gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob online
gob politiek limburg
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Leefbaarheid & Economie in balans. gob stelde aanvullende vragen inzake Watersley.

Sittard-Geleen, 20 augustus 2021

Onderwerp: brief ex art. 43 RvO inzake “ Stand van zaken Waterley”

Geachte voorzitter,
In aanvulling op de eerdere art43 vragen en antwoorden ‘Bomenkap Watersley’ zijn door een aantal eigen waarnemingen, signalen van omwonenden én het IVN, een aantal vragen gerezen mbt het beheer en status van de goudgroene bosgedeelten op Waterley.

Zo heeft burgerraadslid Vroomen bij het uitzetten van een wandeling direct langs de meest zuidelijk gelegen bosrand geconstateerd dat het MTB circuit NK2019 kennelijk nog in gebruik is en dat dassensporen en twee holeningangen van dassenburchten op zicht afstand van de MTB-trail aanwezig zijn. Van zijde van IVN vernamen we dat er diverse ecologische onderzoekers actief zijn en dat er sprake is van handhavingsverzoeken. Vanuit het centrale gob-thema ‘zorg voor de leefomgeving en natuur’ leidt dit tot bezorgdheid en enkele vragen.

Tegelijkertijd constateren we aan de hand van diverse vergunningaanvragen, dat de beheerder/eigenaar van het gebied een aantal vooruitstrevende en ondernemende plannen in dit gebied heeft. Het is prima dat de ondernemer serieuze plannen heeft om tot een revival van Watersley te komen, na jaren van stilstand en verkommering. Ondernemen met de aanwezige infrastructuur en deze verbeteren is prima en sluit aan bij het gob-streven om in onze gemeente optimaal te kunnen ondernemen.

In het gebied Watersley ontmoeten deze twee bewegingen elkaar en zal mogelijk naar een maakbare co-existentie gezocht moeten worden, zodat het ondernemen en de zorg voor dit overwegend goudgroene geclassificeerde gebied binnen de daarvoor ontworpen regels en wetten plaatsvindt.

We constateren dat in dat licht bezien dat de bewuste kapvergunning voor 500 bomen waar de voorgaande art43 brief over ging, recent door B&W is geweigerd;
Tegelijkertijd is er een evenementen vergunning aanvraag “evenementen WTSP” in datzelfde gebied aangevraagd (dossiernummer Om21.0240 Watersley 31).

Dit alles laat de vragen rijzen met betrekking tot de status van de courante beheersverordening/omgevingsvergunning/activiteitenvergunningen; welke procedures er op dit moment lopen en de status van de handhavingsverzoeken.

Graag zouden we de volgende vragen beantwoord willen zien:

1) Wat is de status van de beheersverordening 2012 Watersley en welke vergunning verzoeken zijn actueel en wat is de status daarvan ?
2) Welke ecologische onderzoekingen vinden plaats in het gebied en welk doel c.q. uitkomst hebben deze ?
3) Welke procedures en handhavingsverzoeken lopen er mbt het gebied; wat is de status c.q. de uitkomst daarvan ?
4) Graag ontvangen ondergetekenden ihkv art44 een kopie van de bevindingen van de ecoloog (rapport Project P04454) zoals deze ook met de natuurbeschermingsorganisatie reeds is gedeeld. Dit om onze beeldvorming inzake de status van dit goudgroene gebied een solide basis te geven. In geval er nog andere ecologische rapporten beschikbaar zijn, ontvangen we ook van deze graag een kopie.
5) Zijn er met de beheerder van het goudgroen natuurgebied inmiddels sluitende afspraken gemaakt met betrekking tot het toekomstige gebruik en herstel van de destijds aangelegde NK2019-voorzieningen in het goudgroene natuurgedeelte ? Welke afspraken zijn er gemaakt en hoe sluiten deze aan bij de recente ecologische bevindingen. Is het mogelijk binnen regels en wetten om een evenwichtige co-existentie van natuurwaarden en vernieuwende economische bedrijvigheid aldaar te realiseren ?

We hopen in deze een reactie van u te ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijnen art 43 en art 44.

Met vriendelijke groet,

burgerraadslid gob-fractie
Fred Vroomen

raadslid gob-fractie
Berry van Rijswijk