gob
gob sittard geleen
gob online
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob stelt vragen over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

 Geachte voorzitter,

Woensdag 29 mei 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Kort gezegd, de Raad van State zet een streep door soepele stikstofnorm. De raad verbiedt de overheid om boeren en andere bedrijven en instanties nog milieuvergunningen te verlenen op basis van de verwachte, en niet wetenschappelijk onderbouwde, toekomstige vermindering van hun stikstof en ammoniakuitstoot. Deze uitspraken en de nog te verwachtten uitspraken hebben grote gevolgen voor de agrarische sector, maar mogelijk ook voor bestemmingsplannen van nieuwe wegen en bedrijven (terreinen) in de gemeente Sittard-Geleen.

Naar aanleiding hiervan heeft de gob fractie een aantal vragen aan het College van B&W:

 1. Worden er in onze gemeente agrarische bedrijven, welke een vergunning hebben ontvangen of een aanvraag daarvoor hebben ingediend, getroffen door deze uitspraak?
  Zo ja, hoeveel, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente hiermee om?
 2. Worden in Sittard-Geleen andere bedrijven of instanties getroffen die op basis van toepassing van het PAS een vergunning is verleend of hebben aangevraagd?
  Zo ja, hoeveel, wat zijn de gevolgen en hoe gaat de gemeente hiermee om?
 3. Heeft deze uitspraak ook gevolgen voor verstrekte of beoogde bestemmingsplannen van overige bedrijven (terreinen)?
  Zo ja, waar en wat zijn de gevolgen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de aanstaande verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide?
 • In hoeverre worden gedupeerden in de gemeente geïnformeerd over de gevolgen van deze uitspraak? En welke rol ziet u daarin voor de gemeente Sittard-Geleen?
 • Hoe trekt u samen op met andere gemeenten en de provincie Limburg om de gevolgen van de uitspraak in kaart te brengen?

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,