gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob online
politiek sittard geleen
gob geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob
gob politiek limburg
gob politiek geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Antwoord ex. art 43 RvO bouwplan voormalige school locatie Einighausen.

Sittard-Geleen, 31 januari 2023
VERZONDEN 0 2 FEB. 2023

Geachte mevrouw Verjans-Knops,

Op 3 januari 2023 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO betreffende het
bouwplan voormalige school locatie Einighausen. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1: Kunt u aangeven wanneer u bent geïnformeerd over deze beslissing van
Mulleners Vastgoed.
Op 21 december 2022 hebben wij van Mulleners Vastgoed een brief ontvangen
over de beslissing om het bouwplan in Einighausen stop te zetten.

Vraag 2: Welke partijen zijn van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht en wanneer?
Het wijkplatform en deelnemers aan de online informatiebijeenkomst d.d. 30 maart
2021 zijn hierover op 23 december 2022 per mail geïnformeerd. De direct
omwonenden zijn na het kerstreces per brief op 4 januari 2023 geïnformeerd.

Vraag 3: Zijn er andere projectontwikkelaars benaderd om op deze plek een bouwplan te
ontwikkelen?
Wij verkennen momenteel of woningstichting ZOwonen een positie kan innemen
om deze locatie te ontwikkelen. Daarnaast heeft zich een aantal
projectontwikkelaars bij ons gemeld om een plan te ontwikkelen. Deze houden wij
vooralsnog aan totdat er duidelijkheid is over de haalbaarheid van de plannen van
ZOwonen.

Vraag 4: Wat zijn de concrete stappen die u gaat zetten om alsnog op deze plek
woningen te realiseren?
Zie beantwoording vraag 3.

Vraag 5: Kunt u de raad actief op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen
omtrent deze bouwplannen?
Vanzelfsprekend zullen wij de raad informeren over de verdere ontwikkeling van
dit bouwplan.

Vraag 6: Hoe aannemelijk is het dat bij andere nog te realiseren bouwplannen in de
dorpskernen zich hetzelfde probleem zal voor doen zoals nu in Einighausen het geval
is?
Op dit moment hebben wij geen signalen ontvangen dat andere ontwikkelingen
worden stopgezet.

Vraag 7: Wat is de strategie om de bouwplannen in de dorpskernen niet te laten
stagneren?
Zoals bij vraag 6 aangegeven hebben wij geen signalen ontvangen dat andere
ontwikkelingen worden stopgezet.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Antwoord ex. art 43 RvO bouwplan voormalige school locatie Einighausen.