gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob online
gob sittard
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Promotie wandelpaden.

Geachte meneer Vroomen,

Op 22 juni jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO inzake
promotie wandelpaden Sittard-Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragen
aan.

Vraag 1
In het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen wordt het belang van
extensieve recreatie in de vorm van wandelen en fietsen benadrukt. Is het mogelijk om
op basis van het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen bestaande wandelen
fietsroutes meer te promoten? Zo ja in welke vorm is dat mogelijk? Zo niet, waarom
niet?

Het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Sittard-Geleen onderstreept het belang
van extensieve recreatie en de voordelen die dat kan bieden voor inwoners en de
lokale economie. Momenteel vindt al promotie van wandel- en fietsroutes plaats
op basis van onder andere digitale websites (bv.
www.vvvsittard-qeleen.nl/wandelenfietsen/
en
www.insittardqeleen.nl) en fysieke informatiebrochures. Extra (online)
promotie van bestaande wandel- en fietsroutes is mogelijk. Hierover hebben de
eerste gesprekken met Visit Zuid-Limburg plaatsgevonden. Het nieuw op te zetten
knooppuntensysteem biedt kansen om opnieuw naar wandelroutes op basis van
thema’s te gaan kijken en waar mogelijk nieuwe wandelroutes toe te voegen en
vervolgens te promoten.

Vraag 2
Zou het mogelijk zijn om deze routes meer bekendheid te geven, bijvoorbeeld door op
de drie stations in de gemeente Sittard-Geleen, bordjes c.q. vermeldingen m.b.t. de
routes te plaatsen en de aanlooproute naar de wandelingen duidelijk te markeren?

Ja, op basis van het nieuw op te zetten knooppuntensysteem kan dit. Het nieuw
wandelroutenetwerk op basis van knooppunten moet een uniform dekkend
netwerk worden in de regio Zuid-Limburg. Een netwerk dat aansluit op regio’s die
al een dergelijk netwerk hebben, zoals de regio Midden-Limburg. Het nieuw aan te
leggen routenetwerk moet ook worden aangelegd aan of in de omgeving van de
OV-knooppunten. Het fysiek en digitaal bewegwijzeren van het
knooppuntensysteem en het meer bekendheid geven aan de nieuwe wandelroutes
maakt onderdeel uit van dit project.

Vraag 3
In hoeverre zijn er mogelijkheden voor de stadslabs Sittard en stadslab Geleen om deze
bestaande routes (en toekomstige routes die zo aanstonds bij het tot stand komen van
het wandel/fiets knooppuntennetwerk Zuid-Limburg beschikbaar komen) in hun plannen
te verweven ?

De Stadslabs promoten al bestaande routes en zetten nieuwe routes op, zoals de
shoppingroutes, Instagram-route en een wandelroute voor kinderen.

Vraag 4
Wanneer mogen we het tot stand komen/afronden van het wandel/fiets knooppunt
netwerk Zuid-Limburg in onze gemeente verwachten ? Wat is de status van
knopenlopen fiets/wandel netwerk ?

Visit Zuid-Limburg legt op dit moment de laatste hand aan het
aanbestedingstraject. Daarnaast is de subsidieaanvraag bij de Provincie Limburg
voor dit project bijna afgerond. Na het afronden van het aanbestedingstraject
(naar verwachting in de tweede helft van dit jaar) kan worden gestart met de
ontwerpfase van de bestekken en overleg op gemeentelijk niveau.

Vraag 5
In hoeverre benutten centrummanagement Sittard en centrummanagement Geleen de
genoemde attractieve wandel- en fietsroutes, bijvoorbeeld in de zin van Hap-Stap
arrangementen of bijvoorbeeld Limburgse vlaai ‘on the road as you go’. Zijn er
mogelijkheden voor de gemeente om samen met Visit Zuid-Limburg dit soort
arrangementen verder te ontwikkelen?

Organisaties en ondernemers zijn vooral zelf aan zet voor het opzetten en
promoten van attractieve wandel- en fietsroutes en het ontwikkelen van nieuwe
arrangementen.

De gemeente en Visit Zuid-Limburg stimuleren ondernemers om samen te werken
en ondersteunen hen waar mogelijk.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,