gob politieke vereniging
politiek sittard geleen
gob geleen
gob sittard geleen politiek
gob
gob sittard geleen
gob sittard
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob online

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunt gob Zuidelijke Spooraansluiting

 • Ja, het gob heeft ingestemd met het voorstel van het College van B&W om de gereserveerde investeringsgelden van 5 miljoen euro voor de Zuidelijke Spooraansluiting te schrappen.
 • Ja, ook het gob ziet de voordelen aangaande de leefbaarheid omgeving stationsgebied Sittard en de wijken Sanderbout, Mauritspark en Krawinkel.
 • Echter de provincie als financieel toezichthouder eist terecht een herstelplan, waarin duidelijke keuzes worden gemaakt.
 • Ja, als gob hadden we graag een integrale afweging willen maken waarbij alle mogelijke maatregelen en projecten tegen elkaar konden worden afgewogen, maar dit kan nu niet, maar wel in het voorjaar 2019.
 • Ja, het gob wil samen met zijn coalitiepartners en oppositiepartijen die dit wensen, keuzes maken en daadkracht tonen.
 • Echter,  geen daadkracht zonder draagvlak, de huidige coalitie heeft in het kader van het nader invullen van het coalitieakkoord een traject ingezet om de inwoners, bedrijven en instellingen nadrukkelijk bij de te maken keuzes te betrekken en daarna de integrale afwegingen te maken, dus de keuzes te maken gehoord de inwoners, bedrijven en instellingen.
 • Ja, het gob heeft er mee ingestemd om de reservering voor de investering in de Zuidelijke Spooraansluiting nu te schrappen, omdat de uitvoering pas in 2023 aan de orde is.
 • Ja, bij de integrale afweging bij het vaststellen van de kadernota kan een financiële bijdrage aan de Zuidelijke Spooraansluiting meegewogen worden, als een project op regionaal en Zuid Limburgse schaal, waar wellicht ook door Sittard-Geleen een beperkte financiële bijdrage geleverd kan worden.
 • Ja, voor iedereen was duidelijk dat er een herstelplan diende te worden voorgelegd, welk voldeed aan de provinciale eisen en door geen van de partijen binnen de gemeenteraad werd een alternatief voorstel voor de 5 miljoen ombuiging ingediend, anders dan het voorstel om een integrale afweging te maken en daarmee voorbij te gaan het gekozen traject van inspraak door de inwoners, bedrijven en instelling.
 • Nee, het gob is niet van mening dat de politiek wel weet wat goed voor de inwoners is, maar is er van overtuigd, dat de inwoners zelf veel beter weten wat goed voor ze is en wat goed is voor de gemeente Sittard-Geleen.
 • Ja, het gob wil doorgaan op de ingeslagen weg van vernieuwing, met als hoofditem: “De inwoners meer betrekken bij de politieke besluitvorming”. Nu snel een aantal besluiten er doorheen drukken pas daar niet bij. Kwaliteit gaat wat ons betreft boven snelheid! Bij het vaststellen van de kadernota in het voorjaar van 2019 worden de integrale afwegingen gemaakt en daarop de besluiten gebaseerd, nadat de inwoners, bedrijven en instellingen hun inbreng hebben geleverd.