gob
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Brief ex art. 43 RvO inzake vervolgvragen klachten aanleg glasvezelkabels.

Sittard-Geleen, 16 mei 2023

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake vervolgvragen klachten aanleg glasvezelkabels

 

Geachte voorzitter,

Op 9 augustus 2022 heeft de gob fractie ex art. 43 RvO vragen gesteld inzake klachten aanleg glasvezelkabels. Deze vragen hebben we gesteld naar aanleiding van klachten over het terugleggen van de bestrating na aanleg van glasvezelkabels. In de antwoorden op de gestelde vragen hebben we inzicht gekregen in de afspraken rondom het herstel, het toezicht en de informatievoorziening aan inwoners.

De afspraken rondom het herstel en het toezicht zijn helder en ook over de informatievoorziening aan de inwoners zijn heldere afspraken gemaakt met de aannemers en de netbeheerder. Toch blijft de gob fractie klachten krijgen over het terugleggen van de stoep na de aanleg van de glasvezelkabels en we hebben hier dan wederom een aantal vragen over aan het college van B&W;

  1. Communicatie met inwoners is belangrijk bij de aanleg van glasvezelkabels. Onzes inziens kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken, gezien de reacties die we krijgen van inwoners, dat er in de communicatie met onze inwoners iets niet goed gaat. Inwoners zijn onvoldoende/niet op de hoogte van de procedure rondom de aanleg van de glasvezelkabels en het herstel van de bestrating. Is er vanuit de gemeente toezicht op de communicatie die de aannemer dan wel de netbeheerder doet met onze inwoners? Met andere woorden is de communicatie vanuit de aannemer/netbeheerder duidelijk en wordt er ook voldoende gecommuniceerd met onze inwoners over de aanleg van de glasvezelkabels en het herstel van de bestrating?
  2. Is het college bereid om met de aannemers en/of de netbeheerder in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat de communicatie wordt verbeterd?
  3. Zijn er vanuit de gemeente Sittard-Geleen voldoende toezichthouders actief om de werkzaamheden te controleren? Zo ja, wat gebeurt er als er onvolkomenheden worden geconstateerd? Zo niet, kunnen deze alsnog worden benoemd vanuit de gemeente?
  4. Naar wij hebben vernomen worden er met enige regelmaat andere kabels en/of leidingen geraakt/beschadigd. Welke concrete afspraken liggen er als een dergelijke situatie zich voordoet?
  5. Wanneer er kabels en/of leidingen worden geraakt, heeft dit onherroepelijk consequenties voor de bewoners. Zijn er termijnen waarbinnen deze beschadigingen hersteld moeten worden en door wie worden deze reparaties uitvoeren?
  6. Wanneer een gasleiding wordt geraakt, wordt ook de brandweer ingeschakeld. Aangezien dit met enige regelmaat gebeurt, zoals wij vernomen hebben, zal dit ook consequenties hebben voor hun inzet. Op welke manier vindt hiervoor compensatie plaats en worden deze kosten op de aannemer verhaald?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marcel Claessens                                                                   Jeroen Tholen

Raadslid gob                                                                           Raadslid gob

Art. 43 RvO gob inzake vervolgvragen aanleg glasvezelkabels