gob online
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob sittard
gob geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob
gob sittard geleen politiek

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake afval bij plaatsingen in de gemeente Sittard-Geleen.

Geachte heer Breidenbach,

Wij hebben uw brief ex Art. 43 RvO over afval bijplaatsingen in de gemeente Sittard- Geleen ontvangen. Hieronder treft u onze reactie aan.

Vraag 1

Is het college bekend met een toename van deze problematiek?

De problematiek van bijplaatsingen wordt samen met illegale dumpingen gemeten onder de noemer illegale stortingen. De bijplaatsingen zijn een deel van de totale illegale stortingen. Als we kijken naar alle illegale stortingen, dan zien we geen toename van de problematiek. In onderstaande tabel zijn de illegaal gestorte hoeveelheden af te lezen in omvang (m°) en in aantallen over de afgelopen 4 jaren.

2020202120222023
gestorte m33.622 m33.264 m32.426 m32.477 m°
gestorte stuks40.38449.90946.12741.443

Vraag 2

Zijn de afvalcontainers (karton, PMD, Glas) groot genoeg?

De afvalcontainers zijn groot genoeg omdat de ledigingsfrequentie wordt bepaald aan de hand van het aanbiedgedrag. Daarnaast zijn alle ondergrondse containers welke vanaf 2013 zijn geplaatst voorzien van vulgraadsensoren. Als een van deze containers (te) vol dreigt te raken krijgt RWM een notificatie en wordt de containergeledigd. Aan de hand van de volumegraadmetingen én ledigingsgegevens kunnen we stellen dat geen enkele container helemaal vol is geweest rond 19 februari.

Het kan echter voorkomen dat het lijkt alsof de containers vol zijn. Dat gevoel kan ontstaan door eerder bijgeplaatst afval of door te volle zakken die niet door de inworpopening zijn gevallen. Zodra een zak nog in de inworpopening zit of wanneer een zak naast de container staat wekt dit de indruk dat de container vol zit. Andere inwoners zullen daardoor sneller geneigd zijn om hun zakken ook naast de container zetten. Om deze problematiek aan te pakken wordt momenteel op een andere locatie binnen de gemeente een pilot uitgevoerd tegen bijplaatsingen. In deze aanpak wordt ingezet op het wegnemen van fysieke belemmeringen in combinatie met gedragsinterventies, zoals de inzet van grondstoffencoaches en communicatie uitingen.

Vraag 3

Wordt er gekeken naar het aantal inwoners per wijk bij het plaatsen van deze afvalcontainers?

Voorafgaand aan het plaatsen van containers wordt gekeken naar het aantal huishoudens en type woningen om te bepalen hoeveel containers optimaal zijn.

Vraag 4

Wordt bij de legingsfrequentie gekeken naar het aantal inwoners per wijk?

De ledigingsfrequenties worden bepaald aan de hand van het werkelijke aanbiedgedrag (zie het antwoord op vraag 2).

Vraag 5

Kunnen mensen die afval dumpen gestraft worden aan de hand van camerabeelden?

Nee. De beelden kunnen wel ondersteunend zijn in de opsporing van een strafbaar feit, zoals een afval bijplaatsing. Hiervoor dienen zowel de dader als het gebruikte voertuig met kenteken in beeld zijn. Een BOA kan vervolgens verhaal gaan halen bij de eigenaar van het voertuig, maar deze persoon is niet gegarandeerd de dader.

Vraag 6

Worden er extra controles gedaan door handhaving om de bij plaatsingen te voorkomen?

Team Toezicht en Handhaving voert dagelijks controles uit op bijplaatsingen. Als extra inzet wordt de samenwerking tussen Team Toezicht en Handhaving en RWM geïntensiveerd om sneller te kunnen inspelen op de genoemde problematiek.

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake afval bij plaatsingen in de gemeente Sittard-Geleen 21 maart 2024