gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob geleen
politiek sittard geleen
gob
gob online
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Door personeelstekort geen zorg voor kwetsbare kinderen.

Sittard-Geleen, 25 juni 2021
Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “acute opname stop William Schrikker Limburg”

Geachte voorzitter,

Heden 25 juni werd bekend dat per onmiddellijk een acute opnamestop bij de William Schrikker Stichting (WSS) in Limburg is afgekondigd.

Aangezien de WSS naar verluidt de enige instelling in Limburg is die beschermingsmaatregelen uitvoert voor kinderen met verstandelijke beperkingen, ligt het in de rede om te veronderstellen dat binnenkort ook jeugdigen uit de gemeente Sittard-Geleen getroffen worden door deze opnamestop.

We hebben begrepen dat een significant personeelstekort in de vestiging Zuid-Limburg (34%) ten grondslag zou liggen aan deze acute en onmiddellijke opname stop.

Gelet op deze zeer kwetsbare groep kinderen, is gob bezorgd over de gevolgen die deze plotselinge maatregel kan hebben voor deze kinderen.
Uiteraard zijn we ook verbaasd over het extreem personeelstekort, temeer omdat er tot dusver geen signalen over zijn ontvangen.

Derhalve zouden we de volgende vragen beantwoord willen zien:

1) Is aan te geven hoeveel kinderen getroffen zijn ? Is de zorg voor de kinderen die reeds onder de hoede zijn van de William Stikker Stichting verzekerd of zijn ook daar nog aanvullende maatregelen noodzakelijk ?

2) Welke maatregelen kan de gemeente Sittard-Geleen op korte termijn nemen, zodat de onze kinderen, ingeval de William Schrikker Stichting onze contractpartner in deze is, niet de dupe worden van deze acute toestand ?

3) Is de gemeente Sittard-Geleen onderdeel van het werkgebied van de William Schrikker Stichting m.b.t. deze doelgroep ? Zo nee, bij welk instituut heeft Sittard-Geleen heeft deze zorg ondergebracht en bestaan daar soortgelijke problemen ?
Zo ja, welke contractuele en verantwoording en rapportage eisen zijn afgesproken ? Is het mogelijk dit soort problemen bij zorginstituten vroegtijdiger te signaleren?

4) Is personeelsbeleid (in volume) en voldoende adequate bemensing (kwaliteit) tijdens het inkooptraject van zorg een beoordelingscriterium. Hoe is dit inkoopbeleid in deze vorm gegeven ?
Welke instrumenten heeft de gemeente om dit soort uitschieters te voorkomen ?

We hopen in deze een reactie van u te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.
Met vriendelijke groet,

Burgerraadslid gob-fractie
Fred Vroomen