gob politieke vereniging
gob sittard
gob politiek geleen
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord vanuit het college nav de klachten over aanleg glasvezelkabels.

Sittard-Geleen, 6 september 2022
VERZONDEN 0 8 SEP. 2022

Geachte heer Claessens,

Op 9 augustus ontvingen wij uw brief met vragen ex art. 43 RvO inzake klachten aanleg
glasvezelkabels. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van klachten over het herstel
van de bestrating na aanleg van glasvezelkabels. In onderstaande beantwoording
informeren wij u over de afspraken rondom het herstel, het toezicht en de
informatievoorziening aan inwoners. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1:
Kan het college van B&W aangeven welke afspraken er zijn gemaakt met de aannemer
die de glasvezelkabels aanleggen aangaande het opleveren van de straat/stoepen
waaronder ze aan het werken zijn?

Voor de aanleg van glasvezelkabels zijn de gemeentelijke Algemene verordening
ondergrondse infrastructuren (Avoi) en het gemeentelijk Handboek kabels en
leidingen van toepassing. Daarnaast is met E-fiber ook een overeenkomst
gesloten.
In de praktijk betekent dit dat de bestrating ter plekke van de sleuf (dus niet het
hele trottoir) hersteld moet worden naar minimaal het kwaliteitsniveau dat de
bestrating had voorafgaand aan de werkzaamheden.
Uitgangspunt voor de werkzaamheden is “Open-Dicht”. Wat ’s morgens open
gegraven wordt, moet ’s avonds correct dicht gestraat zijn. Bij noodgevallen (bijv,
slecht weer) mag het straatwerk tijdelijk dicht gestraat worden. Deze worden dan
de volgende dag correct herstraat.
Geconstateerde gebreken moeten spoedig hersteld worden. Er geldt een
garantieperiode van één jaar op het straatwerk.

Vraag 2:
Kan het college van B&W aangeven hoe het toezicht is geregeld met betrekking tot deze
afspraken?

Voor het toezicht zijn gemeentelijke toezichthouders aangesteld. Gemiddeld is per
negen graafploegen een fulltime toezichthouder nodig. Aanvullende capaciteit
voor toezicht is ingehuurd.
Toezicht start al voor de start van de graafwerkzaamheden. De toezichthouder
loopt met de aannemer het volledige tracé na om de kwaliteit van de bestrating en
bijzonderheden vast te leggen.
Na het eerste herstel levert de graafploeg eerst intern op bij de toezichthouder van
de aannemer. Gebreken worden dan verholpen, waarna opnieuw een schouw
plaatsvindt met de gemeentelijke toezichthouder. Gebreken die hier nog gevonden
worden, moeten spoedig hersteld worden. Gemiddeld duurt het hele herstelproces
drie weken.

Vraag 3:
In hoeverre voldoet de aannemer(s) aan de gemaakte afspraken?

De aannemer voldoet voldoende aan deze afspraken mede dankzij onze
toezichthouders die ze hier constant op attenderen en het proces begeleiden.
Ook de aannemers grijpen in wanneer graafploegen niet aan de afspraken
voldoen. Voor zover bij ons bekend is om die reden al minimaal één graafploeg
van het werk gehaald door de aannemer.

Vraag 4:
Hoe worden de inwoners geïnformeerd over de aanleg van de glasvezelkabels?

Algemene informatie over de aanleg van glasvezel en de verschillende
glasvezelpartijen is te vinden op de gemeentelijke website.
Informatie over de daadwerkelijke graafwerkzaamheden gaat via de netbeheerder
en aannemers. Voor de start in een gebied wordt door de glasvezel partij per post
bij elke bewoner een glasvezelgids bezorgd met daarin ook uitleg over de
werkzaamheden. Kort voor de start van de graafwerkzaamheden volgt nog een
graafbrief. Na de werkzaamheden aan het doorgaande tracé volgt een
zogenaamde veegkaart, met informatie over het achtergebleven zand op de
bestrating en informatie over de naschouw en indien nodig herstel.
Bekend is dat de verspreiding van de brieven bij de start in Buchten niet geheel
goed gegaan is. Dit is besproken met de aannemers.

Vraag 5:
Is bij de inwoners bekend waar ze terecht kunnen als er klachten zijn over de aanleg van
de glasvezelkabels?

In de flyers en brieven van de netbeheerder of aannemer wordt duidelijk
aangegeven waar inwoners zich kunnen melden met klachten. Ook op de
gemeentelijke website staan de gegevens van de netbeheerders.

We zien dat inwoners vaak toch de bekende weg kiezen en zich melden bij de
gemeente. Ook zien we in de meldingen dat dit vaak direct gebeurt na de
graafwerkzaamheden. Het herstelproces loopt dan nog en onvolkomenheden zijn
meestal al opgemerkt door de gemeentelijke toezichthouder. Gevaarlijke situaties
die gemeld worden, worden uiteraard direct opgelost.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

20220908 Antwoord MClaessens GOB iz klachten aanleg glasvezelkabels-NN (002)