gob online
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake inzet hulpverleners bij evenementen en festivals.

Geachte heer Boonen,

Op 31 maart 2023 ontvingen wij uw brief met vragen ex artikel 43 RvO met als
onderwerp “brief ex art. 43 RVO over Hulpverleners bij evenementen en festivals”.
Aanleiding voor het stellen van dëze vragen is de in 2022 geïntroduceerde ‘veldnorm
evenementenzorg’ die meer en zwaardere competenties vereist van de hulpverleners
die tijdens evenementen en festivals ingezet moeten worden. U werpt in het verlengde
hiervan de vraag op of er tijdens evenementen genoeg gekwalificeerde EHBO-ers
beschikbaar zijn of dat evenementen en festivals hierdoor onder druk komen te staan.
Hiertoe verwijst u naar het evenement City-Run in Roermond dat wegens een gebrek
aan zorgverleners recent geen doorgang kon vinden.
Hieronder treft u de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1:
Is het college bekend met de aanscherping van de nieuwe evenementennorm?

Ja

Vraag 2:
Is het college bekend met de terugloop in goed opgeleide EHBO-ers die beschikbaar zijn
voor evenementen en festivals?

Dit beeld wordt ten dele herkend. Het algemene beeld is dat verenigingen worden
geconfronteerd met de terugloop in beschikbare vrijwilligers. Anderzijds kan door
de aard van het evenement een specifiek niveau van zorgverleners vereist zijn, die
door de bestaande EHBO-verenigingen niet kan worden geleverd.
Bij kleine evenementen (A-evenementen) kan doorgaans adequate zorg geboden
worden door lokale EHBO-verenigingen of de lokale afdeling van het Rode Kuis.
Bij de grote professionele evenementen binnen Sittard-Geleen wordt voor de inzet
van hulpverleners ook nadrukkelijk een beroep gedaan op marktpartijen al dan
niet in combinatie met vrijwillige EHBO-verenigingen die in deze vorm van
hulpverlening kunnen voorzien. Een uitvraag bij het gemeentelijk evenementenbureau en de gemeenten Roermond
en Maastricht heeft uitgewezen dat er geen knelpunt lijkt te zijn met het werven
van vrijwillige EHBO-ers voor evenementen, maar dat het in de praktijk lastig is
om vrijwillige zorgverleners te vinden op het niveau van ALS (Advanced Life
Support).

Vraag 3:
Zijn bedrijfshulpverlener voldoende gekwalificeerd om aan de evenementennorm te
voldoen?

Uit de Veldnorm evenementenzorg blijkt dat er op dit moment, mede gezien de
grote variatie in niveaus en kwaliteit van de aangeboden BHV-opleidingen,
onvoldoende argumenten zijn om een BHV-certificaat als voldoende aan te
merken voor de inzet als evenementenzorgverlener op het niveau van Basis
Eerste Hulp.

Vraag 4:
Is het college bereid om bij EHBO-verenigingen in de gemeente Sittard-Geleen te
inventariseren hoeveel hulpverleners beschikbaar zijn voor evenementen en festivals?

Wij zijn hiertoe weliswaar bereid, maar zien vooralsnog de toegevoegde betekenis
niet over wat de uitkomsten van een dergelijke verkenning opleveren. Naast de
beschikbare capaciteit aan EHBO-ers bij evenementen is ook het aantal en de
omvang van evenementen bepalend of hulpverlening bij evenementen voldoende
kan worden geborgd. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat een dergelijke
verkenning een momentopname laat zien, die mogelijk weinig houvast biedt om
op basis hiervan voorschriften te stellen. Desgevraagd geeft de GHOR aan dat
vrijwillige EHBO-ers niet altijd even gemakkelijk zijn te werven om te worden
ingezet bij evenementen en dat ze ook vaak kiezen voor andere activiteiten.

Vraag 5:
Is het college bereid om, bijvoorbeeld in samenwerking met de GHOR GGD, een
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het aantal beschikbare hulpverleners voor
evenementen en festivals op pijl te brengen en te houden in relatie tot het voldoen aan
de evenementennorm?

Wij zijn bereid nader onderzoek te verrichten. Dit onderzoek richt zich wat ons
betreft in eerste instantie op de vrijwillige EHBO-organisaties. Het ligt voor de
hand bij deze organisaties te inventariseren in hoeverre zij verzoeken om
ondersteuning door zorgvrijwilligers hebben moeten weigeren wegens het niet
voorhanden hebben van vrijwilligers of het niet kunnen voldoen aan de
kwalitatieve vraag naar het type hulpverleners.

Vraag 6:
Is het College bereid dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de VNG?

Indien nadere verkenning als genoemd in de beantwoording van vraag 5 uitwijst
dat de veldnorm in de praktijktoepassing tot knelpunten leidt, dan zijn wij bereid
dit bij de VNG onder de aandacht te brengen.

Vraag 7:
Is samenwerking met andere EHBO-verenigingen in de regio/buurgemeentes
voorstelbaar?

Ja

Vraag 8:
Ziet het college (anderszins) mogelijkheden om organisaties van evenementen en
festivals te ondersteunen op het gebied van het beschikbaar zijn of stellen van
hulpverleners?

Gelet op de beantwoording van de hiervoor gestelde vragen achten wij het thans
te vroeg hierover richtinggevende uitspraken te doen.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake inzet hulpverleners bij evenementen en festivals 13 juli 2023 (1)