gob sittard geleen
gob politiek geleen
gob politiek limburg
gob
politiek sittard geleen
gob online
gob politieke vereniging
gob sittard geleen politiek
gob geleen
gob sittard

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Standpunt raadsfractie gob inzake dossier “Het Anker”

Standpunt raadsfractie gob inzake dossier “Het Anker”

Tijdens de Raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad het volgende besloten inzake ‘Businessplan nieuwe plannen Het Anker’:

In te stemmen met de verdere uitwerking van de renovatievariant in de businesscase Het Anker, waarin tevens de lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en instructiezwemmen is uitgewerkt. De renovatie van Het Anker betreft een brede configuratie met sporthal, tennisbanen inclusief tennisaccommodatie, voetbal(kunst/gras)velden inclusief voetbalaccommodatie; In te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen, exploitatiebegroting en
financiering op basis van:

a .het aangaan van een exploitatieovereenkomst van 2 x 10 jaar
b. gesprekken met de verenigingen samen met Het Anker en de gemeente
c. nader onderzoek extra investeringen en opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen

 In de afgelopen maanden is er, met name bij de gebruikers van Het Anker, onduidelijkheid en onrust ontstaan over de toekomst van Het Anker.

Wat is er in de afgelopen maanden gebeurd?

Op 26 oktober 2023 heeft het college van de directie van Het Anker BV een geactualiseerd vernieuwbouwplan ontvangen. In de begeleidende brief geeft de directie aan dat na verbouwing van de gemeente een jaarlijkse exploitatiebijdrage nodig is van € 1.681.000.  Daarnaast vraagt de directie om met ingang van 2024 de exploitatiebijdrage te verhogen met  €  92.738  per  jaar,  vanwege de gestegen energiekosten.

De geraamde exploitatiebijdrage na verbouwing is hoger dan het bedrag waar in het raadsbesluit van 24 februari 2022 is uitgegaan.

Op 12 december 2023 heeft het college besloten om de exploitatieovereenkomst niet te verlengen, om daarmee ‘het heft meer  in  eigen  hand!’ te nemen.  De reden  hiervoor ligt in de door Het Anker BV  berekende jaarlijkse exploitatiebijdrage die  veraf ligt van het raadsbesluit van februari 2022.  De exploitatie door Het  Anker BV in de huidige vorm eindigt  daarmee op 31 december 2024.  Dat heeft het college in een  gesprek op 21  december  2023  aan  de  vertegenwoordigers  van  Het  Anker  BV (schriftelijk)  meegedeeld.

De vertegenwoordigers van Het Anker BV (exploitant) en De Witse BV (eigenaar) verzochten tijdens dit gesprek, om (de gevolgen van) dit besluit intern te kunnen bespreken. Daarop is een vervolgafspraak gemaakt voor 30 januari 2024. Op 25 januari 2024 deelden de partijen schriftelijk mee dat zij met het college in gesprek willen (blijven) om een ander plan voor sportcomplex Het Anker te maken. Tijdens het overleg van 30 januari 2024 werd daarvoor opnieuw tijd gevraagd. Dat paste niet in de intentie van het besluit om de exploitatieovereenkomst niet te verlengen. Wel is afgesproken dat het college verder praat met Sportfondsen Nederland (mede eigenaar) om de mogelijkheden qua exploitatie te bekijken. Dit gesprek heeft 1 maart plaatsgevonden. Sportfondsen Nederland heeft ervaring in het realiseren en exploiteren van sportcomplexen. Samen met het college gaan zij meedenken over een toekomstbestendige en betaalbare sportvoorziening met een gunstiger exploitatieperspectief. Sportfondsen Nederland komt begin mei 2024 met een uitgewerkt voorstel.
De verenigingen die gebruik maken van Het Anker zullen 17 april 2024 uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de verenigingen meegenomen in de overwegingen en het toekomstige proces.

Het college wil verder met een nieuwe uitgangssituatie. Het doel is een adequate, toekomstbestendige en betaalbare sportvoorziening die past in het cluster Born, Buchten en Holtum, ook vanaf 1 januari 2025.

Standpunt raadsfractie gob

Eind vorig jaar werd duidelijk dat de eerder besloten verbouwing van het Anker veel meer kost dan gepland. Zoals het er nu uitziet stopt de huidige exploitatie op 1-1-25. Wat de politieke groepering gob betreft is ons standpunt in deze heel helder. We houden vast aan de uitgangspunten van het besluit dat de gemeenteraad op 24 februari 2022 heeft genomen. Dat betekent onder andere dat er een sporthal, tennisbanen inclusief tennisaccommodatie, voetbal(kunst/gras)velden inclusief voetbal accommodatie moeten komen. Ook een lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en instructiezwemmen hoort daar wat ons betreft bij.
Voor de raadsfractie gob is het van uitermate belang dat dergelijke voorzieningen voor de inwoners van Born, Buchten, Holtum en omstreken behouden blijft. In het belang van de leefbaarheid in de kleine kernen en de gezondheid van onze inwoners. De raadsfractie gob zal zich er daarnaast ook voor inzetten dat de verenigingen, gebruikers en personeel snel duidelijkheid krijgen over de situatie vanaf 1-1-2025.

Standpunt raadsfractie gob inzake dossier Het Anker