gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen
gob sittard
gob
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Energie opwekken langs de autosnelweg.

Sittard-Geleen, 6 juli 2021
VERZONDEN 08 JULI 2021

Geachte heer Tillie,

U heeft bij brief van 15 juni 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend met betrekking tot
het opwekken van zonne-energie langs snelwegen.

Hierbij verwijst u naar nos.nl (https://nos.nl/artikel/2385022-grote-potentievooropwekken-
van-energie-langs-snelwegen) met een bericht dat Rijkswaterstaat in
antwoord op vragen van de NOS aangeeft dat er mogelijkheden zijn om
op grond langs Nederlandse snelwegen zonnepanelen aan te leggen.

Hieronder treft u onze beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1
Kunt u aangeven of u op de hoogte bent van deze ontwikkeling bij Rijkswaterstaat?

Ja, het is bij het College bekend dat RWS bezig is met een aantal pilotprojecten en
potentiële locaties. Deze zijn echter niet in Zuid-Limburg gesitueerd.

Vraag 2
Is de wethouder – zoals herhaaldelijk gevraagd – in overleg met Rijkswaterstaat om te
kijken naar aanleg van zonnepanelen langs de A2 in Limburg?
En zo ja, kan de wethouder aangeven of daar al meer duidelijkheid over is?

Ja, er is hierover al diverse keren met RWS ambtelijk en bestuurlijk overleg
geweest. RWS heeft toen aangegeven dat op een paar plekken in het land hiermee
geëxperimenteerd wordt. Dat laat het volgende zien:
• Diefstal en schade is moeilijk te voorkomen. Beveiliging is een probleem.
• Zonnepanelen in de berm levert vaak een probleem op het gebied van
verkeersveiligheid op.
• Aansluiting op het net kan relatief duur zijn vanwege de grote lengte en smalte
van het “zonnepark”.

Vraag 3
Biedt dit mogelijkheden om de invulling van de doelstelling, zoals die opgetekend is
in de RES, te halen met zonnepanelen langs autowegen in Zuid-Limburg?

Nee. Daarom is in het bod van alle gemeenten in Zuid-Limburg het bod langs infra
(vooralsnog) op nul gezet.

Vraag 4
In het artikel is sprake van 10 pilot-projecten. Is daarvan ook een project in Zuid-
Limburg gepland?
Zo ja, op welke locatie?
Zo nee, zou er dan in Zuid-Limburg ook een pilot gestart kunnen worden?

Nee, wel onderzoekt RWS de mogelijkheden langs de A79 (weg van Maastricht
naar Heerlen).
Tevens is vanuit de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek aan de Stuurgroep
RES-ZL voorgesteld om, vanuit Zuid-Limburgse schaal, RWS te verzoeken alsnog
te onderzoeken waar langs de A2 en A76 zonnepanelen mogelijk zijn, al dan niet in
de vorm van een pilot.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen