gob sittard
gob sittard geleen
gob
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Vragen artikel 43 R.v.O. inzake aanpassing spoedzorg Zuyderland ziekenhuis Westelijke Mijnstreek.

Datum: 5 februari 2024

Geacht college,
Het (eventuele) afschalen en/of spreiden van zorg door Zuyderland in zowel Heerlen als Geleen is al
jaren een heet hangijzer. In november 2020 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen zich
uitgesproken tegen de verplaatsing van spoedeisende zorg met betrekking tot cardiologie en
longziekte van Westelijke Mijnstreek (Geleen) naar Parkstad (Heerlen). Sinds medio 2023 is er met
name in Parkstad verzet tegen het afschalen van een spoedeisende hulp (SEH) in Heerlen. In
september 2023 heeft een grote protestmars tegen deze plannen plaatsgevonden in Heerlen. De
gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 5 oktober 2023 wederom met grote meerderheid enkele
uitspraken gedaan over het behouden van zorg zowel in Geleen als in Heerlen. Met name ook om
daar gezamenlijk –regio Parkstad en Westelijke Mijnstreek- in op te trekken.

Ondergetekende fracties zijn zeer verbaasd over de recente berichtgeving in de media over een
afschaling van een SEH naar een Acute Zorg Afdeling (AZA) in Geleen op korte termijn.1 Graag
vernemen wij hoe uitvoering is gegeven aan de nagenoeg raadsbrede motie van 5 oktober 2023.

Vraag 1:
Is de wens van de gemeenteraad van Sittard-Geleen tot behoud van een volwaardige spoedeisende
hulp (SEH) in Geleen door het college overgebracht aan het bestuur van Zuyderland?
Kunt u aangeven of er gezamenlijke afspraken zijn gemaakt om “samen” op te trekken richting het
bestuur van Zuyderland? Zo ja, hoe is hier uitvoering aan gegeven? In hoeverre is de
huisartsenvereniging Westelijke Mijnstreek betrokken?

Vraag 2:
In de motie is het belang van burgerparticipatie aangegeven. Voormalig Tweede Kamerlid Lea
Bouwmeester is door Zuyderland en zorgverzekeraar CZ ingevlogen als onafhankelijk voorzitter van
gesprekstafels met inwoners. Burgerkracht Limburg verzorgt de organisatie. Er vinden vijf
gespreksrondes plaats, waarvan op 12 december 2023 de eerste heeft plaatsgevonden in Heerlen en
de tweede in Sittard op 16 januari 2024 (in zalencentrum De Oase). Er staan nog drie rondes gepland
(27 februari, 18 maart en 9 april). Wat heeft burgerparticipatie voor zin wanneer Zuyderland lopende
die gesprekken al aankondigt dat de spoedzorg in Geleen moet worden aangepast?

Vraag 3:
In hoeverre is het college van mening dat de aanpassing van de SEH in Geleen zoals nu voorgesteld
door Zuyderland past bij de concentratie van industriële activiteiten, bevolkingsdichtheid en specifieke
kenmerken van de gezondheidssituatie in de Westelijke Mijnstreek?

Vraag 4:
Welke activiteiten heeft het college ondernomen om samen met Parkstad en andere gemeenten in de
Westelijke Mijnstreek op te trekken voor het behoud van volwaardige zorg in beide mijnstreken?
Kan het college ons een tijdlijn verstrekken, met zowel de bestuurlijke en ambtelijke overleggen die
hebben plaatsgevonden?

Vraag 5:
De motie ziet ook op adequate en tijdige informatievoorziening door het college aan de
gemeenteraad. In dit geval hebben wij uit de pers moeten vernemen wat het voornemen van
Zuyderland is. Was het college reeds eerder op de hoogte en zo ja, waarom is de gemeenteraad niet
eerder geïnformeerd?

1 Zuyderland past spoedzorg in Geleen aan: ‘Anders houden we het niet lang meer vol’
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240201_97526457

Paul Kubben GroenLinks-PvdA

Berry van Rijswijk gob

Patrick Brouwers CDA

Wil Paauwe Stadspartij

Thijs Klaassen PVV

Eefje Joosten VVD

Maud Schenk-Hermans PIT

Jack Renet SPA

Vragen artikel 43 R.v.O. inzake aanpassing spoedzorg Zuyderland ziekenhuis