gob geleen
gob politiek limburg
gob sittard
gob politiek geleen
politiek sittard geleen
gob sittard geleen politiek
gob sittard geleen
gob online
gob
gob politieke vereniging

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Van afval tot grondstof, met een goed serviceniveau.

Voorzitter

De gob fractie is voorstander om te werken naar een circulair afvalbeleid en onderstreept de gedachten dat we afval meer moeten gaan zien als grondstof. Om dit te bereiken is gob van mening dat de communicatie vanuit de gemeente samen met RWM, bewustwording en de gedragsverandering van de inwoners cruciaal is om de gestelde doelen te behalen. Daarbij is gob wel van mening dat de gestelde doelen erg ambitieus zijn.

Vragen en opmerkingen ophaalfrequentie.

Hoe denkt de wethouder over de eventuele gevolgen van het verlagen van de ophaalfrequentie van restafval naar 1x per maand?

In het uitvoeringsplan wordt aangeven dat er geen plan is voor de aanpak van de huidige problemen van dumping en bijzetting. De frequentie verlaging zou tot gevolg kunnen hebben dat zeker het dumpen gestimuleerd zou kunnen worden. In het uitvoeringsplan wordt aangeven dat men dit wil onderzoeken. Ons lijkt dat andere gemeentes ons wellicht al zijn voorgegaan om dit te onderzoeken. Wil de wethouder onderzoeken of hieromtrent eventueel al cijfers bekend zijn en/of er al succesvolle aanpak in andere gemeenten bekend is?

Door de frequentie van het ophalen van de restafvalcontainer te beperken tot 13x per jaar wordt beschreven in het uitvoeringsplan dat dit vooral nodig is om de inwoner te stimuleren meer te scheiden tussen Rest, Gft/GFE en PMD afval.  De gob fractie heeft haar bedenkingen of de inwoner dit niet meer gaat voelen als een verlaging van de service zeker met het oog op het stijgende tarief. Communicatie is ons inziens van groot belang voor invoering. Hoe ziet de wethouder dit?

Eventuele bedenkingen van de inwoners.

Vooral in de zomermaanden zullen de inwoners bedenkingen hebben bij het scheiden van voornamelijk het GFE afval i.v.m. rotten en de daarbij komende stank en ongedierte overlast. De gob fractie vraagt de wethouder of hij bereidt is te onderzoeken of het mogelijk is dat de inwoners gratis biozakken (net als PMD zakken) ter beschikking gesteld krijgen als stimulering om GFE meer te gaan scheiden van het restafval? De biozakken kunnen bijdragen aan het voorkomen van stank en ongedierte overlast.

Ook is de gob fractie van mening voordat gestart kan worden in Q1 2023 met het verlagen van de ophaalfrequentie restafval, dat duidelijk moet zijn hoe omgegaan gaat worden met Luiers, stoma- en incontinentiemateriaal. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheden van de verschillende doelgroepen. Kan de gemeenteraad hierover geïnformeerd worden zodra hierover meer bekend is?

Vragen en suggesties omtrent uitvoering RWM en rol gemeente.

Ondernemers zijn grotendeels verantwoordelijk voor hun eigen afvalstromen ons lijkt de taak van gemeente beperkt tot communicatie en stimulering. Een grotere rol voor de gemeente lijkt ons inziens in de bewustwording en het stimuleren in het onderwijs zoals ook beschreven in het uitvoeringsplan. Wij willen de wethouder meegeven te denken over een bewustwordingscampagne om al vroeg te stimuleren dat verschillende afvalstromen gescheiden dienen te worden binnen en buiten het schoolterrein. Men zou dan kunnen denken aan afvalbakken aan te brengen in samenwerking met de scholen waar het mogelijk is Rest, PMD en GFE afval gescheiden kan worden door de leerlingen zelf.

Milieuparken.

In het uitvoeringsplan komt naar voren dat gekeken dient te worden naar de milieuparken. De wethouder heeft hierover aangegeven tijdens de ronde van afgelopen week over het rekenkamerrapport afval dat dit een thema gaat worden in de komende 2 jaar. We vragen de wethouder kaders op te stellen en de raad in de gelegenheid te stellen deze te beoordelen. Daarbij willen we de wethouder meegeven dat zeker de gratis afvalstromen voor inwoners op korte afstand behouden dient te worden. De wijkbrengvoorzieningen/satelliet parken zouden nog steeds tot de mogelijkheden kunnen behoren. Daarbij deelt gob de bedenking over de kwaliteit van het afval wat op deze “onbewaakte” parken kan worden aangeleverd. Uit het uitvoeringsplan blijkt bijvoorbeeld dat een gevolg kan zijn dat bij PMD 52% extra vervuiling veroorzaakt wordt bij deze voorzieningen.

De gob fractie vraagt zich af wat de status is van de realisatie van de wijkbrengvoorziening. Deze zijn opgenomen in het regionaal afvalplan 2016-2021, kan de wethouder dit toelichten?

Aanbieden kringloop materiaal.

Ons bereikt vaak van inwoners dat kringloop organisaties erg kritisch zijn op wat hun wordt aangeboden. Nu dat aangeboden kan worden op de milieuparken vragen wij ons wie verantwoordelijk is voor de beoordeling? De vraag of nog iets bruikbaar is dat kan ver uit elkaar liggen. We zijn daarom bang dat een deel eventueel zonder betaling alsnog bij het grof restafval beland. Hoe ziet de wethouder dit?

Financiën (tot slot)

De voorgestelde maatregelen zijn nog niet opgenomen in de begroting van RWM, RWM stelt een projectbegroting samen op basis van de maatregelenmatrix. Omdat nu nog onvoldoende inzicht is in de reguliere begroting van aankomende jaren kan het tarief mogelijk meer stijgen. Kan de wethouder aangeven wanneer deze projectbegroting klaar is? Mocht blijken dat de kosten voor de inwoners inderdaad stijgen komt de raad dan nog in positie?

 

Tot zover voorzitter.

Cliff Verjans namens de gob fractie