gob sittard geleen
gob sittard
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg
gob geleen
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Algemene beschouwingen, onze bijdrage in 2e termijn, 12 november 2020

Gob bijdrage 2e termijn, raad 12 november, algemene beschouwingen

Geachte voorzitter, beste collega’s van de raad,

Gisteren gaf ik al aan….. de vorige coalitie, het vorige college en deze raad hebben hard gewerkt om de financien weer op orde te krijgen. Een middel om dit te bewerkstelligen was om flinke bezuinigingen door te voeren. Door deze inspanningen hebben we nu gelukkig een sluitende begroting. Zijn we van preventief toezicht naar repressief toezicht en voldoet ook ons weerstandvermogen aan de norm.

Gelukkig! Stap 1 is met succes afgerond.

En dan maak je stap 2. Vanuit welk oogpunt doe je dat? Hou je  LETTERLIJK vast aan de motie van 13/14 november 2018, waarin staat ‘zodra de financiele situatie van de gemeente Sittard-Geleen weer gezond is, met elkaar te bespreken in HOEVERRE genoemde pijnlijke maatregelen en belastingverhogingen heroverwogen kunnen worden, met in acht name van de financiele kaders van de provincie’.

OF

Bekijk je dat vanuit het oogpunt, vooruitzien.

Daarmee bedoel ik dat wij met zijn allen hebben kunnen constateren WAT de effecten zijn van deze bezuinigingen. Onze openbare ruimte is rommelig en kleurt groen van onkruid. Inwoners zijn dat beu. En terecht! Wij weten ook allemaal welke zaken er nog gerealiseerd dienen te worden. Bijvoorbeeld de schaats en zwemvoorziening Glanerbrook, verhoging mantelzorgcompliment en b.v. de stedelijke ontwikkeling.  Zaken waarover soms al besloten is, zaken die deze raad graag gerealiseerd ziet, zaken die onze inwoners en ondernemers graag gerealiseerd zien.

Onze stad heeft op slot gestaan en daar moet verandering in komen. Wij kiezen dan ook voor, durf, balans en vooruitzien om de stad vooruit te helpen.

 Met andere woorden: KEUZES MAKEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE STAD EN HAAR INWONERS en bedrijfsleven.

Gob vindt de toekomst van onze stad met  haar inwoners en ondernemers EN de investeringen om onze stad toekomstbestendig te maken, BELANGRIJK. Deze investeringen zijn nodig om onze stad ook op dit vlak ‘gezond’ te maken. Klaar te zijn voor de toekomst, waarin het goed wonen, werken en genieten is.

Dit alles overwegende, en dat is niet over 1 nacht ijs gegaan,  heeft voor ons gemaakt dat wij akkoord kunnen gaan met de stukken zoals die voorliggen. En wij dus onze inwoners en het bedrijfsleven, recht in de ogen kunnen aankijken, en uitleggen waarom wij voor 2021, kiezen voor vooruitgang waar een lastenverhoging aan vast hangt.

In onze voorbereiding hebben wij gezocht naar oplossingen om de lasten na 2021 te beperken. Dus om WEL te kunnen genieten van de ontwikkelingen, maar hier een onsje minder aan mee te betalen. Die oplossingsrichting zit hem voor ons in de opschalingskorting en de uitbreiding bij chemelot. Deze beide posten zorgen voor extra inkomsten voor de gemeente. Deze inkomsten willen wij inzetten om lasten te verlichten. Ook ons amendement rioolheffing draagt bij aan de inzet om de lasten te verlichten en dit wel al met ingang van 2021. Ik doe hierbij dan ook nogmaals een oproep voor jullie steun, zodat deze motie en het amendement de meerderheid haalt. Er zijn veel moties en amendementen ingediend. Voor een aantal hebben wij al aangegeven dat deze op onze steun kunnen rekenen. Na de beantwoording van gisterenavond willen wij in ieder geval al aangeven dat ook de motie van fractie Klein inzake stageplekken, OOK door ons mede ingediend zal worden of als dat niet meer kan, ZEKER onze steun krijgt. Ook de motie van de stadspartij inzake circulaire gemeente zullen wij steunen. Voor een aantal moties nemen wij nog even de tijd voor overleg met onze fractie.

Ik ga afronden voorzitter,

gob wil nogmaals benadrukken, dat wij de samenwerking in de raad waarderen. Dat dit heeft gemaakt dat wij stappen voorwaarts hebben gezet om onze gemeente gezond te maken. Wij doen een oproep om samen met ons de schouders eronder te zetten, door de zure appel van verhogingen heen te bijten en samen met ons te investeren in deze stad en hun mensen, zodat deze gemeente nog mooier wordt om in te wonen, te werken en te GENIETEN.

De stad heeft te lang OP SLOT GESTAAN.  En we kunnen ons dat niet verder veroorloven.

Zeker niet,  nu we samen met de provincie en andere externe  partners optrekken in het kader van de stadsvisie. Samen de stip op de horizon zetten, VOOR en MET, jong en oud. Zoals ik gisteren al zei, DE MENSEN MAKEN ONZE STAD.