worden.

• Wat is er uit dit onderzoek gekomen?

Via de 1e programmarapportage heeft de raad geld vrijgemaakt voor een coördinerend beleidsmedewerker/projectleider huisvesting arbeidsmigranten.

• Is er al een coördinerend beleidsmedewerker/projectleider aangesteld?
• En zo ja is dit een tijdelijke vacature of een blijvende?

In de eerste programmarapportage wordt gesproken over twee fases. In fase 1 ligt de focus op het komen tot kaderstelling en het concreet realiseren van een aantal geschikte locaties voor de huisvestiging, en in de tweede fase ligt de nadruk meer op integratie/inclusieve samenleving.

• Kan het college in een tijdlijn aangeven hoe lang fase 1 naar verwachting gaat duren alvorens er aan de slag wordt gegaan met integratie (fase 2)?
• Heeft de gemeente duidelijk in beeld hoeveel arbeidsmigranten er inmiddels wonen in onze gemeente?
• Worden deze mensen alsnog meegenomen in fase 2 daar ze op diverse plaatsen wonen in de gemeente?

We hopen op een spoedige actie uwerzijds en het beantwoorden van onze vragen binnen de gebruikelijke termijn van 30 dagen.

Met hartelijke groet,
Roy Breidenbach
Raadslid politieke groepering gob