gob sittard
gob online
gob
gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob politiek limburg
politiek sittard geleen
gob sittard geleen
gob geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

De begrotingsbehandeling 2020, ONZE bijdrage…

Bijdrage behandeling 3de programmarapportage 2019, begrotingsbehandeling 2020 en de belastingmaatregelen 2020.

Geachte voorzitter,

Samen verder bouwen is het thema van de begroting 2020. Het is de laatste jaren duidelijk geworden dat we de opgaves in onze gemeente niet meer alleen kunnen doen. Samenwerken is belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mét onze inwoners en stakeholders meer kunnen bereiken. Dat hebben we onder andere gezien in het proces ‘Samen Duurzaam’ waarin een behoorlijke groep van partijen is ontstaan die samen aan de slag wil met onze opgaven en daarmee, mee willen werken aan de toekomst van Sittard-Geleen.

Maar als je samen verder wil bouwen dan zul je er eerst voor moeten zorgen dat de financiën duurzaam op orde zijn. We constateren dat er nu een structureel en reëel sluitende begroting voor ligt, binnen de aangescherpte kaders. De  meerjarenbegroting  laat  zelfs  overschotten  zien. Hiermee  hebben  we  gebouwd  aan  een  begroting  die  aan  de  eisen  van  repressief  toezicht  kan voldoen.  Deze begroting is het startpunt om samen met de provincie te werken aan een kader voor bestuurlijke afspraken, het bestuursakkoord.

Voorlopig blijven de overschotten staan, conform  de  kaders  en  in afwachting van de bevindingen van de provincie, tot het voorjaar van 2020 als de kaderbrief  aan  de  orde  is. Dan heroverwegen  we ook de besteding  van de  € 45,6 miljoen investeringsruimte  die  van  2021 tot en  met 2023  beschikbaar  is.

Verder zien we dat ten aanzien van de risico’s de nodige maatregelen zijn getroffen o.a. in de nieuwe Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenwerken in de openbare ruimte

Zoals bekend is de dagelijkse leefomgeving van onze inwoners, de openbare ruimte, een belangrijk speerpunt voor gob. Met pijn in het hart hebben we eind vorig jaar dan ook ingestemd met de bezuiniging op het onderhoud ván die openbare ruimte. Wij zijn echter ook realistisch, de financiële situatie vroeg om drastische maatregelen. En als we een zogenaamde artikel 12 gemeente waren geworden zou het verlagen van het onderhoudsniveau ook een van de eerste maatregelen zijn geweest.

Ondanks dit realisme vinden we dat zodra het financieel kan, het onderhoudsniveau weer omhoog moete, want we horen van de inwoners veel klachten. We willen bij de kadernota   duidelijkheid omtrent de kosten voor een samenhangend beheerniveau voor groen en reiniging, zodat er gevarieerd kan worden. Bijvoorbeeld in de woonwijken het dagelijks onderhoud van de hoofdbeheergroepen ‘reiniging’ en ‘groen’ naar beheerniveau BASIS en in de centra ‘reiniging’ en ‘groen’ naar beheerniveau HOOG.

De wethouder heeft in de ronde al toegezegd bij de kadernota een berekening te willen voorleggen van de kosten die gemoeid zijn met een hoger onderhoudsniveau.

Bijkomend voordeel van opgehoogde budgetten is dat daarmee ook verder gewerkt kan worden aan de wijkbeheerplannen van de Tuinman van Sittard-Geleen. We zullen hiertoe een motie indienen.

Samen Duurzaam.

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Duurzaamheid loopt als een rode draad door alle beleidsvelden, duurzaamheid raakt ons milieu, raakt onze economie en raakt het leven van onze inwoners. Klimaatbeleid en energietransitie zijn dan ook voor de gemeente één van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Ook hierin is het van belang om samen de uitdagingen aan te pakken. We zullen de krachten nog meer moeten bundelen.

We vragen het College om vooral ook te kijken naar nieuwe technologieën die kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen (Free Energy).

Samen voor Leefbaarheid  en een sterke economie

Voorzitter, u kent de merkbelofte van gob, vanuit het hart, jong en oud, samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp en stad. Een goede balans tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Zoals iedereen weet vinden er in het gebied om en nabij Holtum enorm veel ontwikkelingen plaats. Ook in de omgeving van Chemelot is het continue zoeken naar de balans tussen Leefbaarheid en economie. En u weet… economie vinden wij belangrijk, echter mede zo belangrijk vinden wij de leefbaarheid voor omwonenden. Zo hebben wij eind 2016 een motie ingediend, en de raad heeft hiermee ingestemd, om de economische en infrastructurele ontwikkelingen en de cumulatieve effecten ervan op de leefomgeving in kaart te brengen.

Ook in andere gebieden wordt gewerkt aan de leefbaarheid. In Holtum wordt door de overheid, bedrijfsleven en andere partijen met de inwoners gesproken over maatregelen die de leefbaarheid kunnen verbeteren. We vernemen graag van het College wat de resultaten zijn.

Samen voor ouderen

Op initiatief van onze fractievoorzitter zijn diverse fracties aan de slag gegaan om te praten en te inventariseren wat er allemaal voor ouderen in onze gemeente wordt gedaan en wat er nog ontbreekt. Een goede poging om de bestuurscultuur te verbeteren.

Samen voor werk


 Op 01-01-2020 start het participatie bedrijf. Zoals destijds aangegeven zijn we erg enthousiast over deze ontwikkeling, maar willen de wethouder vragen op welke termijn hij de eerste resultaten denkt te kunnen presenteren, zodat we als raad geïnformeerd worden over de voortgang.

Samen voor jeugd

Het kabinet erkend fouten in jeugdzorg en wijzigt het stelsel. Men wil de gemeenten en aanbieders dwingen tot regionale samenwerking en betere prijsafspraken voor de aanbieders. Erkennen wij dit in Sittard-Geleen? En wat zijn financiële consequenties voor onze gemeente?

Samen voor Veiligheid

Veiligheid is voor het gob een belangrijk thema, dus goed dat daarvoor de benodigde middelen beschikbaar worden gesteld. De zichtbaarheid van de wijkagent en de toename van het aantal BOA’s is al jaren een aandachtspunt van gob. Op initiatief van het gob zijn de vorige raadsperiode veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd.

Tijdens de informatiebijeenkomst over de Veiligheidsvisie van Chemelot in het provinciehuis is gebleken dat er een serieuze aanzet wordt gemaakt om gezamenlijk tot structurele procesverbetering te komen. We willen met zijn allen meer doen dan wettelijk is voorgeschreven. We mogen echter niet vergeten dat Chemelot de levensader voor veel bedrijven en mensen in de regio is en dat er altijd risico’s aan verbonden blijven.

Zwem en Schaatsvoorzieningen

In 2020 moeten we keuzes maken voor de zwem- en schaatsvoorzieningen. Dit doen we in afstemming met de regio en in samenspraak met de Provincie. Voor de zwembaden werken we de besluitvorming uit 2017 verder uit.

In het verkiezingsprogramma van gob hebben we al aangegeven dat de wielerbaan behouden moet blijven. Zeker gezien de vele sportactiviteiten die er georganiseerd worden voor jong en oud.  

We hebben kunnen lezen dat de wielerbaan vanwege schade aan het wegdek voorlopig dicht blijft, we roepen het college dan ook op om Laco aan te spreken op haar onderhoudsverplichtingen.

Parkeren

Er zitten nog een paar scherpe randjes aan parkeren. Bij de behandeling van de begroting 2019 heeft de gemeenteraad besloten de parkeertarieven in het Zuyderland ziekenhuis te verhogen. Deze maatregel, genomen in het kader van de bezuinigingen, wordt door patiënten en bezoekers als zeer pijnlijk ervaren, omdat zij geen of slechts gedeeltelijk een keuze hebben om geen gebruik te maken van de parkeergarage bij het Zuyderland ziekenhuis;

We dienen hierbij mede namens ……………………. een motie in om e.e.a te onderzoeken, zodat we dit in de discussie bij de kadernota 2020 kunnen betrekken. De motie is rondgezonden en de inhoud is dus al bij iedereen bekend.

Daarnaast hebben we, met name van de ondernemers uit Sittard, reacties ontvangen dat het dagtarief €10,00 als erg hoog wordt gezien. Dit wordt reeds bekeken, kan het college ons informeren over de stand van zaken.

Evenementenbeleid

Als gob hechten we grote waarde aan het nadrukkelijk vermarkten van Sittard-Geleen. Dat er dus sterk wordt ingezet op het verbeteren van het imago van onze prachtige gemeente. Het oktoberfeest, het ST Rosafestival, de grote kermissen in Geleen en Sittard leveren een belangrijke bijdrage aan het vermarkten van Sittard-Geleen, maar ook de MP-feesten en het Paesjfestival als onderdeel van de Paasmarkt in Born leveren hieraan hun bijdrage. Iets waar we als gob trots op zijn. Het voortbestaan van deze evenementen willen we absoluut niet ter discussie stellen.
Echter uit het Berenschotrapport blijkt onder meer, dat evenementen niet of weinig bijdrage aan het imago van de stad, dat de geldende gemeentelijke processen en voorschriften niet in acht worden genomen, dat de financiële verantwoording m.b.t. de inkomsten en uitgaven niet transparant zijn en dat de productiewerkzaamheden en programmering buiten de organisatie geplaatst dienen te worden.

Het gob wil derhalve, zoals door de portefeuillehouder is toegezegd tijdens de gehouden themasessie, op korte termijn de discussie voeren over het toekomstige evenementenbeleid en de wijze van uitvoering daarvan.

Samen ambassadeur..

Sittard-Geleen is een aantrekkelijke plek voor ondernemers en bedrijven om zich te vestigen. Sittard-Geleen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen.

Laten we dat voldoende zien? Laten we zien wat we te bieden hebben?

Het liefst zou gob zien dat wij voor onze gemeente een ‘stadsmakelaar’ zouden hebben. Een accountmanager bedrijven en wonen. Een ‘aanjager’ die kan schakelen, verbinden en uitvoeren. Iemand die de kansen in onze stad en regio ziet en benut. Iemand die over grenzen heen kan kijken. Iemand die ons onderscheidend vermogen als gemeente weet te vertellen aan de buitenwereld. Iemand die weet hoe het in ‘subsidieland’ werkt en kan sturen en verbinden om de weg te wijzen om Europese subsidies te verwerven. Iemand die stuurt op groei. 

Wij realiseren ons dat al deze eigenschappen niet in 1 persoon te verpakken zijn. Echter realiseren wij ons ook wat wij WEL hebben. Ca. 92.500 inwoners. Een actief en goed bedrijfsleven. Stakeholders. Goede onderwijspartners. Een gemeentelijke organisatie waarin cultuuromslag en opgave gericht werken met stip op 1 komt te staan. 37 raadsleden die samenwerken aan een cultuuromslag.

Dus eigenlijk zijn wij met zijn allen ambassadeur, en samen kun je meer dan 1 stadsmakelaar. Laten we er allen voor gaan, om partijen te verbinden waar het mogelijk is, te werken aan onze reputatie, identiteit en imago. Wij doen een oproep aan het college om binnen de eigen organisatie volop in te zetten op het ‘ambassadeurschap’ voor onze gemeente. We zullen hier als gob de vinger aan de pols blijven houden en regelmatig naar de voortgang vragen!”

Tot slot voorzitter, willen wij nog even stilstaan bij een aantal mooie resultaten die reeds gerealiseerd zijn of gerealiseerd gaan worden.

  • We hebben de mogelijkheid tot het aankopen van het V&D-pand. Zodat er Retail meters uit de markt gehaald kunnen worden. Dit draagt bij aan het toekomstbestendig maken van de binnenstad.
  • Het voormalige Kleesj wordt omgetoverd tot Hilton Hotel. Als eerste gemeente buiten de Randstad hebben wij een Hilton in onze stad. Hoe mooi is dat!
  • De nieuwe ontwikkelingen van het rijks monumentale complex Mariahof.
  • Het Dacapo college heeft zijn plek gekregen op de Havikstraat en is daarmee toekomstbestendig.
  • En we hebben een aantal knelpunten opgelost, zoals op het gebied het onderhoud van de wegen en veiligheid
  • De Trendbreuk, de proeftuin Geleen, bijverdienen in de bijstand allemaal mooie ontwikkelingen die van toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid en de economie.

Daarom sluit ik dan ook graag af met onze merkbelofte:

gob, vanuit het hart, jong en oud, samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp en stad