politiek sittard geleen
gob politiek limburg
gob politiek geleen
gob sittard
gob politieke vereniging
gob geleen
gob
gob sittard geleen politiek
gob online
gob sittard geleen

vanuit het

GOB, vanuit het hart

Jong en oud samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp én stad!

Kappen van het Sterrebos ook voor ons met pijn in het hart..

KAPPEN VAN HET STERREBOS OOK VOOR POLITIEKE GROEPERING GOB MET PIJN IN HET HART

Ook politieke groepering gob gaat het aan het hart dat het Sterrebos als gevolg van de uitbreiding van VDL/Nedcar gekapt gaat worden.

Bij de uitbreiding gaat het nadrukkelijk om de verankering van het automotive bedrijf van VDL/Nedcar in onze regio. Dit in het belang van de werkgelegenheid, maar ook o.a. ter voorkoming van bijvoorbeeld vertrek van werknemers naar elders, dat weer gevolgen zal hebben voor huizen die in Holtum en omgeving leeg komen te staan, negatieve effecten voor het draagvlak van voorzieningen voor verenigingen en teruglopende bestedingen voor het midden en kleinbedrijf etc.

Aangezien de uitbreiding van VDL/Nedcar van boven lokaal belang wordt gezien en zelfs van nationaal belang, is de planologisch bevoegdheid bij de provincie Limburg komen te liggen en vindt de besluitvorming op provinciaal niveau plaats.

Het gevolg voor het Sterrebos komt voort uit het besluit van  de provincie Limburg aangaande verankering van automotive door uitbreiding van VDL/Nedcar. Het Sterrebos komt daarmee binnen het terrein van VDL/Nedcar te liggen en zal voor 2/3 deel de bestemming bedrijventerrein krijgen.

In de aangegane overeenkomst tussen de Provincie Limburg, VDL/Nedcar en de gemeente Sittard-Geleen, zijn nadrukkelijke afspraken vastgelegd inzake compenserende maatregelen aangaande de groencompensatie aan de buitenzijde grenzende aan het bedrijventerrein van VDL/Nedcar en herplanting in het Natuurgebied het IJzerenbos te Susteren. Het Sterrebos heeft een totaal oppervlak van 8,5 ha en bij de totale groencompensatie gaat het om 15,4 ha. Nadrukkelijk is afgesproken dat het Sterrebos pas gekapt zal worden zodra er zicht is op nieuwe bedrijvigheid.

Tevens is in de overeenkomst voor wat betreft de Holtumse gemeenschap een bedrag van € 300.000 beschikbaar dat kan worden ingezet voor verbetering van de leefbaarheid. Aan dit bedrag draagt VDL/Nedcar € 100.000 bij en het resterende deel wordt gedekt door de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen. Eenzelfde bedrag van € 300.000 is ook afgesproken aangaande het kerkdorp Nieuwstadt. Voorts is als compenserende maatregel overeengekomen dat de verkeersveiligheid en geluidsoverlast van de Verloren van Themaatweg zal worden aangepakt.

Inzake de besluitvorming is door de provincie Limburg uitvoerig gecommuniceerd met diverse partijen en dus ook met de gemeente Sittard-Geleen, want de verankering van autotomotive, maar zeer zeker ook de leefbaarheid van de inwoners nabij VDL/Nedcar is van groot belang voor de gemeente Sittard-Geleen.

Enerzijds zijn de compenserende maatregelen dan ook nadrukkelijk mede door de inzet van de inwoners van Holtum en de gemeente Sittard-Geleen tot stand gekomen en anderzijds is het College van Sittard-Geleen, waarin  de partijen CDA, GroenLinks, Stadspartij SGB en gob vertegenwoordigd zijn, in een bestuursakkoord (BAK), vastgelegd, dat de gemeente Sittard-Geleen zich naar de provincie toe verplicht tot alle medewerking bij de afwikkeling van de wettelijke procedures ter realisering van de uitbreiding van VDL/Nedcar.

Het bestuursakkoord tussen het college van GS en het college van B en W, met als doel afspraken vast te leggen om de inspanningen van gemeente en provincie (nog) gericht(er) in te zetten op de belangrijkste opgaven voor gemeente en regio, zonder de financiële huishouding van de gemeente uit het oog te verliezen. Dit bestuursakkoord (BAK) is gecommuniceerd met de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Zoals we steeds hebben uitgedragen, zijn de kernwaarden van de politieke groepering gob, Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar en dit geldt dus ook in deze kwestie. Hierbij past niet enerzijds een bestuursakkoord (BAK) met de provincie waarin medewerking is vastgelegd aan de verankering van automotive, waarvoor de kap van het Sterrebos noodzakelijk is en anderzijds wel een motie steunen tegen de kap van het Sterrebos.

Dat het kappen van het Sterrebos noodzakelijk is, is een gevolg van het besluit aangaande de uitbreiding van VDL/Nedcar, echter het moment waarop dit gaat plaatsvinden is nog niet bekend. VDL/Nedcar zal echt nog niet gaan kappen als dit niet nodig is.

Dit wetende vindt het gob het niet geloofwaardig, open en betrouwbaar om nu voor “de bühne” een motie van GroenLinks te gaan steunen aangaande het niet kappen van het Sterrebos.