gob
gob online
gob politieke vereniging
gob geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Acute opnamestop William Schrikker groep…….de toestand is zorgelijk.

Sittard-Geleen, 7 juli 2021
VERZONDEN 0 8 JULI 2021

Geachte heer Vroomen,

U heeft in uw brief van 25 juni 2021 vragen ex artikel 43 RvO ingediend over de acute
opnamestop van de William Schrikker Stichting Limburg. Hieronder treft u de
beantwoording van uw vragen aan.

Vraag 1
Is aan te geven hoeveel kinderen getroffen zijn ? Is de zorg voor de kinderen die reeds
onder de hoede zijn van de William Schrikker Stichting verzekerd of zijn ook daar nog
aanvullende maatregelen noodzakelijk ?

Het aantal kinderen dat dit mogelijk betreft is nu nog niet bekend. Pas nadat een
kinderrechter een maatregel in het gedwongen kader oplegt, is bekend welke
Gecertificeerde Instelling (Gl) deze zorg moet leveren.
Op basis van ervaringscijfers (jaarlijks stromen circa 80 jongeren in) is de
inschatting dat er in de periode van de opnamestop (21.06-30.09) ongeveer 23
mogelijk nieuwe aanmeldingen voor de William Schrikker Stichting (WSS) zouden
zijn voor heel Limburg. We kunnen helaas niet op voorhand aangeven om hoeveel
kinderen dit gaat.
Voor de kinderen die al onder voogdij of toezicht van WSS staan (lopende
trajecten), loopt de zorg gewoon door. In Sittard-Geleen betreft dit 34 kinderen.

Vraag 2
Welke maatregelen kan de gemeente Sittard-Geleen op korte termijn nemen, zodat onze
kinderen, ingeval de William Schrikker Stichting onze contractpartner in deze is, niet de
dupe worden van deze acute toestand ?

Zodra de kinderrechter in de periode van de opnamestop een maatregel oplegt,
die bestemd is voor WSS, gaan wij samen met onze ketenpartners per casus op
zoek naar de meeste geschikte oplossing. Wij hebben daags na de aankondiging
actief contact gezocht met deze ketenpartners voor overleg over de ontstane
situatie en om mogelijke maatregelen voor te bereiden.

Ondertussen is de situatie wel zorgelijk. WSS is landelijk de enige Gl die
specifieke kennis en expertise in huis heeft om de doelgroep jongeren (en hun
ouders) met een licht verstandelijke beperking (LVB) te kunnen begeleiden.
Andere GI’s in Limburg (Bureau Jeugdzorg Limburg en Leger des Heils) kunnen
deze jongeren ook begeleiden, maar zijn minder ervaren op dit gebied en hebben
ook geen ruimte bij hun jeugdbeschermers om extra instroom op te vangen.
Het bestuur van WSS heeft laten weten dat zij in zeer urgente gevallen kinderen in
behandeling nemen. Voorwaarde is wel dat de Raad voor de Kinderbescherming
hier terughoudend mee omgaat. De Raad voor de Kinderbescherming is namelijk
de instantie die de kinderrechter adviseert om een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen.

Vraag 3
Is de gemeente Sittard-Geleen onderdeel van het werkgebied van de William Schrikker
Stichting m.b.t. deze doelgroep ? Zo nee, bij welk instituut heeft Sittard-Geleen deze
zorg ondergebracht en bestaan daar soortgelijke problemen ?
Zo ja, welke contractuele en verantwoording en rapportage eisen zijn afgesproken ? Is
het mogelijk dit soort problemen bij zorginstituten vroegtijdiger te signaleren?

Zoals reeds bij antwoord 2 is verwoord, is WSS de enige landelijke Gecertificeerde
Instelling voor de doelgroep licht verstandelijke beperkingen. Samen met de
andere gemeenten in Zuid-Limburg hebben wij een subsidierelatie met de WSS.
Zoals in elke subsidierelatie hebben wij met WSS in de subsidiebeschikking
afspraken gemaakt over de zorg die WSS moet leveren aan de jeugdigen die aan
de organisatie worden toegewezen. Op deze afspraken is de Algemene
Subsidieverordening van de gemeente Maastricht, als centrumgemeente voor de
jeugdhulp, van toepassing. De afrekening over het jaar 2021 vindt in kwartaal 1
van 2022 plaats. Dan wordt bepaald of WSS aan haar verplichtingen heeft voldaan.
Voor het signaleren van dit soort problemen zijn wij afhankelijk van de informatie
van Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Wij
voeren periodiek overleg met deze stichtingen en bespreken dan telkens de
actuele situatie.

Vraag 4
Is personeelsbeleid (in volume) en voldoende adequate bemensing (kwaliteit) tijdens het
inkooptraject van zorg een beoordelingscriterium. Hoe is dit inkoopbeleid in deze vorm
gegeven ?
Welke instrumenten heeft de gemeente om dit soort uitschieters te voorkomen ?

Gemeenten hebben een beperkte invloed op de manier waarop de WSS haar
personeelsbeleid en werkdruk vormgeeft. Een eerste stap die hiertoe is gezet, is
het verhogen van de tarieven van de GI’s in 2019. Hierdoor is het voor de GI’s
mogelijk goed personeelsbeleid te voeren. Met de inzet van zorg in het
gedwongen kader gaan we niet lichtvaardig om.
Een tweede stap die al is gezet is de realisatie van een duurzame samenwerking
tussen en met alle ketenpartners in Zuid-Limburg, waarbij vooral wordt gekeken
naar het belang van de jeugdigen. Hiermee willen we voorkomen dat jeugdigen
terecht komen in het gedwongen kader. Dit betekent dat we nog kritischer moeten
kijken of we voldoende ondersteuning bieden aan onze gezinnen. Hierin kunnen
we nog stappen zetten en deze nemen we mee in de regionale uitwerking van het transformatieplan jeugd 2023.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen