gob online
gob
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob stelt vragen over lager tarief onroerendezaakbelasting voor van sociaal belang behartigende instellingen

In november 2018 is er in de tweede kamer een amendement aangenomen ingediend door dhr. Omtzigt inzake het Belastingplan 2019. Door het amendement hebben gemeenten de vrijheid gekregen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen, het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen voor de onroerendezaakbelasting in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen. Vanwege het maatschappelijke belang van deze verenigingen en stichtingen achten indieners het wenselijk dat gemeenten niet verplicht zijn om het hoogste tarief te rekenen aan onroerendezaakbelasting.

Dit amendement geeft dus gemeenten de ruimte om zelf de afweging te maken welk tarief zij voor sportverenigingen, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen en goede doelen passend achten. Gemeenten zijn daarbij vrij om aanvullende voorwaarden te stellen voor toepassing van het tarief voor woningen, zoals dat het moet gaan om sportaccommodaties van niet-commerciële sportclubs, of dat het moet gaan om algemeen nut beogende instellingen anders dan de gemeente zelf.

In de voormalige gemeente Born was er een subsidieregeling voor het onderhoud van bepaalde van sociaal belang behartigende instellingen en betaalde de instellingen geen onroerendezaakbelasting. Met deze regeling konden van sociaal belang behartigende instellingen het hoofd boven water houden. Als gevolg van een harmonisatie van alle bestaande regelingen in de gemeente Sittard-Geleen zijn de van sociaal belang behartigende instellingen vanaf 2009 onroerendezaakbelasting gaan betalen en is er een nieuwe onderhoudsregeling van kracht.

Per 1 januari 2019 is de onroerendezaakbelasting significant gestegen en wordt het voor bepaalde van sociaal belang behartigende instellingen nauwelijks meer mogelijk om jaarlijks een sluitende exploitatie te krijgen. Naast de stijging van de onroerendzaakbelasting hebben van sociaal belang behartigende instellingen ook te maken met stijgende kostenposten op het gebied van energie, verzekeringen en dalende omzetten. De sluiting van sociaal belang behartigende instellingen kan voor bepaalde wijken en dorpen funest zijn voor de leefbaarheid in het betreffende dorp/wijk.

Naar aanleiding hiervan heeft raadslid Marcel Claessens van de gob fractie een aantal vragen aan het college van B&W gesteld zoals; Is het college van B&W bekend met het amendement Omtzigt en de mogelijkheden welke dit amendement biedt en is het college bereid om de mogelijkheden welke het amendement biedt te gaan benutten? Is het college bereid om de ontstane situatie tegen het licht te houden in relatie tot de ontwikkelingen op het gebied van accommodatiebeleid?

Heeft het college signalen ontvangen van besturen/beheerders/eigenaren van sociaal belang behartigende instellingen omtrent de verhoging van de onroerendezaakbelasting? Mocht er geen gebruik worden gemaakt van het amendement van Omtzigt is het college dan bereid om met de besturen/eigenaren/beheerders van sociaal belang behartigende instellingen in gesprek te gaan om te bezien in hoeverre de tot een oplossing te komen? Mocht er geen gebruik worden gemaakt van het amendement van Omtzigt is het college dan bereid om te onderzoeken of er reeds collectieven zijn waar deze van sociaal belang behartigende instellingen terecht kunnen en de verbinding te maken zodat op deze wijze ook een helpende hand geboden kan worden. Besturen hebben te maken met terugloop en komen moeilijk aan nieuwe aanwas. Wellicht zijn er collectieven die stichtingen en verenigingen voorzien van kennis en kunde. Het college dient de vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Bekijk hier het Artikel 43 document.