gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob geleen
gob
gob sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Opheldering Aziatische tijgermug.

Sittard-Geleen, 16 maart 2021

Beantwoording vragen ex art. 43 RvO
aangaande de Aziatische tijgermuggen

Geachte heren Vroomen en Van Rijswijk,

Op 25 februari 2021 ontvingen wij uw brief met vragen ex.43 RvO over de Aziatische tijgermug. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het feit dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in onze gemeente 373 Aziatische tijgermuggen heeft aangetroffen.

Allereerst is het goed om te vermelden dat de Aziatische tijgermug (oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-Azië) zich via internationale transporten de afgelopen jaren verspreid heeft over grote delen van de wereld. De tijgermug is inmiddels in grote delen van populaire vakantiegebieden, zoals Italië en de Middellandse zeekust van Spanje en
Zuid-Frankrijk, alom aanwezig. De Aziatische tijgermug steekt met name overdag. Soms worden die steken als pijnlijk ervaren. De steken zelf kunnen vervelend zijn, maar vormen volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geen risico voor de volksgezondheid. Risico voor de volksgezondheid wordt veroorzaakt doordat de tijgermuggen bepaalde tropische infectieziekten kunnen overbrengen. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van die
infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya kunnen overdragen is echter op dit moment te verwaarlozen.

Vraag 1
Bent u reeds op de hoogte van de aanwezigheid van deze grote concentraties Aziatische tijgermuggen? Zo niet: wanneer verwacht u op de hoogte gesteld te worden door de NVWA en wanneer gaat u de raad over de gerezen problematiek informeren?

Ja, wij zijn in september 2020 door de NVWA geïnformeerd over de aanwezigheidvan de Aziatische tijgermug binnen onze gemeentegrens. Een inwoner van Sittard-Geleen had een melding gemaakt bij de NVWA, waarna de NVWA direct is gaanonderzoeken, monitoren en bestrijden. Vervolgens zijn we regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van de monitoring en de bestrijding van de Aziatische tijgermug. De communicatie met bewoners was in handen van de NVWA. Er was geen enkele aanleiding om de raad hierover te informeren.

Vraag 2
In hoeverre is de GGD-Zuid Limburg in staat om eventuele besmettingen met bovenbeschreven tropische ziektes te bestrijden? Is de capaciteit van de GGD voldoende gelet op de grote inzet die nu van de GGD gevraagd wordt gelet op de huidige Corona pandemie.

Zoals ook in de inleiding aangegeven, is de kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van infectieziekten kunnen overdragen op dit moment te verwaarlozen. Mochten er in de toekomst ziekteverwekkers worden aangetroffen, dan zal de GGD op dat moment hun draaiboek in werking stellen waarbij prioriteiten en maatregelen getroffen worden om de volksgezondheid te kunnen waarborgen.

Vraag 3
Is er een oorzakelijke verband te leggen naar importeurs in of in de nabijheid van Overhoven, de producten die ze importeren en de aanwezigheid van de Aziatische tijgermug? Is er een verband te leggen met de Geleenbeek/Keutelbeek in de nabijheid van deze wijk?

Voor Sittard-Geleen is er geen verband te leggen met importeurs in de buurt van onze gemeente. Op welke manier de tijgermug hier is terecht gekomen, is niet vast te stellen. Het kan zijn dat de mug als ongewenste meelifter met een auto of caravan vanuit Zuid-Europa is meegekomen.

Er is geen verband te leggen met de Geleenbeek/Keutelbeek omdat de Aziatische tijgermug zich alleen voortplant in relatief kleine hoeveelheden stilstaand regenwater. Het gaat dan om regenwater in objecten met een harde rand, waarin geen roofdieren en nauwelijks concurrentie van andere waterdieren optreedt. In Nederland zijn dit uitsluitend door de mens gemaakte broedplaatsen, zoals regentonnen, emmers en straatkolken.

Vraag 4
Zijn andere wijken in Sittard-Geleen die een soortgelijke problematiek hebben?

De NVWA spreekt over Overhoven, zij doelen daarmee op de CBS-wijk Overhoven. De muggen zijn gevonden rondom de buurt Vrangendael. Voor zover nu bekend zijn de tijgermuggen niet op andere plekken in onze gemeente aangetroffen.

Vraag 5
Op welke manieren gaat de gemeente mogelijk onrust gevoelens bij de inwoners van Overhoven wegnemen, middels voorlichting of op andere wijze? In hoeverre is het gewenst of noodzakelijk dat wijkplatforms, NVWA en eventueel natuurorganisaties hierin te betrekken?

De bestrijding van de tijgermug is in handen van de NVWA. Gelet op de landelijke impact heeft de NVWA de regie op zich genomen, voor zowel de signalering, communicatie als de bestrijding van de Aziatische tijgermug. Bewoners in het gebied waar de mug is aangetroffen, zijn door de NVWA geïnformeerd over de monitoring en bestrijding. Dit is gebeurd door middel van een brief met folders en een huisbezoek. Inwoners die zich met vragen bij de gemeente melden, worden doorverwezen naar de website van de NVWA. Indien gewenst kunnen ze ook in contact gebracht worden met de NVWA.

Vraag 6
Op welke wijze worden wijkbewoners door de gemeente gefaciliteerd bij de bestrijding van deze muggen, zoals het zetten van muggenvallen en lokdozen? Is daarbij een rol voor de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst aan de orde?

De bestrijding van de Aziatische tijgermug is in handen van de NVWA. De NVWA geeft inwoners tips en advies over hoe voorkomen kan worden dat de eitjes van de tijgermug zich in stilstaand water kunnen ontwikkelen. Ook laat de NVWA muggenvallen plaatsen in overleg met bewoners (particulier terrein) en/of gemeente (openbare ruimte). Er is buiten de monitoring van het proces verder geen rol voor de gemeentelijke plaagdierbestrijding.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.