gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob sittard
gob geleen
gob politiek limburg
gob online
gob politieke vereniging
gob
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoorden op vragen oven de geplande nieuwbouw van zorgcentrum “de Baenje”.

Sittard-Geleen, 18 oktober 2022
VERBONDEN 2 1 OKT. 2022

Geachte heer Wetzels en mevrouw Statnik,
Op 9 september ontvingen wij uw brief met vragen ex artikel 43 RvO. U heeft vragen
gesteld naar aanleiding van het door ZoWonen en Zuyderland gepresenteerde
schetsplan voor de geplande nieuwbouw van zorgcentrum “de Baenje”. Hieronder treft u
de antwoorden op uw vragen aan.

Vraag 1:
Welke stedenbouwkundige argumenten zijn er om met dit volume in te stemmen ?
In 2019 heeft er een ambtelijk ontwerp- en ontwikkeltraject plaatsgevonden met de
initiatiefnemers in samenwerking met de supervisor Zitterd Revisited (Geert
Coenen) om te komen tot randvoorwaarden en een opzet op hoofdlijnen voor de
nieuwbouw van de Baenje als onderdeel van de zorgwoningen-carrousel.

Het nieuwbouwdeel aan de Schuttestraat sluit, op basis van het advies van de
supervisor, in het aantal bouwlagen aan op het aantal van de Baenjehof. Het vormt
in een brede stedelijke straat als de Schuttestraat (in dit gedeelte) een
samenhangende massa in de straat.

Richting de Jubileumstraat neemt de hoogte van het voorgestelde gebouw af.
Door de draaiing van het gebouw wordt het zicht op de hoekmonumenten
behouden vanuit de Schuttestraat. Het restaurant dat op deze plek is voorzien,
krijgt dan ook bewust een transparant karakter. De hoekmassa staat haaks op de
Jubileumstraat en maakt daarmee een kleiner front. Het gedeelte parallel aan de
Jubileumstraat ligt naar achter geschoven op nagenoeg dezelfde afstand van de
monumentale woningen als het huidige pand.

Vraag 2:
Kunt u aangeven op grond van welke voorwaarden de kruimelgevallenregeling van
toepassing is ?
De betreffende gronden, waarop het bouwplan wordt gerealiseerd, hebben de
bestemming Maatschappelijk. Na realisatie van het nieuwe hoofdgebouw worden
de gronden nog steeds gebruikt ten behoeve van de bestemming Maatschappelijk.
Het plan is strijdig met het bestemmingsplan omdat de nieuwbouw deels buiten
het bouwvlak wordt gebouwd, deels hoger is dan de maximale hoogte zoals deze
in het bestemmingsplan is opgenomen en deels op de bestemming Groen wordt
gebouwd. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) biedt de mogelijkheid deze
strijdigheden op te heffen door af te wijken van het bestemmingsplan met een
kleine buitenplanse afwijking met behulp van artikel 4 lid 1 Bijlage II Bor
(kruimelgevallenregeling). Dit artikel 4 lid 1 ziet op de bouw van bijbehorende
bouwwerken en de uitbreiding van dergelijke bouwwerken.

Een bijbehorend bouwwerk is een uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel
functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden,
daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

Een hoofdgebouw is (een gedeelte van) een gebouw, dat noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en,
indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het
belangrijkst is.

Het gebouw dat op deze bestemming (Maatschappelijk) gerealiseerd wordt, kan
worden aangemerkt als hoofdgebouw. Het deel dat het bouwvlak en bouwhoogte
overschrijdt en deels op de bestemming Groen wordt gerealiseerd kan worden
aangemerkt als bijbehorend bouwwerk en daarmee worden vergund via artikel 4
lid 1 Bijlage II Bor mits het past binnen een goede ruimtelijke ordening.

Vraag 3:
Is de informatie correct dat het schetsplan een hoogte van het gebouw van 24 meter
voorstelt terwijl volgens het bestemmingsplan slechts een bouwhoogte van 9 meter is
toegestaan?
Deze informatie is deels correct. De bouwhoogte van bijna 24 meter heeft enkel
betrekking op dat deel waar de installaties van 2,6 meter op het dak staan. Deze
zijn dusdanig gepositioneerd dat deze niet zichtbaar zijn vanaf de straat.

Het bestemmingsplan schrijft een goothoogte van 9 meter en een bouwhoogte van
12 meter voor. De 9 meter in deze vraag komt overeen met de goothoogte.

De voorgestelde bouwhoogten van de gebouwen zijn niet bij alle delen gelijk. Het
deel aan de Schuttestraat is 20,8 meter hoog (2,8 meter hoger dan Baenjehof).
Daarmee wijkt het deel van de Schuttestraat 8,8m af van het huidige
bestemmingsplan en is de massa aan Schuttestraat 2,8 meter hoger dan de
bestemmingsplanvoorschriften van Baenjehof (18m).

De voorgestelde gebouwen aan de Jubileumstraat zijn 14,2 meter in bouwhoogte.
De afwijking in de bouwhoogte is hier 2,2 meter.
Gelet op de gekozen vorm van het gebouw ligt de goothoogte hoger dan
oorspronkelijke plan met schuine daken. Het bleek echter voor de interne
structuur niet wenselijk om schuine daken toe te passen. Er is gekozen voor een
moderne uitwerking, met de ARK architectonisch tot stand gekomen.

Vraag 4:
Was het niet beter geweest, gezien de prominente ligging van het object, de gevoelens
in de buurt en het grote verschil tussen bouwhoogte schetsplan en bestemmingsplan om
de gemeenteraad in positie te brengen in dit dossier?
Bij aanvragen omgevingsvergunning is het uitgangspunt dat de reguliere
procedure van toepassing is tenzij het gecategoriseerd moet worden onder een
van de gevallen genoemd in artikel 3.10 Wabo en derhalve de uitgebreide
procedure moet worden gevolgd. Zoals onder vraag 2 aangegeven valt het onder
de kruimelgevallenregeling en dient de reguliere procedure te worden gevolgd.

Formeel gezien moet de gemeenteraad bij aanvragen omgevingsvergunning pas
in stelling worden gebracht als er sprake is van een uitgebreide procedure.

Het plan bevindt zich momenteel nog in de schetsplanfase. Het college heeft de
initiatiefnemers nadrukkelijk gewezen op hun verantwoordelijkheid tot een goede
participatie met de omgeving.

Vraag 5:
Zo ja, bent u bereid om de Raad hierin alsnog in positie te brengen ?
Zie antwoord op vraag 4.

Vraag 6:
Gezien de wethouder partijen weer aan tafel heeft gekregen, bent u nu ook actief
betrokken of wordt u actief op de hoogte gehouden van de voortgang in die gesprekken
? Zo ja, kunt u de raad hierover actief op de hoogte houden ?

Ja, het college wordt actief op de hoogte gehouden van de voortgang in de
gesprekken tussen de initiatiefnemer en de omgeving. We zullen de raad hierover,
indien aan de orde, informeren door middel van de collegebrief.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

02 Brief aan NWetzels gob iz Zorgcentrum de Baenje-getekendNN