gob online
gob geleen
politiek sittard geleen
gob
gob politiek limburg
gob sittard
gob politiek geleen
gob sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Motie voor een structurele oplossing inzake tekorten.

Bijdrage in de ronde over de Kadernota

Voor gob is het belangrijk om de Toekomstvisie en NOVI als kapstok aan te houden. En om een betrouwbare overheid te zijn, die zich houdt aan haar afspraken en beloftes met betrekking tot investeringsplannen.
Inwoners moeten weer vertrouwen krijgen in de gemeente èn betrokken worden bij de ontwikkelingen in hun stad, wijk of dorpskern.
Die betrokkenheid van onze inwoners en het bieden van ondersteuning door de gemeente aan initiatieven van onze inwoners is een goede cultuuromslag.
gob kan zich daarom vinden in de richting die we met de Toekomstvisie gekozen hebben en ook nu met deze Kadernota voortzetten.
We zijn uiteraard erg blij dat het demissionair kabinet €1,3 mld extra voor de jeugdzorg toegezegd heeft en dat dit voor Sittard-Geleen zo’n €7,6 mln extra geld voor Jeugdzorg zal betekenen.
Dit betekent dat het aanvullen van de tekorten op de Jeugdzorg nu niet uit de algemene middelen hoeft te komen.
Maar ook gob blijft van mening, dat structureel een oplossing moet komen voor de tekorten die veroorzaakt zijn door de decentralisatie. De motie ‘Raden in verzet’ is door veel gemeenteraden al ondersteund. Deze motie benadrukt bij de VNG dat de noodzaak voor extra gemeentelijke middelen erg hoog is. Elk accent daarop zullen wij steunen en daarom zal gob in de raadsvergadering een motie indienen waarin we aangeven dat ook Sittard-Geleen de motie ‘Raden in verzet’ zal ondersteunen.

Hopelijk willen andere fracties dit mee indienen. Ik zal de motie vóór de fractievergadering van maandag rondsturen.
We zijn namelijk raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en haar inwoners en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Dank aan de wethouder dat zij in de memo van gisteren aangeeft dat door de extra Jeugdzorggelden er ruimte ontstaat in de algemene middelen om toch gehoor te geven aan de raadsmoties ‘Heroverwegen lastenverhoging komende jaren’ en ‘Gefaseerde afbouw hondenbelasting’.
En dat dus een deel van deze algemene middelen incidenteel voor 2022 benut kan worden om de moties uit te voeren.
Volgens de meerjarenbegroting zouden de lokale lasten in 2022 met 2,5% omhoog gaan. Daarnaast komt er nog een indexering van 2,5% bovenop. Zo zou de verhoging dus in totaal op 5% uitkomen.
Vorige week werd duidelijk dat als we deze verhoging willen verminderen 1% €500K kost. Voor 5% verminderen zou het dus gaan om €2,5 mln.
Voor het verlagen van de hondenbelasting tot niveau van kostendekkendheid zou het gaan om €400K.
Daarom is gob van mening dat er een substantieel deel van de nieuwe financiële ruimte gebruikt moet worden om de lokale lasten per 1 januari 2022 niet te verhogen of anders zo weinig mogelijk.

Zeker omdat de andere ontwikkelingen uit de motie ook nog extra geld op kunnen leveren. Dan heb ik het over de afschaffing van de opschalingskorting en de opbrengsten van de ozb als gevolg van areaaluitbreiding bij Chemelot.
Kan de wethouder aangeven hoe het daarmee staat?

Afsluitend: gob staat achter deze Kaderbrief en kijkt uit naar de voorstellen rondom het uitvoeren van de moties.

dd. 10 juni 2021