gob online
gob sittard
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake Natuurbegraafplaats Danikerberg.

Sittard-Geleen, 30 januari 2024

VERZONDEN 01 FEB 2024

Geachte mevrouw Janssen en meneer B van Rijswijk,

Op 13 december 2023 ontvingen wij uw brief met vragen ex art. 43 RvO over het initiatief in de gemeente Beekdaelen met betrekking tot de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats in het gebied Daniken. Door de initiatiefnemers Natuurbegraven Nedeüand en Natuumonumenten zijn in Beekdaelen een aantal informatiebijeenkom- sten gehouden voor de directe omgeving die aanleiding zijn geweest voor het starten van de petitie Redt het Daniken als recreatiegebied. De petitie is veelvuldig ondertekend. In uw brief haalt u aan dat de belangen van de inwoners van Sittard-Geleen, in het bijzonder die van stadsdeel Geleen, afdoende meegewogen moeten worden.

Daarover heeft u vragen gesteld. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1

Is B&W bekend met bovengenoemd wijzigingsvoornemen bestemmingsplan ’Danikerberg’ in onze buurgemeente Beekdaelen?

Nee, daarvan zijn wij niet op de hoogte. Wij zijn niet geïnformeerd over een eventuele formele aanvraag van initiatiefnemers, het verlenen van principemedewerking of een wijzigingsvoornemen van het bestemmingsplan bij de gemeente Beekdaelen.

Vraag 2

Heeft er reeds intergemeentelijk overleg over dit voornemen plaatsgevonden? Zo niet, waarom niet†

Tijdens een ambtelijk overleg in april 2023 heeft de gemeente Beekdaelen mondeling aangekondigd dat initiatiefnemer Natuumonumenten en Natuurbegraven Nederland een proces starten om tot de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats in het gebied Daniken te komen. Daarbij is afgesproken dat wij actief geïnformeerd en betrokken zouden worden op het moment dat er een formeel verzoek tot principe medewerking bij de gemeente Beekdaelen voorligt. Inhoudelijk zijn wij vervolgens niet meer geïnformeerd of procesmatig betrokken. Via de media hebben wij vernomen dat er inmiddels meer concrete stappen zijn gezet en dat er ook met direct belanghebbenden (gebruiken van het gebied en aanwonenden) is gesproken. Over de gang van zaken hebben wij medio december 2023 schriftelijk ons ongenoegen kenbaar gemaakt aan de gemeente Beekdaelen en hebben gevraagd om actief betrokken te worden bij de belangenafweging en het eventuele vervolgproces.

 

Vraag 3

Heeft de gemeente Beekdaelen contact opgenomen met Sittard-Geleen over de mogelijke verkeersimpact op de aansluiting bij de Beekstraat/Keldenaar?

Nee, daarover heeft geen overleg of afstemming plaatsgevonden.

 

Vraag 4

Bent u het met gob eens dat een dergelijk voor onze inwoners ingrijpend besluit breed en uitgebreid besproken moet worden?

Ja, In de brief die wij aan de gemeente Beekdaelen hebben gestuurd hebben wij nadrukkelijk gevraagd om betrokken te worden bij de belangenafweging en het eventuele vervolgproces.

 

Vraag 5

Kunt u ons infomeren over de precieze aantallen begraafplekken en het onderliggende verdienmodel?

Nee, wij beschikken niet over concrete Inhoudelijke informatie.

 

Vraag 6

Op welke wijze worden de raden van Sittard-Geleen en Beekdaelen in positie gehouden bij deze belangrijke recreatieve natuurvoorziening in beide gemeenten?

Daarover zullen wij afspraken maken met de gemeente Beekdaelen en de initiatiefnemers. Na het overleg, dat op korte termijn zal plaatsvinden, zullen wij u hierover nader infomeren.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord art. 43 vragen (gob) inzake Natuurbegraafplaats Danikerberg 1 februari 2024