gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob sittard
gob politiek geleen
gob
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Algemene beschouwingen, onze bijdrage in 1e termijn, 11 november 2020.

gob bijdrage 1e termijn, raad 11 november, algemene beschouwingen

Geachte voorzitter, beste collega’s van de raad,

Morgen besluiten we over het ‘huishoudboekje’ van Sittard-Geleen en bespreken wij de inkomsten en de uitgaven van onze gemeente. Wat krijgen wij van het rijk? Wat komt er binnen via de lokale heffingen en wat zijn de overige inkomsten? Waar geven wij ons geld aan uit?
Dus indirect beslissen wij morgen ook over ‘de portemonnee’ van de inwoners EN  van de ondernemers.

Dit zijn van die momenten, waarop je als raad belangrijke beslissingen neemt, en waar voor gob het algemeen belang, met stip op 1 staat.

Even terug naar de basis

Het vorige college, de vorige coalitie en deze raad hebben hard gewerkt om de financiën weer op orde te krijgen. Dat was een pittige klus, en dat hebben we met zijn allen voor elkaar gekregen. Helaas ontkwamen we daarbij niet aan flinke bezuinigingen. En toch,  zonder die inspanningen hadden we nu geen sluitende begroting gehad. En die is er wel. GELUKKIG!

In de raadsvergadering van november 2018, WAARIN WE TOT DIEP IN DE NACHT MET ELKAAR DISCUSSIE HEBBEN GEVOERD, hebben we met elkaar afgesproken dat er een aantal thema’s zijn die we WILLEN REPAREREN, ZODRA DAT MOGELIJK IS.

Normaliter ben ik niet zo van terugblikken. Nu heel bewust wel. Om helder op het netvlies te hebben, wat we met elkaar hebben afgesproken. Wat we graag willen. Wat onze gezamenlijke ambitie is

Vanuit de basis  GA IK naar ambitie

Met deze sluitende begroting kan nu gekeken worden naar ambities zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld.  Met alle afspraken die we maakten in het coalitieakkoord, in het addendum,  met de moties om te repareren, met de uitkomsten van de toekomstvisie en het bestuursakkoord ZIJN WE OP WEG NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE GEMEENTE.

Ambitie heeft een prijskaartje

Tja, dan vertel ik niets nieuws. Investeren kost geld.

 Investeren in zaken die we met zijn allen belangrijk vinden en die passen in de vastgestelde ambities. Ik benoem er een aantal:

  • de stedelijke ontwikkeling van de centra van Geleen en Sittard,
  • de verhoging van het mantelzorgcompliment
  • effecten van de toekomstvisie en het bestuursakkoord
  • noodzakelijke ontwikkelingen en kansen voor burgers in Geleen Zuid,
  • de zwem- en schaatsvoorzieningen in onze stad,
  • het verbeteren van het groen onderhoud in onze stad, dorpen, wijken en bedrijventerreinen,
  • EN
  • de parkeertarieven, OOK BIJ ZUYDERLAND

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ambitie vraagt aandacht

gob juicht deze ambitie toe. Want dit is belangrijk voor onze stad. Voor een aantal zaken vragen we aanvullend specifieke aandacht.

gob vindt de investering in de openbare ruimte écht noodzakelijk. De effecten van de bezuinigingen zijn volop zichtbaar. Onze gemeente kleurt groen door het vele onkruid en is er daardoor niet mooier op geworden.

Wij zijn blij dat er middelen zijn om invulling te geven aan de motie die door onze fractie is ingediend en unaniem is aangenomen. Laat onze inwoners weer trots zijn op onze leefomgeving. En goed zien doet goed volgen. Wie weet welke burgerinitiatieven er nog gaan komen.

Ook onze ondernemers in de centra en op de bedrijventerreinen zullen blij zijn met een goed onderhoudsniveau. Want voor hen is dit een belangrijk visitekaartje. En laten we ook de bezoekers aan onze stad niet vergeten. Vreemde ogen laten ons vaak weer beseffen wat we in huis hebben. Soms zijn wij te bescheiden om dat zelf te zien. Kortom beste college, laat onze gemeente ‘shinen’. Onze gemeente is immers veel te mooi voor al dat onkruid.

gob denkt dat het niet duidelijk genoeg is waar verenigingen en stichtingen met hun vragen terecht kunnen. Zij hebben het zwaar.  Wij pleiten dan ook samen met mede-initiatiefnemer DNA voor een digitaal meldpunt en hebben hiervoor een motie opgesteld.

Een ander negatief effect van corona is de contactarmoede bij de senioren, hoogbejaarden en jongeren. Er komen steeds meer beperkingen en dus steeds minder contactmomenten. Die vereenzaming daar moeten we wat mee. gob denkt dat het lopende initiatief Samen Sterk mogelijk een uitkomst kan bieden. gob heeft hierover een motie opgesteld.

Natuurlijk vragen wij ook aandacht voor onze ondernemers en de economie in het algemeen. Wat is dit een heftige periode. Veel ondernemers hebben het zwaar.  Er gaan bedrijven failliet en medewerkers verliezen hun baan. De horeca is dicht. Gelukkig is niet alles kommer en kwel. Er zijn ook bedrijfstakken waar het nog goed gaat.

Ondernemers zijn creatieve snel denkers en ze kunnen ‘omdenken’. Als ze hun normale bedrijfsvoering niet meer kunnen uitoefenen, zoeken ze naar manieren om op een andere manier omzet te maken. Ze moeten wel!  Ondersteun ze daarbij maximaal. Biedt flexibiliteit, ook in het toepassen van de regels. Denk mee en kom samen met oplossingen. 

 Voor zowel de centra in Sittard als Geleen  vragen wij aandacht voor het parkeren. Dit is een thema wat voor de ondernemers belangrijk is om aantrekkelijk te zijn voor hun klanten. En zoals u weet staat ook het parkeren bij Zuyderland hoog bij ons op de prioriteiten lijst.

 Ook vragen wij  aandacht voor stageplekken  voor onze toekomstige medewerkers. De jeugd is  immers onze toekomst.

gob roept ook op om in een brainstormsessie na te denken over het fiets parkeren in het centrum van Sittard. Al geruime tijd is hier onvrede over. Laten we hier eens op een out of the box wijze over nadenken zodat we tot goede plannen komen, samen met o.a. de ondernemers en laten we hierbij ook de samenwerking met het onderwijs niet vergeten.

Het bericht van VDL Nedcar dat er na 2023 geen opdrachten meer van BMW komen sloeg in als een bom. Wij hebben altijd geknokt voor elke baan en voor werkgelegenheid bij Nedcar. gob roept iedereen op om dat nu weer samen met ons te doen. Voorzitter, 2021 gaat ook over kansen zien en kansen pakken. Bijvoorbeeld bij de mooie ontwikkelingen van de Chemelot Circular Hub. Dit biedt zeer grote kansen voor onze regio, en dat hebben we hard nodig. Laten we hier alles op alles zetten om deze ontwikkeling naar ons toe te halen. Een win-win situatie voor Sittard-Geleen, het lokale MKB en voor de gehele regio. gob daagt dit college uit om deze kansen te verzilveren.

Voorzitter, gob heeft in haar voorbereidingen geprobeerd om mee te denken over oplossingsrichtingen om de lastenverzwaring voor onze burgers, DE KOMENDE JAREN, ZO LAAG MOGELIJK TE HOUDEN. Ook voor onze ondernemers, want het tarief van de niet-woningen is absurd hoog.

 gob ziet een oplossingsrichting in de opschalingskorting. Vanuit allerlei gremia wordt gevraagd om deze te schrappen. Dit levert extra inkomsten op.

Bij Chemelot is sprake van een uitbreiding. Er zijn diverse nieuwe bedrijven bekend die zich gaan vestigen op de campus. Dit betekent extra inkomsten voor de gemeente.

DEZE EXTRA INKOMSTEN KUNNEN WE GEBRUIKEN OM IEDER JAAR WEER TE BEKIJKEN OF EEN EXTRA OZB VERHOGING, BUITEN DE INFLATIE, WEL NODIG IS EN IN WELKE MATE.

De september circulaire laat een meevaller zien van € 660.000. Als we dit bedrag incidenteel kunnen inzetten voor de rioolheffing dan scheelt dat € 15 per huishouden.

Voorzitter, een lang betoog. Daar ben ik me van bewust.

gob
vindt de toekomst van onze stad  MET HAAR INWONERS en de investeringen om onze stad toekomstbestendig te maken, BELANGRIJK.

DENKEN EN HANDELEN IN HET ALGEMENE BELANG EN SAMEN DE STIP OP DE HORIZON  ZETTEN, MET JONG EN OUD.BIJ ALLES WAT WE DOEN, GAAT HET ALTIJD OM DE MENS. EN DIE MENSEN, VOORZITTER, DIE MAKEN ONZE STAD!

Voorzitter, dankjewel en tot zover onze inbreng in de eerste termijn.