gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg
gob geleen
gob
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
politiek sittard geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

‘Pas op de plaats’ voor windmolenpark Holtum Noord.

De laatste begrotingsbespreking van deze raadsperiode. Een bijzondere tijd hebben we met elkaar gehad in de afgelopen vier jaar. Twee colleges zijn er gevormd. Een addendum op het coalitie akkoord. Soms waren we elkaar kwijt. Echter iedereen heeft altijd de intentie gehad om elkaar weer te vinden. Evenwicht en veerkracht waren daarbij de toverwoorden. Wij, de politieke groepering gob, hebben het belangrijk gevonden, in dit gehele proces, om samen tot de beste resultaten komen. Om in gezamenlijke lijn met een zo groot mogelijke raadsbrede steun tot beslissingen te komen. Ook in aanloop tot de kadernota, Toekomstvisie en de besprekingen van deze financiële stukken. De werksessie was dan ook een feit! Wij hebben het als zeer prettig ervaren om dossiers in gezamenlijkheid voor te bereiden. Tuurlijk moeten we nog oefenen. Maar voor ons smaakt het naar meer. En wij blijven ons dan ook inzetten om deze raadsbrede werkwijze voort te zetten.

In de afgelopen jaren hebben wij vele bezuinigingen doorgevoerd om onze financiën weer op orde te krijgen. Problemen waar alle gemeenten mee te maken hebben. Ook deze problemen hebben wij in gezamenlijkheid opgelost. Waarvoor dank aan allen. Wij kunnen weer vooruit kijken en de gemeente van het slot halen. Waar wij enorm blij mee zijn is dat de openbare ruimte weer op het juiste niveau onderhouden kan worden. Want een leefbare woonomgeving voor onze inwoner en ondernemer vinden wij ontzettend belangrijk. Is alles weer spik en span. Zeker niet. Moet het beter? Ja! Het begin en de intentie is er. Uitleg waarom zaken nu nog niet kunnen zoals het zou moeten hebben we gehad. Wij houden het nauwlettend in de gaten. Doorpakken is ons credo.

Gelukkig hebben we nog een aantal bezuinigingen kunnen terugdraaien, zoals het mantelzorgcompliment, de hondenbelasting en de woonlasten voor de woningen.

Aan de knop van de niet-woningen hebben we nog niet kunnen draaien. En dan betreuren wij. We moeten ons allen realiseren dat wij als Sittard-Geleen de duurste gemeente van Nederland zijn om in te ondernemen. Onze OZB niet-woningen is al jaren torenhoog. Zowel het groot bedrijf als het klein bedrijf klaagt hierover. Wij zijn van mening dat er extra inzet gepleegd moet worden om nu eindelijk eens differentiatie aan te kunnen brengen bij de OZB niet-woningen. Het MKB moet ruimte krijgen om te innoveren. Wij hebben hiervoor dan ook een motie ingediend.

Om niet te blijven hangen in, wat is er NIET, ga ik graag verder met wat is er WEL.

Er ligt een voorstel voor om € 500.000 als stimuleringsfonds vrij te spelen voor het MKB. Dit juichen wij toe. Wij kondigden in de ronde aan dat wij hiervoor een motie zouden indienen. NIET, omdat wij willen bepalen waar dit geld aan besteed gaat worden. Dat willen wij nu juist niet.

Raad en college moeten niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Wel zijn wij van mening dat het belangrijk is om de ondernemer de hand toe te steken. Help ze om deze middelen goed voor onze economie in te zetten. Dat is voor ons allemaal belangrijk en zeker voor de kwetsbaren onder ons. De wethouder gaf aan dat het MKB het best lastig vindt om aan te geven waar nu specifiek de behoefte ligt. Wij stellen voor dat de wethouder een werksessie organiseert in januari 2022, met de ondernemerscollectieven en dat zij onder externe begeleiding, met behulp van design thinking, lees Leon Klinkers en Paulien Strijland, samen komen tot de juiste invulling van deze gelden. Out of the box denken en handelen. Aan de slag met veel energie, met resultaat en dan doorpakken. We hebben afgelopen donderdag kunnen zien wat de Stadslabs met hun Stadsmakers van meerwaarde zijn voor onze gemeente. Hoe mooi zou het zijn als deze € 500.000 zomaar een maatschappelijke waarde van een miljoen of meer vertegenwoordigen. Met deze toezegging is onze motie overbodig.

Dan de windmolens. Iedereen weet dat dit voor ons een zeer moeilijk dossier is. Echter hebben wij de verantwoordelijkheid om het algemeen belang te dienen en dat dient als basis voor onze besluitvorming. Er zijn dan ook nog geen doorslaggevende argumenten geweest waarom wij tegen windmolens kunnen zijn. Wij hebben namelijk als gemeente onze verantwoording te nemen in de energietransitie. Echter na de uitspraak van Raad van State, is ons standpunt, pas op de plaats. Geen eigen normering. Wij zijn van mening dat een eigen normering geen tijdwinst zal opleveren. Deze zal juridisch aangevochten worden en nog belangrijker……hier zal geen draagvlak voor zijn. Wij dienen dan ook SAMEN MET PVV, WAARVAN OOK IEDEREEN WEET DAT TOM ROEST NAMENS PVV ZEER BETROKKEN EN ACTIEF IS IN HET DOSSIER WINDMOLENS, een motie in, waarin wij oproepen om GEEN eigen normering toe te staan. Stadspartij en CDA zijn mede indiener.

Dan de ontwikkeling op de voormalige ESCS locatie. Wij zijn van mening dat meer groen en economie samen in hand in hand kunnen. Tijdens de bijeenkomst van 3 november heeft de actiegroep Wij Schwienswei een pleidooi gehouden voor een derde variant. Wij waarderen de actiegroep om hun nastreven van idealen en constructieve werkwijze. Burgerparticipatie hebben wij hoog in het vaandel. We plakken geen label op een 1e, 2e of 3e variant. Wat wij wel belangrijk vinden is groen en stimuleren van de economie. In welk jasje, dat is voor ons nog een open boek. Ga samen aan de slag en kom met een voorstel terug bij de raad. In gezamenlijkheid dat is onze enige voorwaarde.

De mens centraal, u hebt Ivo dat vaak horen aanstippen in onze bijdrages in de ronde. Dat vinden wij belangrijk. Er is veel armoede. En dan hebben we het nog niet over de onzichtbare armoede. De energielasten rijzen de pan uit. Corona hebben wij nog niet onder controle. De zorg is overbelast. Mensen hebben psychische problemen door de tweespalt in de samenleving die zij ervaren. Jongeren hebben het zwaar. Van iedereen wordt veel veerkracht verwacht. En bij velen is dat niet meer mogelijk. Elkaar helpen waar dat kan is noodzaak. Maatwerk leveren waar nodig. Stel de mens centraal.

Nogmaals kom ik terug op het bedrijfsleven. Waarom is dat zo belangrijk? Het kabinet hanteert de lijn dat er meer Bruto Nationaal Product (BNP) moet worden gerealiseerd om de huidige welvaart te kunnen behouden. Met andere woorden, minder lasten en meer toekomstbestendigheid middels innovatie. Een bloeiende en groeiende economie is belangrijk voor een vitale en veerkrachtige lokale gemeenschap. Bedrijven zorgen voor salarissen van inwoners, voor werkgelegenheid, voor brede welvaart, voor voorzieningen in de vorm van winkels, horeca en recreatie, voor levendigheid in dorp en stad, voor sponsorgelden voor verenigingen, evenementen en andere activiteiten. Allerhande zaken wat belangrijk is voor onze inwoners. Landelijk gezien zorgen de centra voor 18% werkgelegenheid en de bedrijventerreinen voor 30%. Dat zijn nogal belangrijke getallen! En laten we niet vergeten, al die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die hebben het bedrijfsleven hard nodig en vice versa trouwens ook met de krapte op de arbeidsmarkt. Dus ook hier zorgt een bruisende economie voor de kwetsbaren. De realiteit is dat het MKB een aandeel van minder dan 10% heeft in de innovatie in Nederland. Daarmee is dus niet alleen een groot aandeel van de MKB ondernemers kwetsbaar, maar dus de hele Nederlandse economie en dus ook Sittard-Geleen. De toename van hun aandeel is cruciaal. Kan de wethouder ons vertellen welke stappen hierin genomen worden?

Ook vragen wij u nogmaals aandacht voor de vrachtwagen problematiek op de Kampstraat. De centrale locatie in Echt is er nog niet. We gaan niet handhaven als er geen andere voorziening is. Blijf alert. Zet extra toiletboxen neer indien wenselijk. En lobby waar het kan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Voor de vrachtwagenchauffeurs zelf en zeker ook voor de ondernemers op de Kampstraat en de omwonenden.

Voorzitter, ik kom bijna tot afronding. Maar niet voordat ik een compliment heb gemaakt voor het proces wat wij samen hebben doorgemaakt om tot besluitvorming te komen. Ook voor de ambtelijke organisatie is dit een heel belangrijk proces en zeker geen gemakkelijke opgave. Maar wel een opgave waar zij naar alle eer en geweten gevolg aan gegeven hebben. Ook wensen wij de ambtelijke organisatie heel veel succes in de verdere uitwerking van de Toekomstvisie. Zij zijn namelijk onze mogelijk makers in dit proces. Ondernemende ambtenaren die denken en handelen vanuit de houding…..wat kan wel! Participatie met stip op 1. Zo doen wij dat in Sittard-Geleen.

Tenslotte. Wij kunnen trots zijn op de veelheid van ontwikkelingen in onze gemeente op het gebied van economie, natuur, wonen, en ga zo maar verder. Deze ontwikkelingen brengen veel kansen met zich mee. Kansen, die iedereen kan benutten. Jong en oud. En de kwetsbaren onder ons….. daar zorgen wij samen voor. We zijn extra alert dat zij ook hun kansen verzilveren. En dit alles doen we met maar 1 doel. Samen maken we de stad. Samen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen, voor jong & oud, waarin iedereen zich thuis voelt in dorp en stad.