gob sittard geleen politiek
gob politiek geleen
gob
gob sittard
politiek sittard geleen
gob geleen
gob sittard geleen
gob politieke vereniging
gob online
gob politiek limburg

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Raadsvergadering 28 maart

Raadsvergadering 28 maart…er stond 1 agendapunt op de agenda dat om besluitvorming vroeg die avond en wel vervanging begrotingskaders.

Ons lag het voorstel voor:

1)         Het positieve begrotingssaldo zijnde € 870.000,00 in de jaarschijf 2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2)         De nieuwe begrotingskaders geven geen ruimte om zaken financieel te compenseren. Daarom wordt ons voorgesteld om de openstaande moties met financiele consequenties als afgedaan te beschouwen

3)         Alle meevallers dienen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve. Tekorten en tegenvallers worden opgelost binnen de bestaande budgetten.

Een financiële meevaller kan indien er m.b.t. het betreffende budget  een bezuinigingstaakstelling gerealiseerd dient te worden, voor de bezuinigingstaakstelling worden ingezet, maar is dit niet het geval, dan gaat de financiële meevaller naar de  algemene middelen, teneinde onze reserve en weerstandsvermogen op orde te brengen.

Om te komen tot een bestuurlijk afsprakenkader met de provincie is voor ons allen van wezenlijk belang. In dat bestuurlijk afsprakenkader kunnen wij als raad samen met college en provincie inventariseren welke projecten noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van Sittard Geleen Born te blijven stimuleren. Ontwikkelingen waar onze inwoners, onze bedrijven en onze maatschappelijke instellingen op zitten te wachten. En waar zij ook een rol in willen spelen.

Onze fractie heeft haar steun uitgesproken aan het college, zodat zij er alles aan kunnen doen om tot een bestuurlijk afsprakenkader te komen en met de voorstellen die voorliggen alweer een stap te zetten om onze financiën op orde te krijgen. Wij willen vooruit met deze stad. Dat is deze stad waard!

Dan nog ter verduidelijking het volgende:

We hebben als raad pijnlijke bezuinigingsbeslissingen moeten nemen, onder meer aangaande de verhoging van de ozb, de parkeertarieven, onderhoud openbare ruimte etc. Toch kunnen jullie in de krant regelmatig lezen over door de gemeente Sittard-Geleen gedane financiële investeringen. Dit zijn investeringen op basis van de door de raad vastgestelde en de provincie goedgekeurde begroting, zijnde investeringen waarvoor door de gemeente al verplichtingen waren aangegaan voordat de bezuinigingsbeslissingen aan de orde waren en dus was het vanwege deze aangegane verplichtingen niet meer mogelijk hierop te bezuinigen