gob sittard geleen politiek
gob online
gob politiek geleen
gob geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen
gob
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Gevaarlijke rotonde in Born…….de antwoorden van het college

vragen ex artikel 43 RvO inzake verkeersonveilige situatie


voor fietsers bij rotonde Parkweg – Kerkstraat te Born
Sittard-Geleen, 18 juli 2020

Geachte mevrouw Salvino,
Op 8 juni 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over de verkeersonveilige situatie voor fietsers bij rotonde Parkweg – Kerkstraat te Born. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van toenemende mate van klachten over verkeersonveilige situaties voor fietsers bij deze rotonde. In onderstaande beantwoording informeren wij u over hetgeen wij hieraan hebben gedaan en wat wij in de komende periode gaan doen. Hieronder treft u onze antwoorden aan.
Vraag 1
Is het College bereid de situatie verkeerstechnisch te bekijken, om te bezien of de situatie ter plaatse infrastructureel verbeterd kan worden?
De locatie betreft een rotonde met een rode fietsstrook inclusief blokmarkering, haaientanden en bijbehorende bebording. De voorrangssituatie is duidelijk en herkenbaar vormgegeven.
Bij een rotonde met een fietsstrook wordt aangeraden om een fysieke scheiding toe te passen. De fysieke scheiding beschermt de fietser en de snelheid van het autoverkeer neemt hierdoor af. Deze aanbeveling is ook van toepassing op deze rotonde. Rotondes met vrijliggende fietspaden hebben de voorkeur boven de rotondes met een fietsstrook. Bij deze rotonde is er echter onvoldoende ruimte voor vrijliggende fietspaden omdat de beschikbare ruimte ingeklemd zit tussen het spoor en particulier eigendom. Het verplaatsen van de rotonde om zo meer ruimte te creëren op gemeentegrond gaat gepaard met een forse investering. De veiligheidssituatie is niet zodanig dat zo’n ingreep nu nodig wordt geacht. Ter plaatse is wei bekend dat tussen de Aldi en het parkeerterrein, voetgangers bij de rotonde oversteken in plaats van de voetgangersoversteekplaats. Wij zullen bekijken of het mogelijk is om de huidige hekwerken te verlengen.

Vraag 2
Is het College bereid deze situatie met de politie te bespreken, teneinde te bezien wat zij qua toezicht en handhaving voor mogelijkheden zien?
De geschetste situatie is al besproken met de politie. De politie geeft aan dat in de periode 1 januari 2018 tot heden twee verkeersongevallen tussen een auto en een fiets gemeld zijn bij hen. Ook laat de politie weten dat een rotonde ter plaatse de meest veilige oplossing is voor de verkeerssituatie aldaar. De politie acht de situatie niet van dien aard dat nadere handhavingsacties noodzakelijk worden geacht.


Vraag 3
Is het College bereid om ter zake de eigen handhavingsdienst (BOA’s) in te zetten. Ook al zouden hun bevoegdheden niet toereikend zijn, is door politie uitgeschreven boete op basis van de getuige verklaring van twee BOA’s in een rapportje juridisch heel goed mogelijk? De boa’s hebben geen bevoegdheid ten aanzien van rijdend verkeer zodat
handhaving door hen niet mogelijk is. Wanneer een boa een situatie op heterdaad zou constateren, geldt dat deze boa “slechts” een getuige is, net als iedere andere persoon die de situatie waarneemt en daarover een verklaring aflegt.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen