gob sittard geleen
gob online
gob
gob sittard
gob geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

gob pleit ervoor om de raad de mogelijkheid te geven, de beschikbare financiële middelen, in gezamenlijkheid te verdelen.

Bijdrage in de raad
Voor gob is het belangrijk om de Toekomstvisie en NOVI als kapstok aan te houden voor alle verdere ontwikkelingen en kaderstelling.
Het steeds meer betrekken van de inwoners bij de grote ontwikkelingen maar met name ook bij de kleinschalige projecten op buurt- of wijkniveau zal weer vertrouwen en draagvlak geven in hun en onze toekomst.
Daarbij heeft elke wijk, elke buurt en elke dorpskern zijn eigen identiteit en dynamiek, die belangrijk is voor het gevoel van samenleven. gob zal zich dus altijd blijven inzetten om die waarden te behouden en te stimuleren.
Op initiatief van mevrouw Salvino en de heer Kubben is vorig jaar samen met het college een traject gestart om de raad in een vroegtijdig stadium in positie te brengen, zodat de raad gezamenlijk keuzes kan maken.
Daarbij was de Kaderbrief als pilot aangemerkt.
Het vraagt van de hele raad een andere werkwijze.
De themabijeenkomsten over de Toekomstvisie en de raadsconferentie over de Kaderbrief zijn daarmee een aanzet geweest voor de werkwijze van gezamenlijk richting kiezen. Daarnaast is het opstellen van de Toekomstvisie 2030 een goede manier geweest om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en daarmee draagvlak te creëren voor de toekomstige ontwikkelingen.

Het kaderstellende vervolg op de raadsconferentie ligt vandaag voor en in november zal de begroting 2022 daar weer de financiële vertaalslag van worden.
Voor de verdere uitwerking van de Toekomstvisie met inwoners en stakeholders is in deze Kaderbrief wel al de financiële ruimte vastgelegd. Zodat volgend jaar doorgepakt kan worden.
gob kan zich vinden in de richting die we daarmee gekozen hebben en verder voortzetten.

Toen kwam er twee weken geleden ineens het bericht, dat het demissionair kabinet toch extra geld voor de Jeugdzorg richting gemeenten laat komen. Uiteraard zetten we dit in voor jeugdzorg, maar het biedt daardoor wel ruimte in onze algemene middelen.
De wethouder heeft in de ronde en met de memo duidelijk toegezegd dat in september een themasessie georganiseerd zal worden, waarin voorstellen voor de extra financiële ruimte besproken zullen worden.
gob wil de wethouder vragen om in het kader van de nieuwe bestuursstijl alle partijen in deze raad de mogelijkheid te geven om te kiezen waar deze financiële ruimte heen zal gaan.
Geen themasessie maar een werksessie. Daarvoor wil ik de wethouder vragen om die extra financiële ruimte en de kaders aan te geven, zodat we in gezamenlijkheid als raad kunnen debatteren hoe we dit geld willen verdelen over de verschillende potjes, zoals

  • Lastenverlaging
  • Hondenbelasting
  • Het mantelzorgcompliment, zoals dhr Renet dat aangaf
  • Of extra geld naar jeugdzorg vanwege de zorgen geuit door dhr Klein
  • Of …

Vervolgens kunnen die keuzes dan vertaald worden naar de begroting 2022. Het lijkt ons goed om die werksessie onder externe begeleiding te doen.
gob vraagt aan deze raad of alle fracties zich in een dergelijke werksessie kunnen vinden.

Ook wil ik nog een aantal aspecten uit de Kaderbrief benoemen, omdat ze zo belangrijk zijn voor onze gezamenlijke toekomst.
Positieve gezondheidsbeleving zorgt voor inwoners die mee kunnen groeien en deel kunnen nemen aan de toekomstige maatschappij.
Vooral het samen leven door ontmoeting en zorg voor elkaar is voor gob erg belangrijk.
Daarnaast zorgt duurzame, innovatieve en veilige bedrijvigheid niet alleen voor een economische toekomst, maar ook voor genoeg werkgelegenheid. Mede daarom vinden wij het – net als de PVV – belangrijk om bij aanbestedingen met name te kijken naar het lokale MKB.
Een innovatieve omgeving vraagt naast goed opgeleide medewerkers en een onderwijsveld, dat niet alleen opleidt voor een diploma, maar daadwerkelijk onze jongeren en ouderen helpt naar werk. Waarbij gekeken moet worden naar ieders individuele kwaliteiten.
Dat daarnaast een goede thuisbasis nodig is, spreekt voor zich. Het inzetten op een duurzame, diverse en veilige woon- en leefomgeving is dan noodzakelijk. Hierbij vindt gob het belangrijk, dat geluisterd wordt naar woonwensen van inwoners om de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt te vergroten.
Daarbij hoort ook dat iedereen in onze gemeente mee moet kunnen doen. De inclusieve- en participatiemaatschappij vraagt iets van ons allen.

De komende jaren is de verdere uitwerking van de Toekomstvisie een traject met ambassadeurs, inwoners, stakeholders èn de gehele raad.
Volgens gob is dat de bestuurscultuur zoals we dat met z’n allen wensen. Met respect voor elkaars leermomenten, fouten mogen maken en met alle meningen samen komen tot het beste besluit.

Afsluitend: gob staat achter deze Kaderbrief en vindt het belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente mee kunnen doen in goede gezondheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, leren, leefbaarheid en financiële haalbaarheid.