gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek geleen
gob online
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard
gob
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De plannen met het terrein Don Bosco aan de Ouderweg 71 in Sittard.

Vragen ex artikel 43 RVO inzake plannen terrein Don Bosco
aan de Oudeweg 71 te Sittard

Sittard-Geleen, 28 april 2021
VERZONDEN 3 0 APR, 2021

Geachte heer Claessens,

In uw schrijven van 24 februari 2021 stelt u vragen ex artikel 43 RVO aan het college inzake de plannen met het terrein Don Bosco aan de Ouderweg 71 in Sittard.
Uw vragen gaan over een herbestemming van het terrein in relatie tot Coria Glana en de wateroverlast op de Tudderenderweg.
Op 25 maart 2021 hebben wij per brief de termijn voor beantwoording verdaagd. Omdat uw vragen meerdere beleidsvelden raken heeft een afstemming plaatsgevonden die niet binnen de daarvoor geldende termijn van 30 dagen kon worden afgerond.

Vraag 1
Heeft de huidige eigenaar van het Don Bosco aan de Oudeweg 71 reeds plannen om het terrein te ontwikkelen?

ZOwonen verkent als eigenaar van de grond op dit moment de mogelijkheid om 6 tot 8 woningen op basis van circulariteit te bouwen op het terrein.

Vraag 2
Hoe kijkt het college aan tegen de door de briefschrijver geschetste plannen, past het voorstel in de aanpak om wateroverlast tegen te gaan? Indien het voorstel past, bent u dan bereid met de eigenaar in overleg te gaan om de locatie voor dit doel te verwerven?

Er is geen noodzaak om het terrein Oudeweg 71 te verwerven teneinde de
problematiek van de wateroverlast op te lossen.
De gemeente beschikt in de omgeving van de Oudeweg 71 over voldoende grond en ruimte die voor het oplossen van de wateroverlast kan worden ingezet. Op de middellange termijn worden maatregelen uitgevoerd op basis van een planning die deels is gebaseerd op een doorrekening voor ca 50 locaties en die sterk samenhangt met de planning voor met name rioolvervangingen.

Vraag 3
Wat is de rol van de omgeving in de planontwikkeling op de voornoemde locatie?

Zodra de planuitwerking zich daartoe leent, wordt de omgeving op de
gebruikelijke wijze geïnformeerd en betrokken. Het primaire initiatief daartoe ligt bij de ontwikkelende partij, zijnde ZOwonen.

Vraag 4
Kan het college de raad informeren over de verdere ontwikkelingen van de voornoemde locatie?

ZOwonen is als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de communicatie over een eventuele herbestemming van de grond. Wij zien voor ons geen rol weggelegd in deze.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,