gob
gob sittard
gob geleen
gob sittard geleen
gob politiek limburg
gob online
politiek sittard geleen
gob politiek geleen
gob sittard geleen politiek
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Bijdrage gob ronde subsidieregeling evenementen 1 april door raadslid Roy Breidenbach

Subsidieregeling evenementen 01-04-2021

Voor ons ligt het concept subsidieregeling evenementen.
Evenementen, een onderwerp waar de afgelopen jaren nogal wat discussies over zijn geweest.

In 2019 heeft Bureau Berenschot het evenementen beleid van de gemeente Sittard-Geleen geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in 13 aanbevelingen waarvan 5 aanbevelingen betrekking hadden op het herijken van de subsidieregeling.

gob is verheugd om te zien dat deze aanbevelingen over zijn genomen in de voorlopige nieuwe subsidieregeling. En we denken ook dat de regeling goed aansluit bij het rapport van Berenschot.

We zijn het ook helemaal eens dat de term On-Brand losgelaten wordt en dat de aansluiting gezocht wordt bij de huidige marketing- en communicatiestrategie van Sittard-Geleen.

gob is ook voorstander van de maximaal drie keer subsidieregel toekennen bij de kleine evenementen zoals in de huidige subsidieregel geschrapt is. Dit voorkomt dat evenementen na het schrappen van de subsidie in de problemen komen.

Wel hebben we nog een aantal verduidelijking vragen betreffende het stuk.

  • Hoe stelt de gemeente het promoten van Sittard-Geleen voor tijdens een evenement?
  • Het evenementen beleid SMART (Specifiek meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden beschrijven het product) Hoe denken jullie de resultaten van een evenement meetbaar te maken?
  • Bij de lokale evenementen daalt de subsidie van € 10.000 bij tenminste 500 bezoekers naar € 5000,00 bij tenminste 500 bezoekers. Is de wethouder niet bang dat hierdoor evenementen al op voorhand in de problemen komen en daardoor geen doorgang kunnen vinden?
  • De artikelen 6 en 9 laten nogal wat ruimte voor interpretatie verschillen.

Bv. Artikel 6 wat zijn resterende kosten?

Het ene jaar is er sprake van een goede kostendekking en een ander jaar kan het minder zijn of kunnen er zelfs grotere tekorten ontstaan.  E.e.a. gelezen hebbende moeten wij concluderen dat alleen resterende kosten worden gesubsidieerd. Betekent dit dat een organisatie geen financiële reserves mag opbouwen om risico’s voor een volgend evenement te dekken? M.a.w. moet er van de opgebouwde reserves het subsidiebedrag worden afgetrokken?

Artikel 9 lid 1. De beschrijving lijkt heel veel op een kaasschaafmethode. Meer voor de hand zou liggen om te kijken naar de kwaliteit en de mate waarin een bijdrage geleverd wordt aan marketing- en communicatiestrategie van Sittard-Geleen, de mate waarin het evenement maatschappelijk draagvlak geniet, de mate van actualiteit, de mate waarin het evenement aansluit bij andere maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten.

Artikel 9 lid 2. De volgorde van binnenkomst is een vreemd criteria. Er zou meer gekeken moeten worden naar marketing- en communicatiestrategie van Sittard -Geleen, de mate waarin het evenement maatschappelijk draagvlak geniet, de mate van actualiteit, de mate waarin het evenement aansluit bij andere maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten. Bijv. maakt een evenement deel uit van het groter geheel, bijv. het Borner Poasj Sjpektakel als onderdeel van de totale Borner paasmarkt. Wat nu als het plafond is bereikt en er komt een geweldig voorstel voor een evenement binnen? Een evenement dat geweldig bijdraagt aan het imago van de stad. Wat dan??

Aan evenementen zijn voor de gemeente meer kosten verbonden. Wat is de visie van de wethouder hoe deze kosten zichtbaar gemaakt worden? Deze vraag is niet technisch bedoeld, maar om de visie qua kostentoerekening aan evenementen als zijnde een product waar de gemeente kosten aan toerekent. Er dient volledige transparantie te zijn betreffende de omvang van het budget dat het de gemeente waard is voor het realiseren van evenementen.

Denk hierbij aan:

Stroomverbruik op het evenementen terrein

Extra reiniging

Extra inzicht toezicht

Inzicht wegafzettingen

Eventueel plantsoen herstel etc.

De burger heeft het recht om te weten waar hun geld aan wordt besteed.

Worden aanvragers van evenement subsidies ook bewust gemaakt op het gebruik van materialen van de gemeente? Dit om de kosten te drukken.

Ja, we hebben wat verduidelijkingvragen maar samengevat vindt gob dat de subsidieregeling een goede stap voorwaarts is.

Tot zover