gob sittard
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob
gob politiek geleen
gob geleen
gob online
gob politiek limburg
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Fred Vroomen in de ronde ‘ruim baan voor goede woningplannen’.

gob vindt de intenties die uit de onderliggende stukken spreekt om ruim baan te scheppen t.a.v. bouwen van woningen buitengewoon sympathiek en ondersteunen de algemene richting van versoepeling van het huidige beheersregime van de woningvoorraad.

Er zijn echter wel enkele aandachtspunten die nadere uitleg, en die ons inziens nadrukkelijk om nadere uitwerking vragen. 

1) Het document ‘notitie beleidsregels voor goede woningbouwplannen’ is geschreven als een beleidsvisie document waarin nadere regelingen inzake hoe gemeentelijke, regionale en provinciaal bestuursorganen de versoepeling dienen te hanteren.  Vanuit de optiek van de inwoner in de gemeente die een bouwvoornemen heeft is dit erg op afstand en zeker niet concreet genoeg. Het is nogal wollig geschreven, bevat veel interpretatie behoefte op ambtelijk niveau en weinig houvast voor bewoners. 

Een beleidsregel dient concreet en SMART te zijn, eenduidig en begrijpelijk in Jip en Janneke taal.  

We verzoeken de wethouder om richting de inwoners/burgers een lokaal inlegvel aan de notitie toe te voegen waarin klip en klaar omschreven is wat de mogelijkheden, rechten en plichten zijn waar een individu of partij de een bouwvoornemen heeft zich aan te houden heeft.  Er moet duidelijkheid komen omtrent procedures en de goede afstemming binnen de ambtelijke organisaties, Voorkomen moet worden dat een inwoner niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd als ze een woning willen realiseren.

Dit lokale inlegvel kan dan tevens voorzien in een merkwaardig gebrek in de notitie:  De notitie richt zich vrijwel uitsluitend op institutionele bouwers en ontwikkelaars, maar bevat geen enkel aangrijpingspunt voor ‘eigen particuliere bouwers’.  

Dit gebrek is bij de behandeling van de bouwvisie vorig jaar november ook reeds gememoreerd.  We stellen voor om dit  gat middels het lokale inlegvel te dichten.  We beogen hiermee rechtszekerheid voor inwoners te creëren. 

Ten aanzien van het terugtrekken van ‘verouderde plannen’ wordt een taak bij de Provincie gelegd.  Stel dat de provincie een plan niet meer adequaat vindt, maar de gemeente is het daar echt niet mee eens.  Hoe los je dat op ?

Ik zal een voorbeeld geven: M.b.t. de ontwikkeling van de schoollocatie te Holtum zijn de oorspronkelijke plannen in samenspraak met de omwonenden tot stand gekomen en konden rekenen op breed draagvlak. echter is lange tijd geen ontwikkelaar bereid gevonden om deze plannen te realiseren. Nu heeft de gemeente een aantal ontwikkelaars benaderd om een plan te maken ,waardoor echter niemand weet nog wat de plannen zijn en de omwonenden bang  zijn dat ze dadelijk met een plan geconfronteerd worden waar ze geen invloed meer op kunnen hebben, of nog erger: de Provincie beslist dat e.e.a. niet actueel meer is en valt het plan in duigen.  Bij deze verzoeken we om in  aandacht voor het betrekken van de omwonenden in dit proces en duidelijkheid omtrent het verdere proces en dit participatieproces in onze gemeente vast te leggen in het lokale inlegvel. 

In onze fracties zijn ook zorgen gerezen of de verruiming echt soelaas gaat bieden voor starters, jeugdigen en de woonbehoeften van ouderen.  Wie bepaald in dit voorliggende schema de prioriteiten en keuzes.  Mogen we ervan uit gaan dat dit onverkort bij Sittard-Geleen blijft liggen ?