gob sittard
gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob geleen
gob politiek limburg
gob
gob sittard geleen politiek
politiek sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Wat staat er dan op het lijstje met zaken van de gob-fractie.

Voorzitter,

De wintertijd is weer ingegaan, het is weer vroeg donker en het gaat overal over een man met een baard, een Pieterbaas en over allerlei verlanglijstjes.

Voorzitter,

Ik zie sommigen denken, gaat het nu over politiek of gaat het toch over Sinterklaas? Ik zie Paul Kubben denken: Sinterklaas en politiek, dat zou ook over mij kunnen gaan.

Voorzitter,

Als lokale partij willen we zeker in deze bijdrage zoveel mogelijk wegblijven bij de landelijke politiek en alle verlanglijstjes, ook wel verkiezingsprogramma’s genoemd, van die landelijke partijen. Het voordeel van een echte lokale partij is dat wij de focus toch steeds kunnen houden op onze eigen gemeente.

Voorzitter,

En toch ga ik het in deze bijdrage hebben over lijstjes. Want bij de behandeling van de begroting is het goed om te kijken naar wat we allemaal in de toekomst nog willen. Hoewel terugkijken in de landelijke politiek niet meer gangbaar is en sommige lijsttrekkers daar zelfs angstvallig van willen wegblijven, is het goed om ook even stil te staan bij wat we allemaal hebben gerealiseerd. Onze inwoners en ondernemers mopperen regelmatig en regelmatig terecht, in deze raad wordt veel gemopperd, soms ook terecht, maar we moeten de goede dingen niet uit het oog verliezen.

Wat staat er dan op het lijstje met zaken van de gob-fractie:

 • Trendbreuk: de samenwerking op het gebied van gezondheid, die landelijke interesse geniet;
 • Tegemoetkoming energielasten
 • Realisatie van de Crisis Noodopvang
 • Strategisch huisvestingsplan onderwijs, vandaag vastgesteld en van belang voor goed onderwijs in onze gemeente
 • De MKB green deal
 • De Stadslabs die steeds bekender worden
 • Participatie: nog veel in te winnen, maar het staat hoog op de agenda
 • De eerst hal is opgeleverd.
 • Startsein voor ambtelijke en bestuurlijke huisvesting. Een goede werkomgeving is van belang om goed werk te kunnen leveren en om nieuwe mensen aan te trekken.
 • De Motie Groen: Dat geel en groen goed samen gaan, wist de heer Paauwe natuurlijk al. We wachten de groenagenda af en hopen vooral dat er op relatief korte termijn ook al concrete uitvoering gegeven kan worden aan bepaalde zaken.
 • Spectaculo: een prachtig evenement dat nog voort is gekomen uit een door mij ingediende motie over het straattheater. We hopen dat dit een vervolg krijgt en waar mogelijk ook in andere delen van de gemeente

Kortom, Voorzitter, hoewel er nog heel veel te doen is, zijn er ook zeker zaken waar wij als gob-fractie met tevredenheid naar kijken en waar we als gemeente trots op mogen zijn.

Voorzitter, ik heb eerder benoemd dat het echt de tijd is van de verlanglijstjes. En hoewel zelfs Sinterklaas niet alle wensen kan vervullen, zijn er bij de gob-fractie toch een paar zaken die we willen benoemen en waar we extra aandacht aan willen besteden de komende tijd:

 • De schop in de grond bij de Unilocatie. Een dossier waar al veel over is gezegd en geschreven, maar Obbicht en Grevenbicht verdienen het dat de school en het sportpark er nu echt gaat komen.

 

 • Doorpakken bij ’t Anker. Voorkomen dat verenigingen alternatieven gaan zoeken en wegtrekken.

 

 

 • Verduurzamen van schoolgebouwen door zonnepanelen op de daken van scholen te leggen.

 

 • Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Uit de begroting blijkt dat de gemeente haar rol pakt als het gaat om de verduurzaming van accommodaties die eigendom zijn van de gemeente. Voor inwoners en bedrijven zijn ook er diverse regeling om te verduurzamen. Voor accommodaties in eigendom van stichtingen, denk vooral aan gemeenschapshuizen, zijn dergelijke regelingen er niet of nauwelijks. Met de motie wil gob een regeling in het leven roepen voor financiële ondersteuning voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties om te kunnen verduurzamen. Op die manier kunnen zij de kosten verlagen en bieden we deze belangrijke organisaties en ontmoetingsplekken een steun in de rug om te kunnen blijven voortbestaan. Daar waar de gemeente eigenaar is, vragen wij de gemeente een goed verhuurder te zijn en daar waar nodig en mogelijk actie te ondernemen, denk aan de ketel van VV Sittard.

 

 • Maar als we het hebben over verenigingen moeten we het niet alleen over financiën hebben. Gemeenschapshuizen kunnen lastig een uitbater vinden, verenigingen hebben te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Tegelijk hebben we – zeker in onze gemeente – te kampen met vergrijzing en gaan de komende jaren veel mensen met pensioen. Gob zoekt naar een mogelijkheid om de mensen die met pensioen gaan en verenigingen die een tekort hebben aan vrijwilligers bij elkaar te brengen. Daarnaast zoeken wij naar een mogelijkheid om bijvoorbeeld bestuurlijke of administratieve taken overkoepelend te regelen, zodat individuele vrijwilligers geholpen worden bij administratie, aanvragen subsidies en vergunningen. Taken die vaak ingewikkeld zijn, terwijl vrijwilligers zich met hun vereniging bezig willen houden.

 

 

 • Verduurzamen is en blijft uiteraard een belangrijk onderwerp. In Heerlen ligt de woon- wijzer- winkel. Een plek waar mensen terecht kunnen met vragen over duurzaamheidsmaatregelen die ze kunnen treffen, maar ook met vragen over subsidies. Een dergelijke winkel in Geleen zou mooi passen bij het idee dat we hebben voor Geleen. Ik verneem graag hoe de wethouder daarover denkt.
 • Doorpakken bij het Huis aan de Markt

 

 • Onze raad zal zich binnenkort buigen over het detailhandel beleid. Misschien nog wel belangrijker is dat er daarna een goed uitvoeringsbeleid komt en dat daar de nodige middelen aan gekoppeld worden. In de optiek van de gob-fractie is dit beleid immers meer dan alleen welke winkel waar zou mogen komen. Het gaat ook om impulsen voor de centra, groen in die centra, parkeren, het aantrekken van nieuwe ondernemers en om wonen boven en tussen winkels. Wij zullen daar bij de bespreking van dat stuk nog uitgebreid op terugkomen.

 

 

 • In de begroting is ook een passage opgenomen over het aan elkaar verbinden van fietsroutes naar gebieden in Geleen. De gob-fractie heeft eerder al aangegeven dat zij graag een fietsroute om de hele gemeente zou zien. In onze optiek ligt er al een heel deel en moeten er nog een paar gebieden aan elkaar gekoppeld worden. We dagen het college uit om dit te realiseren.

 

 • Verbetering dienstverlening. Dit blijft toch een aandachtspunt en iets dat we blijven terug horen van mensen. Het gaat dan om de bereikbaarheid van ambtenaren, teruggebeld of gemaild worden, de doorlooptijd van vergunningaanvragen en het in staat zijn om überhaupt antwoord te geven op vragen. We weten dat er veranderings- en verbeterslagen zijn en worden gemaakt, maar kunnen dit punt niet genoeg blijven benoemen. Vertrouwen in en een betrouwbare overheid begint ook bij dit soort zaken

 

 

 • Invulling kantorenpark. We hebben allemaal kennis kunnen nemen van de kantoorpanden die leeg komen te staan. We roepen het college op om in overleg te treden met het bedrijfsleven, aannemers en projectontwikkelaars om een nieuwe invulling te geven aan die panden. Denk daarbij aan mooie initiatieven als C-Mill in Heerlen en uiteraard PIT-ground in onze eigen gemeente.
 • Ten slotte nog de Toon Hermans-expositie. We hebben een theater dat de naam van Toon draagt, maar we moeten meer ‘Toonen’ als we ons echt hiermee willen profileren.

 

Voorzitter, de gob-fractie kan akkoord gaan met de voorliggende voorstellen. Wij vragen wel opnieuw aandacht voor het leesbaarder maken van de begroting en met name de digitalisering. Ook vragen wij om vaart te maken met uitvoering. Het gaat toch nog vaak over onderzoeken of beleid maken. Wij, maar zeker onze inwoners en ondernemers willen echter ook concrete resultaten zien. Soms zoals in het lijstje dat ik eerder heb benoemd, maar soms ook gewoon iets kleins, zoals wat meer groen in stad, dorp of wijk of de bouw van nieuwe woningen.

Voorzitter, dan nog de amendementen en moties van andere partijen. Helaas zijn er veel op het laatste moment binnengekomen en hebben wij nog niet de gelegenheid gehad om ze te bespreken.

Waar ik wel al iets over kan zeggen:

 • Motie PIT over onzekerheden gemeentefonds. Ook de recente brief over de septembercirculaire maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk dit signaal is. Op deze manier heeft onze gemeente geen mogelijkheid om te begroten op de lange termijn en kunnen we ook bepaald beleid geen vorm geven. Wij dienen deze motie dan ook graag mee in.
 • Motie PvdA/GL over verlengen CNO. Wij vinden: afspraak is afspraak en dat we ons geen betrouwbare overheid tonen als we nu alweer gaan praten over verlenging. Er is nog veel te doen over de spreidingswet en ook andere gemeentes mogen hun rol pakken. Wij zullen deze motie niet steunen.
 • Motie D66/Gob over de trein van Eindhoven naar Aken. Wij zien absoluut de voordelen en het belang van zo’n verbinding en hebben deze motie mee ingediend.
 • Motie D66 over buurtalen. Onze eerste reactie: laten we eerst eens zorgen dat onze kinderen fatsoenlijk Nederlands leren spreken en schrijven en laten we onze aandacht ook meer richten op het behoud van ons dialect. Op die gebieden is nog veel te winnen. Wij wachten echter ook even de reactie van het college af.
 • Motie CDA en D66 over stadsvlag en stadswapen. In de motie wordt gemeente en stad door elkaar gebruikt. Wij menen dat een gemeentevlag en -wapen mooi zou kunnen zijn, maar door het woord stad te gebruiken, lijkt er ook getornd te worden aan de bestaande stadswapens en dat lijkt ons niet de bedoeling. Met een gemeentevlag en wapen kunnen wij instemmen
 • Motie CDA straatje erbij. Er lopen al enkele goede initiatieven. Denk aan: Einighausen, Oude school Obbicht, Mavo Born, Vrangendael en Hart van Sittard. Desondanks wij vinden ook dat er nog meer woningen moeten komen. Wij hebben wat meer twijfels bij de vraag of er dan in de buitengebieden gebouwd zou moeten worden. Wij zouden in elk geval graag zien dat er ook gekeken wordt er in de stad, het dorp of de wijk nog inbreidingsmogelijkheden zijn. Indien CDA bereid is dit ook mee te nemen in de motie zullen wij deze motie graag steunen.

Ten slotte voorzitter. In 2026 bestaat niet alleen onze gemeente 25 jaar, maar is het ook 50 jaar geleden dat in Geleen de eerste LVK-finale werd gehouden. Hoe mooi zou het zijn als vanuit heel Limburg mensen met de trein van Eindhoven naar Aken naar Sittard-Geleen komen voor de finale van het LVK 2026. Met de bekende evenementen, Spectaculo, maar zeker ook het OLS heeft onze gemeenschap aangetoond dit soort evenementen aan te kunnen. Wellicht kan het college een balletje opwerpen bij de organisatie. De nieuwe gemeentevlag kan dan mooi wapperen en na Toon en Bertha kunnen we laten zien dat er nog genoeg muziek in deze gemeente zit.