gob
gob sittard
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunten van gob

Standpunt raadsfractie gob inzake dossier “Het Anker”

Standpunt raadsfractie gob inzake dossier “Het Anker” Tijdens de Raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad het volgende besloten inzake ‘Businessplan nieuwe plannen Het Anker’: In te stemmen met de verdere uitwerking van de renovatievariant in de businesscase Het Anker, waarin tevens de lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en instructiezwemmen is uitgewerkt. De renovatie van […]

Lees meer »

Ontwikkelingen Zuyderland

Standpunt gob! Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad! Dat is onze slogan en leefbaar in dorp en stad betekent hier dat we ook strijden voor kwalitatief goede zorg dichtbij huis. Er is nu veel discussie over de ontwikkelingen rondom Zuyderland. Ook wij maken ons daar zorgen […]

Lees meer »
standpunt GOB

Wat staat er dan op het lijstje met zaken van de gob-fractie.

Voorzitter, De wintertijd is weer ingegaan, het is weer vroeg donker en het gaat overal over een man met een baard, een Pieterbaas en over allerlei verlanglijstjes. Voorzitter, Ik zie sommigen denken, gaat het nu over politiek of gaat het toch over Sinterklaas? Ik zie Paul Kubben denken: Sinterklaas en politiek, dat zou ook over […]

Lees meer »
standpunt GOB

‘Het Groene Begin’

1 mei 2023 In het kader van “gob groen” Reeds langer leeft in de politieke beweging gob én daarbuiten een brede wens om de ‘groene kant’ van de toekomst visie 2030 meer handen en voeten te geven. In de toekomst visie 2030 is de gewenste ‘ecologische veerkracht’ in onze gemeente beschreven in termen die een […]

Lees meer »
standpunt GOB

Nieuwsbrief 25 mei 2023

Sittard-Geleen, 25 mei 2023 Beste leden van gob, Afgelopen maandag was er een spoedvergadering van de gemeenteraad over de crisisnoodopvang (CNO) die in de buurt van het Fortuna Stadion gaat komen. Een belangrijk onderwerp en daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor dat onderwerp en het standpunt van onze fractie. Bevoegdheid burgemeester Een aantal fracties hebben […]

Lees meer »
standpunt GOB

Afvalstromen dicht bij de inwoners.

Ook politieke groepering gob is van mening dat de inzameling van veel voorkomende afvalstromen op korte afstand voor de inwoners behouden dient te blijven. gob heeft het bericht bereikt dat er een onlinepetitie gestart is om het sluiten van milieuparken tegen te houden. gob wil middels dit bericht aangeven dat het sluiten van milieuparken nu […]

Lees meer »
standpunt GOB

Ontwikkelen ESCS met oog voor de Schwienswei en gebruik zwembad.

Bijdrage gob tbv een randvoorwaardendocument voor de ontwikkeling van de ESCS locatie. De gob fractie is voorstander van goede ecologie en een passende economische ontwikkeling, de stad moet zich altijd ontwikkelen. De gob fractie is tegen een aantasting van goud groene natuur. Dus afblijven van de groene Schwienswei, dan wel de groene waardes verder verhogen. […]

Lees meer »
standpunt GOB

Van afval tot grondstof, met een goed serviceniveau.

Voorzitter De gob fractie is voorstander om te werken naar een circulair afvalbeleid en onderstreept de gedachten dat we afval meer moeten gaan zien als grondstof. Om dit te bereiken is gob van mening dat de communicatie vanuit de gemeente samen met RWM, bewustwording en de gedragsverandering van de inwoners cruciaal is om de gestelde […]

Lees meer »
standpunt GOB

Niemand hoeft zich aangekleid of oetgekleid te voelen. Toch?

Afronding masterplan Zitterd Revisited en vervolgaanpak. Sittard is nog lang niet af !!   Bijna 25 jaar gestructureerd aan de slag geweest. Wat gob betreft komen we nu in een nieuwe fase. Er is nog veel te doen. Sittard is nog lang niet af maar we zijn op de goede weg. Nu nog het water […]

Lees meer »

Reacties gob m.b.t. stellingen Kieskompas 2022

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft Kieskompas stellingen opgesteld om kiezers inzicht te geven in standpunten van politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Onderstaand reageert gob op de aangeboden stellingen. Voor een groot deel vloeien onze reacties voort uit ons verkiezingsprogramma 2022-2026. In enkele gevallen maken we gebruik van standpunten die we in recente raadsdebatten hebben ingenomen of van vastgestelde raadsvoorstellen waar gob het mee eens was. Voor enkele stellingen kunnen wij niet verwijzen naar ons programma of recente besluiten. In die gevallen formuleren we (uitsluitend) in dit document ons standpunt.

Lees meer »
standpunt GOB

Forum voor Democratie sluit zich zelf uit!

GOB VINDT HET OP VOORHAND UITSLUITEN VAN PARTIJEN ON-DEMOCRATISCH Forum voor Democratie sluit zich zelf uit! Basisgedachte van de politieke groepering gob is, dat het strijdig is met ons democratisch bestel om, al voordat de uitslag van de verkiezingen bekend is, samenwerking met bepaalde partijen uit te sluiten en daarmee een deel van de kiezers […]

Lees meer »
standpunt GOB

Behoud zwembad Hateboer en groen Schwienswei.

  STANDPUNT GOB BEHOUD ZWEMBAD EN GROEN “SCHWIENSWEI” (Zo mogelijk dient de groenontwikkeling ter plaatse versterkt te worden). De gob fractie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen is van mening dat het groen van de “Schwienswei” te Sittard onaangetast dient te blijven. Hetgeen nu voorligt betreft de ontwikkeling van de voormalige locatie rondom het zwembad “De […]

Lees meer »

Windmolenpark Holtum…gezondheid boven alles.

De motie om te wachten op de landelijke normen is in november vorig jaar bijna unaniem aangenomen in de raad. Het is dan ook voor gob onbegrijpelijk dat met name GroenLinks in Sittard-Geleen en D66 provinciaal dit in grote meerderheid genomen democratische besluit niet wil accepteren. Wij hebben met het indienen van de motie gereageerd […]

Lees meer »
standpunt GOB

Water en klimaatadaptatieplan.

De overstroming in de afgelopen zomer heeft de noodzaak voor dit water en klimaatadaptatieplan wel aangetoond. Gelukkig is onze gemeente een overstroming bespaard gebleven, maar ook de overlast in de bekende straten is meegevallen. Dit betekent dat we wat dat betreft op de goede weg zitten. Daarom vindt gob het goed om met verdere innovatie […]

Lees meer »
standpunt GOB

Wij zijn benieuwd naar uitwerking variant 3 Wij Schwienswei en gemeente.

Aan de leden van Wij Schwienswei Sittard Sittard-Geleen, 5 januari 2022 Betreft: verzoek inzake invullen stemwijzer   Beste dames en heren Via uw brief van 30 december 2021 heeft u ons verzocht uw stemwijzer in te vullen. Wij hebben besloten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. In deze brief lichten wij dit besluit graag […]

Lees meer »

Feiten windmolenpark Holtum.

GOB KIEST NIET VOOR OF TEGEN WINDMOLENS IN HOLTUM-NOORD,MAAR KIEST VOOR HET BELANG VAN DE GEZONDHEID VAN DE INWONERS Wij betreuren de onjuistheden die op social media verschijnen inzake windmolenpark Holtum Noord. Zij geven geen correcte weergave van de feiten De motie om te wachten op de landelijke normen is bijna unaniem aangenomen in de […]

Lees meer »
standpunt GOB

Ons standpunt inzake Kloosterkapel, Gebiedsvisie Chemelot, 4e programma rapportage en belastingen, Vidar aan de slag BV.

Roy Breidenbach gob is zoals bekend een enorme voorstander van een economisch sterk en leefbaar Sittard-Geleen. En wij hopen dat middels deze strategische gebiedsvisie Chemelot een juiste balans gevonden wordt tussen beiden. Marcel Claessens gob vind het belangrijk dat er ook geïnvesteerd wordt in zaken die de leefbaarheid ten goede komen. Want Leefbaarheid is voor […]

Lees meer »
standpunt GOB

Standpunt De Domijnen, Starterslening en Veegplan, ronde 2 december 2021.

In de Ronde 2 december 2021 ‘Raadszaal’ waren drie onderwerpen aan de orde: Het Transitieplan ‘De Domijnen’ Het verlengen van de regeling ‘Starterslening’ Het goedkeuren van het bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’ De bespreking van het Transitieplan de Domijnen werd vooraf gegaan door een enthousiaste Pleinpresentatie door de het nieuwe Directie-duo van de DomijnenGijsje van Honk en […]

Lees meer »
standpunt GOB

Nieuw VIDAR gebouw in Sittard-Geleen!

Huisvesting ambtelijk en bestuurlijk. Allereerst is gob verheugd, dat er eindelijk een voorstel ligt voor de huisvesting van de  ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Ja het kost veel geld,  Ja men heeft hier lang op moeten wachten. “onze” ambtenaren verdienen het om een fijne en veilige (Arbo) werkplek te hebben.. Jammer dat het advies van de […]

Lees meer »
standpunt GOB

Impuls voor Geleen!

Raadsstukken: Landschapsplan Burgemeester DamenparkDatum ronde: donderdag 25 november 2021Datum raad: donderdag 16 december 2021Advies: instemmen Besluit uit het raadsvoorstel 1) In te stemmen met de ambities zoals verwoord in het concept structuurontwerp voor het landschapsplan van het Burgemeester Damenpark.2) Uiterlijk bij de behandeling van de begroting 2025 besluitvorming over financiering/dekking te laten plaatsvinden. Toelichting uit […]

Lees meer »
standpunt GOB

VERKEERSVEILIGHEID een voorwaarde bij gemeenschapsaccommodatie Odasingel 19

Bijdrage ronde 25 november gemeenschapsaccommodatie Odasingel 19 De toekomst van gemeenschapsaccommodaties is belangrijk voor alle wijken en dorpen in onze gemeente. Het accommodatiebeleid heeft hier een enorme impact op. Voor gob is het accommodatiebeleid een belangrijk dossier en we hebben dit dan ook altijd kritisch gevolgd. Vandaag gaan we het hebben over de concentratie van […]

Lees meer »
standpunt GOB

BETERE afstemming openbreken straten.

Bijdrage ronde 25 november inzake Vaststellen algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022 Geachte voorzitter, De laatste jaren is er een forse toename van het aantal bedrijven dat werkzaamheden verricht aan kabels en leidingen in de grond van Sittard-Geleen. Met enige regelmaat komt het voor dat er gedurende de werkzaamheden of nadien zaken misgaan, denk aan […]

Lees meer »
standpunt GOB

Hoe nu verder met windenergie in Sittard-Geleen.

Hoe nu verder met windenergie in Sittard-Geleen?Al jaren zijn er tegenstrijdige conclusies van deskundige bureaus over de overlast die door de windturbines ontstaat. Maar bij het  besluit over het windpark Holtum-Noord destijds in de raad was er geen zwaarwegend argument om tegen het windpark te zijn. Toch koos gob ervoor om de uitspraak van de […]

Lees meer »

‘Pas op de plaats’ voor windmolenpark Holtum Noord.

De laatste begrotingsbespreking van deze raadsperiode. Een bijzondere tijd hebben we met elkaar gehad in de afgelopen vier jaar. Twee colleges zijn er gevormd. Een addendum op het coalitie akkoord. Soms waren we elkaar kwijt. Echter iedereen heeft altijd de intentie gehad om elkaar weer te vinden. Evenwicht en veerkracht waren daarbij de toverwoorden. Wij, […]

Lees meer »
standpunt GOB

WMO, in de overgang naar nieuwe zorgverleners mogen cliënten niet tussen wal en schip terechtkomen.

inzake de verordening WMO 2022 De gob fractie kan kort zijn over de nieuwe verordening WMO 2022. Wij zijn groot voorstander om de bureaucratie proberen te verlagen. Daarom hebben wij reeds in de ronde opmerkingen gemaakt over de lengte van de verordening. 51 bladzijden incl. de toelichting. Dit bevordert niet de begrijpelijkheid voor cliënten en […]

Lees meer »
standpunt GOB

Bijdrage jaarstukken 2020 en 2e programmarapportage 2021.

Bijdrage in de raad (13 juli) AlgemeenDe financiën zijn nog steeds op orde. Als gevolg van een traject dat jaren geleden is ingezet komen we weer boven water. De werksessie in september, zoals we die bij de Kadernota afgesproken hebben, zal daarnaast bij gaan dragen aan het betrekken van de raad.Volgens gob moet dat een […]

Lees meer »
standpunt GOB

Het Klaverblad mag niet de dupe worden van de uitbreiding van de basisschool. Daar pleiten wij voor.

Vanavond bespreken we de uitbreiding van Basisschool De Leeuwerik OF zitten we in de ronde waar we nu al een besluit nemen om vooruit te lopen op het proces van het accommodatiebeleid en de gevolgen hiervan voor de lokale gemeenschappen van Einighausen, Limbricht en Guttecoven.  Ons inziens is dat laatste OOK  het geval als we […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob pleit ervoor om de raad de mogelijkheid te geven, de beschikbare financiële middelen, in gezamenlijkheid te verdelen.

Bijdrage in de raadVoor gob is het belangrijk om de Toekomstvisie en NOVI als kapstok aan te houden voor alle verdere ontwikkelingen en kaderstelling.Het steeds meer betrekken van de inwoners bij de grote ontwikkelingen maar met name ook bij de kleinschalige projecten op buurt- of wijkniveau zal weer vertrouwen en draagvlak geven in hun en […]

Lees meer »
standpunt GOB

Ons standpunt inzake huisvesting in Sittard & Geleen.?

Bijdrage ronde 12 juni inzake huisvesting Voorzitter, Een positieve ontwikkeling voor onze gemeente. Als gob kunnenwe ons in de grote lijn van het voorstel vinden. De keuze om de ambtelijkeen bestuurlijke huisvesting in Geleen te plaatsen, en de bestuurlijkerepresentatie en besluitvorming te concentreren in Sittard komt tegemoetaan de uitgangspunten gesteld, in het nu in te […]

Lees meer »
standpunt GOB

Motie voor een structurele oplossing inzake tekorten.

Bijdrage in de ronde over de Kadernota Voor gob is het belangrijk om de Toekomstvisie en NOVI als kapstok aan te houden. En om een betrouwbare overheid te zijn, die zich houdt aan haar afspraken en beloftes met betrekking tot investeringsplannen.Inwoners moeten weer vertrouwen krijgen in de gemeente èn betrokken worden bij de ontwikkelingen in […]

Lees meer »
standpunt GOB

Burgerraadslid Niek Wetzels in de ronde van het gegevenshuis.

Dank u wel voorzitter, In 2019 heeft de gob fractie ingestemd met de toetreding tot GR het Gegevenshuis. Het bundelen van krachten en de mogelijkheden op innovaties waren naast de gestelde taakstelling van € 100.000 de doorslag gevende redenen om hiermee in te stemmen. Vandaag stelt het college  om niet akkoord te gaan met de […]

Lees meer »
standpunt GOB

Verbetering van de waardebepaling onroerend goed is noodzakelijk. Wat kan de BsgW hier zelf aan doen?

Bijdrage ronde jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 GR BSGW 20 mei 2021 Geachte voorzitter, Allereerst een positieve noot: De gemeenteraad heeft vorig jaar verzocht om aandacht te besteden aan de termijnen voor het aanreiken van een zienswijze. BsGW is hieraan tegemoetgekomen door de termijn te verlengen van 15 mei (vorig jaar) naar 31 mei (dit […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob oproep inzake geen heffing reclame-en precariobelasting is overgenomen.

In het kort de bijdrage gob in de ronde over de 1e programmarapportage 2021 -Deze rapportage gaat hoofdzakelijk over de plaatsgevonden afwijkingen, dus van de zijde van gob waren er niet zoveel opmerkingen. -Voorafgaande aan de discussie in de ronde en in de raad zijn er door ons technische vragen gesteld, die door de gemeentelijke […]

Lees meer »
standpunt GOB

Marcel Claessens geeft standpunt gob in de ronde Huisvesting Teams beheer openbare ruimte.

Geachte voorzitter, Allereerst dank aan de wethouder en de ambtenaren voor de beantwoording van onze technische vragen, de antwoorden geven een heldere uitleg over een aantal financiële en organisatorische aspecten van dit dossier. Momenteel gebruikt Team wijkbeheer de drie gemeentewerven uit de voormalige gemeentes Sittard, Geleen en Born, om het beheer en onderhoud van de […]

Lees meer »
standpunt GOB

Raadslid Ivo Tillie in de ronde van Regionale Energie Strategie Zuid Limburg….zijn bijdrage.

Zowel lokaal, provinciaal, landelijk, Europees als op wereldschaal zijn duurzaamheidsdoelstellingen afgesproken om zowel onze aarde als een leefbare omgeving door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat beseffende heeft gob in haar verkiezingsprogramma en in het coalitie-akkoord neergezet dat zonne-energie en windenergie een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van de energie-opwekking. Nu […]

Lees meer »
standpunt GOB

Opdrachtformulering Domijnen 2.0, wij zijn verheugd met de stappen die gezet worden…..

We zijn als gob fractie blij dat we vandaag in deze ronde met elkaar kunnen spreken over de opdrachtformulering Domijnen 2.0.  In het nu voorliggende document zijn vrijwel al deze elementen die in de 7 januari ronde gevraagd zijn, nader uitgewerkt en zijn onderdeel gemaakt van een groot stappenplan op hoofdlijnen. In dat stappenplan zijn de contouren […]

Lees meer »
standpunt GOB

HGN bijdrage in de raad van 22 april.

De bijdrage van de gob fractie is kort en krachtig. In de 2 voorafgaande rondes is al veel gezegd en besproken en wij gaan geen herhaling van zetten geven. Dus kort en krachtig op en rij: Een overheid, namelijk het college van B&W en de gemeenteraad van Sittard-Geleen, heeft besloten bij de ontwikkeling van Het […]

Lees meer »
standpunt GOB

Standpunt gob tav een vakantiepark in de omgeving van de Schwienswei.

Een ontwikkelaar heeft een initiatief ingediend voor de realisatie van een grensoverschrijdend vakantiepark. Het gedeelte aan Nederlandse zijde zou komen te liggen op het voormalige ESCS-terrein. Een wat meer bekendere aanduiding van deze locatie is in de nabijheid van het zwembad de Nieuwe Hateboer in Sittard, direct grenzend aan de Schwienswei. De politieke groepering gob […]

Lees meer »
standpunt GOB

Standpunt gob inzake windmolens Holtum Noord.

1.-Engie heeft een met een door een extern deskundige Royal Haskoning DHV onderbouwde argumenten aanvraag ingediend. 2.-Actiegroep Blow-HN en anderen maken bezwaren tegen plaatsing van de windmolens, dit ondersteund door een extern deskundige Cauberg-Huygens. 3.-De argumenten van Blow-HN en van hun extern deskundig Cauberg-Huygen worden door het deskundige bureau Royal Haskoning weerlegd. 4.-De visie van […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob inzake Het Groene Net, door onze fractievoorzitter Yvonne Salvino.

Hoe begin je een bijdrage voor de ronde van Het Groene Net? Best lastig vond de fractie gob. Na overstelpt te zijn met een enorme massa documenten….. zie je dan door de bomen het bos nog? Waar begin je? Wat vind je? Wat willen we mij zijn allen? En wellicht…. is dat laatste ook het […]

Lees meer »
standpunt GOB

De kadernota ‘grondbeleid’ geeft een helder beeld van wat grondbeleid is.

Als gob zijn we verheugd met de voorgestelde kadernota ‘grondbeleid’ die een helder beeld geeft wat grondbeleid is, hoe we grondbeleid procesmatig benaderen en hoe we de maatschappelijke impact kunnen vaststellen.  Tevens is met behulp van  de geschetste aanpak in het bijlagendocument inzicht gegeven in te hanteren juridische en financiele afwegingskaders en een samenhangende set spelregels.  We zijn […]

Lees meer »
standpunt GOB

Aandacht voor jongere gezinnen en betaalbare projecten starten.

De gob fractie vind het heel goed dat er weer voorstellen komen om de stad vooruit te helpen. En wel op de kortst mogelijke termijn. Samen met de provincie worden al langer lopende trajecten nu eindelijk aangepakt.Het gaat er natuurlijk om, om met de nieuwe investeringen meer mensen en bezoekers naar de stad te halen. […]

Lees meer »
standpunt GOB

Bijdrage gob ronde subsidieregeling evenementen 1 april door raadslid Roy Breidenbach

Subsidieregeling evenementen 01-04-2021 Voor ons ligt het concept subsidieregeling evenementen.Evenementen, een onderwerp waar de afgelopen jaren nogal wat discussies over zijn geweest. In 2019 heeft Bureau Berenschot het evenementen beleid van de gemeente Sittard-Geleen geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in 13 aanbevelingen waarvan 5 aanbevelingen betrekking hadden op het herijken van de subsidieregeling. gob is verheugd […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob kan met dit afwegingskader zonne- en windenergie instemmen.

Het is goed dat we met dit afwegingskader weer stappen kunnen zetten in het energieneutraal maken van onze gemeente. In de ronde vergadering heeft de wethouder onze zorgen omtrent dit afwegingskader weggenomen. gob is blij met de toezeggingen van de wethouder: dat er met dit kader in onze gemeente buiten Holtum-Noord en eventueel Chemelot géén […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob zegt volmondig JA tegen de toekomstvisie.

Bijdrage raad 25 maart, toekomstvisie. Voorzitter, In de bijdrage in de ronde begonnen wij met een compliment. En dat doet gob nu weer. Deze toekomstvisie is op basis van een intensief samenwerkingsproces tot stand gekomen. Een proces waar college, raad, inwoners, ondernemers, onderwijs en vele instellingen bij betrokken zijn om samen te komen tot een […]

Lees meer »
standpunt GOB

Kappen van het Sterrebos ook voor ons met pijn in het hart..

KAPPEN VAN HET STERREBOS OOK VOOR POLITIEKE GROEPERING GOB MET PIJN IN HET HART Ook politieke groepering gob gaat het aan het hart dat het Sterrebos als gevolg van de uitbreiding van VDL/Nedcar gekapt gaat worden. Bij de uitbreiding gaat het nadrukkelijk om de verankering van het automotive bedrijf van VDL/Nedcar in onze regio. Dit […]

Lees meer »
standpunt GOB

Yvonne Salvino in de ronde van inkoopbeleid.

Onze bijdrage is kort en krachtig……het voorgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid ziet er goed uit. Papier is echter geduldig. Van belang is dat alle goede plannen worden omgezet. Wij hebben daarom nog enkele vragen voor de wethouder en/of ambtenaar. Het is goed dat er een handboek is en er wordt aangegeven hoe dit intern verspreid wordt […]

Lees meer »
standpunt GOB

Fred Vroomen in de ronde ‘ruim baan voor goede woningplannen’.

gob vindt de intenties die uit de onderliggende stukken spreekt om ruim baan te scheppen t.a.v. bouwen van woningen buitengewoon sympathiek en ondersteunen de algemene richting van versoepeling van het huidige beheersregime van de woningvoorraad. Er zijn echter wel enkele aandachtspunten die nadere uitleg, en die ons inziens nadrukkelijk om nadere uitwerking vragen.  1) Het […]

Lees meer »
standpunt GOB

De bijdrage van de gob fractie, inzake de uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot, door raadslid Roy Breidenbach.

07-01-2021 uitgangspuntennota Omgevingsplandeel Geachte voorzitter, Voor ons ligt de uitgangspuntennota omgevingsplandeel Chemelot. Chemelot is al jarenlang een betrouwbare, goede partner van onze gemeente.  Het draagt bij aan de werkgelegenheid, aan een economisch sterk Sittard-geleen EN het draagt bij aan de profilering van Sittard-Geleen  gob is daarom ook blij de met de ontwikkelingen die de afgelopen jaren […]

Lees meer »
standpunt GOB

Bijdrage fractie gob in de ronde van De Domijnen door burgerlid Fred Vroomen.

Bijdrage gob Ronde 7 januari Voorzitter, Vandaag zijn we bij elkaar in deze ronde om de gevoelens te peilen mbt de uitkomsten van het evaluatie rapport BMC De Domijnen.Een dossier met een lange voorgeschiedenis, waarin pogingen om cultuur in onze gemeente gestalte te geven onder het dak van een cultuurbedrijf. Meer en betere cultuur in […]

Lees meer »
standpunt GOB

Glanerbrook bijdrage door Myra Wijnen.

Eindelijk, na een langlopende discussie is het dan vandaag zover. Aan de orde is de vernieuwbouw van de centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook. De toenmalige raad heeft in december 2017 een besluit genomen. Dit dossier heeft al heel wat mensen in beweging gebracht, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. BEWEGEN is voor gob heel belangrijk, […]

Lees meer »

Algemene beschouwingen, onze bijdrage in 2e termijn, 12 november 2020

Gob bijdrage 2e termijn, raad 12 november, algemene beschouwingen Geachte voorzitter, beste collega’s van de raad, Gisteren gaf ik al aan….. de vorige coalitie, het vorige college en deze raad hebben hard gewerkt om de financien weer op orde te krijgen. Een middel om dit te bewerkstelligen was om flinke bezuinigingen door te voeren. Door […]

Lees meer »

Algemene beschouwingen, onze bijdrage in 1e termijn, 11 november 2020.

gob bijdrage 1e termijn, raad 11 november, algemene beschouwingen Geachte voorzitter, beste collega’s van de raad, Morgen besluiten we over het ‘huishoudboekje’ van Sittard-Geleen en bespreken wij de inkomsten en de uitgaven van onze gemeente. Wat krijgen wij van het rijk? Wat komt er binnen via de lokale heffingen en wat zijn de overige inkomsten? […]

Lees meer »
standpunt GOB

Windmolens Holtum -Noord, onze bijdrage in de raad van 8 oktober.

De duurzaamheidsdoelstellingen zijn er om zowel onze aarde te redden als een leefbare omgeving door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat beseffende heeft gob in haar verkiezingsprogramma aangegeven voorstander te zijn van nieuwe technologieën en ontwikkelingen die duurzaamheid van onze samenleving bevorderen en daarmee maatschappelijk rendement creëren. Ook windmolens zijn nodig om duurzame […]

Lees meer »
Standpunten VDL gob

Zienswijze gob inzake pip gebiedsontwikkeling VDL NedCar

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Op dinsdag 30 juni hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (ontwerp-PIP) voor de gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar vastgesteld. Een belangrijke stap in de verankering van VDL Nedcar in deze regio. Het zijn weliswaar moeilijke tijden voor de automobielindustrie, maar we hopen dat VDL Nedcar erin slaagt een nieuwe opdrachtgever binnen […]

Lees meer »
standpunt GOB

Duurzame energie in balans met leefbaarheid en economie.

(bijdrage gob tijdens raadsvergadering 7 mei door raadslid Ivo Tillie) Duurzame energie is belangrijk. Niet alleen vanwege de afspraken in het klimaatakkoord, maar vooral voor een leefbare en gezonde toekomst voor iedereen. Dat daarvoor projecten opgezet moeten worden, waar soms ook ongemak ervaren wordt, is voor allen helder. Om het draagvlak bij alle betrokken omwonenden […]

Lees meer »
standpunten muziek gob

Daar zit muziek in…. gob hoopt dat Sittard-Geleen erin slaagt zo snel mogelijk een toekomstbestendige vorm van muziekonderwijs in te voeren.

Muziek daar is veel over gesproken de laatste tijd, het afgelopen jaar en daarvoor. Muziekonderwijs is hartstikke belangrijk en de vraag is dan ook…hoe maken wij dit toekomstbestendig in Sittard-Geleen. Ook bij gob een veel besproken onderwerp. Even wat quotes uit brieven aan het college en in de rondes: ‘wij boden aan de wethouder aan, […]

Lees meer »
standpunt GOB

De begrotingsbehandeling 2020, ONZE bijdrage…

Bijdrage behandeling 3de programmarapportage 2019, begrotingsbehandeling 2020 en de belastingmaatregelen 2020. Geachte voorzitter, Samen verder bouwen is het thema van de begroting 2020. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat we de opgaves in onze gemeente niet meer alleen kunnen doen. Samenwerken is belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mét onze […]

Lees meer »
standpunt GOB

De nieuwe cultuuromslag!

Zo denken wij erover…..

Lees meer »
standpunt GOB

Binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen

Woensdag 3 juli en donderdag 4 juli 2019 hebben er weer raadsvergaderingen plaatsgevonden. Pittige dagen van 14.00 – 23.00 uur.  Op de agenda van woensdag stond het dossier binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren – korte termijn aanpak Geleen. Dit dossier is uitvoerig besproken in de ronde van 27 juni. Daar werd duidelijk dat zowel oppositie als […]

Lees meer »
standpunt GOB

Het verschil….

……dat zijn de woorden waar ik vanmorgen aan moest denken bij het lezen van de krant.  Ik gebruikte ze ook al in mijn verkiezingscampagne, ‘Met mijn ondernemende kracht maak ik u voor u het verschil’. Het verschil…op vele manieren te omschrijven. Allereerst al hoe men verschillend kan denken inzake het proces van een raadsconferentie. Vele […]

Lees meer »
standpunt GOB

gob wil de problematiek in de centra van Sittard-Geleen integraal bekijken.

Sedert enkele maanden is er in de gemeente Sittard-Geleen onrust ontstaan omtrent de verhoging van de parkeertarieven die worden gehanteerd in de binnensteden van Geleen, Sittard en het Zuyderland ziekenhuis. Op donderdag 28 maart werd er een petitie aangeboden aan burgemeester Sjraar Cox tegen de verhoging van de parkeertarieven in het ziekenhuis van Zuyderland. Ook […]

Lees meer »
standpunt GOB

Raadsvergadering 28 maart

Raadsvergadering 28 maart…er stond 1 agendapunt op de agenda dat om besluitvorming vroeg die avond en wel vervanging begrotingskaders. Ons lag het voorstel voor: 1)         Het positieve begrotingssaldo zijnde € 870.000,00 in de jaarschijf 2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 2)         De nieuwe begrotingskaders geven geen ruimte om zaken financieel te compenseren. Daarom wordt […]

Lees meer »
standpunt GOB

Standpunt gob Zuidelijke Spooraansluiting

Ja, het gob heeft ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de gereserveerde investeringsgelden van 5 miljoen euro voor de Zuidelijke Spooraansluiting te schrappen. Ja, ook het gob ziet de voordelen aangaande de leefbaarheid omgeving stationsgebied Sittard en de wijken Sanderbout, Mauritspark en Krawinkel. Echter de provincie als financieel toezichthouder eist terecht […]

Lees meer »