gob sittard geleen politiek
gob sittard
gob politiek limburg
gob online
gob
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob politieke vereniging
gob geleen
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Duurzame energie in balans met leefbaarheid en economie.

(bijdrage gob tijdens raadsvergadering 7 mei door raadslid Ivo Tillie)

Duurzame energie is belangrijk.

Niet alleen vanwege de afspraken in het klimaatakkoord, maar vooral voor een leefbare en gezonde toekomst voor iedereen.

Dat daarvoor projecten opgezet moeten worden, waar soms ook ongemak ervaren wordt, is voor allen helder.

Om het draagvlak bij alle betrokken omwonenden en bedrijven te vergroten zijn al tegemoetkomingen getroffen. Het mogen gebruiken van de opgewekte energie tegen een laag tarief en de financiële bijdrage in een soort leefbaarheidsfonds zijn daarbij een goede aanzet.

Gob heeft bij deze ontwikkeling steeds aandacht gevraagd voor het behoud van de leefbaarheid.

Dit is een doorlopend proces, waarbij het belangrijk is het gesprek te blijven voeren met de betrokken omwonenden en bedrijven.

Wij hebben ons de afgelopen weken vooral zorgen gemaakt over het geluidsrapport, de veiligheidscontouren en de communicatie met de bedrijven en dan met name over de economische consequenties.

In de reactie van Cauberg-Huygen op het geluidsrapport van Royal Haskoning werd aangegeven, dat het rapport niet volledig was.

De RUD heeft inmiddels gekeken naar de reactie van Cauberg-Huygen en aangegeven dat hun kanttekeningen geen afbreuk doen aan de correctheid van het rapport van Royal Haskoning.

We hebben als gob kennisgenomen van die reactie van de RUD en daarna ook van de reactie van Cauberg-Huygen op het stuk van de RUD, waarin ook gesproken wordt over juridische haalbaarheid van het akoestisch rapport.

Kan de wethouder over die laatste reactie van Cauberg-Huygen aangeven wat zij daarvan vindt?

De RUD, Royal Haskoning en Cauberg-Huygen zijn allen gerenommeerde organisaties, die zich op essentiële punten tegenspreken.

Wij hebben als fractie niet de deskundigheid in huis om dit verder te kunnen beoordelen. Ons rest dus niets anders dan de ontwikkelingen af te wachten.

Mocht er een rechtszaak komen, dan zal de rechter zich zeer zeker door deskundigen laten bijstaan en zal blijken welke de juiste berekeningen en adviezen zijn.

We willen wel nadrukkelijk vragen om na de keuze van de windturbine nog eens heel kritisch te kijken naar de cumulatieve geluidsoverlast tegen het kader van de door de RUD aangegeven maatwerktabel.

Over de veiligheidscontouren hebben verschillende bedrijven nu hun zorgen geuit. De wethouder heeft aangegeven dat de landelijke normen voor de veiligheidscontouren in acht zijn genomen en er dus geen onacceptabele risico’s zijn.

Wel willen we de wethouder vragen om de komende weken persoonlijk contact op te nemen met de direct betrokken bedrijven, zodat daar alle zorgen weggenomen kunnen worden.

Een aantal bedrijven heeft inmiddels aangegeven, dat zij door het plaatsen van de windturbines en de daarbij horende veiligheidscontouren beperkt worden in hun uitbreidingsmogelijkheden.

Daarvoor zullen zij waarschijnlijk planschade indienen.

De wethouder heeft daarover gezegd, dat dit allemaal voor rekening zal komen van Engie en wij als gemeente géén financieel risico zullen lopen.

We willen uiteraard de komende weken geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen rondom de geluidsoverlast en dus duidelijkheid over de akoestische rapporten. En ook meer informatie over de economische consequenties.

Dan kunnen we met die informatie en de zienswijzen over een paar maanden een zorgvuldige beslissing nemen.

Kortom:

Laat ik even heel duidelijk zijn. gob is vóór duurzame energie, daarom maakt het dit dossier ook zo moeilijk. We hebben gewikt en gewogen om ervoor te zorgen dat de goede balans gevonden moet worden tussen duurzame energie, leefbaarheid en economie in Holtum Noord.

Zodat Sittard-Geleen voor zowel jong als oud een leefbaar en economisch sterke gemeente kan zijn en blijven.

stemverklaring

Als gob hebben wij voorgestemd omdat wij het proces niet willen stagneren. Onderstaande stemverklaring hebben wij daarbij afgegeven

Stemverklaring:

Het gob is van mening dat in dit hele traject veel ruis op de communicatielijn is geweest. En die communicatielijn was nog niet eens digitaal.

De komende weken zullen de door de wethouder toegezegde gesprekken, de beantwoording op de inkomende zienswijzen en de nieuwe akoestische berekeningen meer duidelijkheid gaan geven.

Zoals de wethouder al aangaf komt het dan terug in de raad.

We willen de klimaatafspraken voor een betere wereld niet vertragen en stemmen dus in met dit voorstel met aandacht voor de juiste balans tussen leefbaarheid, economie en duurzaamheid.